Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ANP PERS SUPPORT

INHOUDSOPGAVE

1. Definities
2. Algemeen
3. Pers Support Tekst
4. Pers Support Foto
5. Aanlevering materiaal
6. Klachten
7. Prijzen
8. Abonnementen
9. Betaling
10. Rechten van intellectuele eigendom
11. Ongeautoriseerd gebruik Materiaal
12. Aansprakelijkheid
13. Overmacht
14. Verval vorderingen
15. Slotbepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Afnemers: Derden aan wie ANP Pers Support nieuwsproducten levert, waaronder (doch niet beperkt tot) persberichten en foto’s. 

ANP: B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP, gevestigd te Verrijn Stuartlaan 7, 2288 EK Rijswijk. 

ANP Pers Support: ANP Pers Support vof, gevestigd te Verrijn Stuartlaan 7, 2288 EK Rijswijk, zijnde een joint venture tussen ANP en PR Newswire Plc (gevestigd te Ludgate House, 245 Blackfriars Road, London SE1 9UY, Verenigd Koninkrijk). 

Cliënt: De wederpartij van ANP. 

DDC: Digitaal documentatiecentrum: de databank van ANP met digitaal opgeslagen fotografische werken. 

Foto: Een foto of ander beeldmateriaal, aangeleverd ten behoeve van verspreiding middels ANP Pers Support. 

Materiaal: Persberichten en/of foto’s. 

Persbericht: Een bericht, aangeleverd ten behoeve van verspreiding middels ANP Pers Support. 

Pers Support Foto: Distributiestelsel van ANP Pers Support, ten behoeve van verspreiding onder derden middels (o.a.) satellietverzending en plaatsing in het DDC, van door cliënt en derden aangeleverde foto’s met bijschriften. 

Pers Support Tekst: Distributiestelsel van ANP Pers Support ten behoeve van verspreiding van door cliënt en derden aangeleverde persberichten door middel van (o.a.) het ANP-net, de website van ANP Pers Support (www.anp.nl/perssupport), fax en email.

Artikel 2 - Algemeen
2.1 Alle overeenkomsten en overige betrekkingen tussen ANP Pers Support en cliënt, betreffende door cliënt aangeleverd materiaal ten behoeve van ANP Pers Support, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. 

2.2 Overeenkomsten komen tot stand door het aanleveren van materiaal door cliënt en de aanvaarding van plaatsing van het materiaal in Pers Support Tekst en/of Pers Support Foto door ANP Pers Support. Cliënt aanvaardt door zijn mondeling of schriftelijk verzoek tot plaatsing van materiaal deze algemene voorwaarden. Een aanvrage geldt als door ANP Pers Support aanvaard, voorzover ANP Pers Support niet binnen 1 werkdag na ontvangst van het materiaal het tegendeel laat blijken. 

2.3 Algemene Voorwaarden die door cliënt mogelijk worden gehanteerd, worden door ANP Pers Support uitdrukkelijk van de hand gewezen. Beroep op een afwijking van deze algemene voorwaarden kan slechts door cliënt worden gedaan indien de afwijking schriftelijk is overeengekomen. 

2.4 Aanbiedingen van ANP Pers Support zijn geheel vrijblijvend. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende zestig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen van ANP Pers Support zijn gebaseerd op de door cliënt verstrekte gegevens. De inhoud van folders, brochures en prijscouranten zijn onder voorbehoud en binden ANP Pers Support niet. ANP Pers Support heeft het recht tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod door cliënt dit aanbod te herroepen. 

2.5 In alle gevallen waarin een overeenkomst met cliënt eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.

Artikel 3 - Pers Support Tekst
3.1 Persberichten zullen onder andere door middel van ANP-net (Medianet, Infonet en Datanet), fax en email, de website van ANP Pers Support en de distributiekanalen van derden worden verspreid aan binnenlandse en buitenlandse afnemers. Derden kunnen via ANP Pers Support Tekst persberichten digitaal opvragen en ontvangen met het oog op openbaarmaking en verveelvoudiging daarvan. Op verzoek levert ANP Pers Support cliënt een overzicht van afnemers en Pers Support Tekst. 

3.2 Specifieke keuzen van cliënt, zoals de keuze voor verschijning “onder embargo” verspreiding in een specifieke branche of regio, of verzending aan specifieke geadresseerden, dienen tijdig, duidelijk, en op de door ANP Pers Support voorgeschreven wijze door cliënt kenbaar gemaakt te worden aan ANP Pers Support.

Artikel 4 - Pers Support Foto
4.1 Foto’s zullen onder andere door middel van satellietverbinding worden verzonden aan Nederlandse en buitenlandse afnemers en zullen maximaal gedurende de door ANP Pers Support op aangegeven periode worden opgenomen in het DDC. Derden hebben aldus toegang tot de foto’s met het oog op openbaarmaking en verveelvoudiging daarvan. Op verzoek levert ANP Pers Support cliënt een overzicht van de afnemers van Pers Support Foto. 

4.2 Cliënt voorziet de foto’s van zijn naam (of een andere naam), een datum en een bijschrift. Het bijschrift dient een omschrijving van de foto en het onderwerp daarvan te geven. 

4.3 Indien cliënt de gegevens tijdig heeft aangeleverd, zal ANP Pers Support zich inspannen om telkens bij door cliënt aangeleverde foto’s mee te delen: “Bron: ANP Pers Support / (naam cliënt, of een andere door cliënt opgegeven naam)”, het door cliënt opgegeven bijschrift en de datum. 

4.4 Onverminderd art. 10 is cliënt met betrekking tot door hem aangeleverde foto’s volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele noodzakelijke toestemming van geportretteerde(n) en andere rechthebbenden. Cliënt vrijwaart ANP Pers Support en/of de met haar geliëerde ondernemingen, voor alle aanspraken van enige derde(n) terzake.

Artikel 5 - Aanlevering Materiaal
5.1 Cliënt die het materiaal, waar mogelijk digitaal, in het van tijd tot tijd door ANP Pers Support bekend gemaakte formaat aan te leveren. Indien zulks niet mogelijk is, is cliënt gerechtigd het materiaal op andere nader overeen te komen wijze aan te leveren. Het aangeleverde materiaal dient van goede kwaliteit te zijn. 

5.2 ANP Pers Support is te allen tijde gerechtigd materiaal te weigeren, zonder schadeplichtig jegens cliënt te worden. ANP Pers Support zal cliënt terstond van deze weigering schriftelijk op de hoogte stellen met opgaaf van redenen). 

5.3 ANP Pers Support zal, voor zover zulks redelijkerwijze van hem verlangd mag worden, voor een juiste uitvoering van een correct gegeven en eenmaal aanvaarde opdracht, zorgdragen. 

5.5 ANP Pers Support garandeert niet dat het aangeleverde materiaal op behoorlijke wijze in Pers Support Tekst en/of Pers Support Foto kan worden opgenomen. Indien materiaal niet of niet op behoorlijke wijze in Pers Support Tekst en/of Pers Support Foto kan worden opgenomen stelt ANP Pers Support cliënt daarvan op de hoogte. Partijen zullen alsdan in overleg treden over alternatieven om het materiaal alsnog in Pers Support Tekst en/of Pers Support Foto op te nemen. 

5.6 Verzonden materiaal is te allen tijde voor risico van cliënt. ANP Pers Support is niet aansprakelijk voor slijtage, verminking, overige beschadiging of verlies van door cliënt verschaft materiaal, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ANP Pers Support. 

5.7 Indien een vervoersverzekering of een bepaalde wijze van verzending dan wel persoonlijke aflevering is overeengekomen, zijn daarmee gemoeide kosten voor rekening van cliënt.

Artikel 6 - Klachten
6.1 Klachten over enige door ANP Pers Support geleverde diensten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na aanlevering, schriftelijk door cliënt aan ANP Pers Support te worden gemeld.

6.2 Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

6.3 ANP Pers Support heeft in geval van onvolkomenheden het recht binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen onder deze overeenkomst te voldoen.

Artikel 7 - Prijzen
7.1 Indien geen andere vergoeding schriftelijk is overeengekomen zijn op de betrekkingen tussen ANP Pers Support en cliënt tenminste van toepassing de gebruikelijke door ANP Pers Support te hanteren vergoedingen en prijzen. De toepasselijke tarieven worden op verzoek door ANP Pers Support aan cliënt toegezonden.

7.2 ANP Pers Support is gerechtigd om de tarieven van al haar producten en diensten jaarlijks cumulatief te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer. Als prijsindexcijfer wordt het CPI prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gehanteerd.

7.3 ANP Pers Support is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen met ingang van het eerst volgende kalenderkwartaal na schriftelijke aankondiging van de prijswijziging. 7.4 Alle door ANP Pers Support gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 8 - Abonnementen
8.1 Cliënt geeft bij het afsluiten van een abonnement dan wel op een ander door ANP Pers Support aangegeven moment een schatting van de hoeveelheid materiaal die hij in de door ANP Pers Support aangegeven periode zal aanleveren met het oog op plaatsing in Pers Support Tekst en/of Pers Support Foto. Indien de door de cliënt geschatte hoeveelheid wordt overschreden, zal ANP Pers Support cliënt maandelijks voor het meerdere factureren. 

8.2 Abonnementen gelden tot wederopzegging, tenzij anders overeengekomen. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor expiratiedatum.

Artikel 9 - Betaling
9.1 Betaling door cliënt geschiedt middels automatische incasso waarvoor cliënt een schriftelijke machtiging aan ANP Pers Support zal geven. Indien op verzoek van cliënt de betaling geschiedt op factuurbasis zal per kalenderjaar € 40,- kosten in rekening gebracht worden. Een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum door cliënt te worden betaald. Na het verstrijken van deze termijn is cliënt , zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 

9.2 Is cliënt in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen, een inbreuk op auteursrechten van derden daaronder begrepen, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan zulk verzuim/tekortkoming verbindt, alle redelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter inning van deze vordering of rechtsuitoefening anderszins voor zijn rekening. Deze kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 25,- (exclusief BTW). Indien aannemelijk is dat ANP Pers Support hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze door de cliënt vergoed te worden. Tevens kan ANP Pers Support besluiten de aan de cliënt verleende toegang tot de aan de cliënt beschikbaar gestelde systemen en/ of diensten te inactiveren. 

9.3 Cliënt verricht de aan ANP Pers Support verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten die hij aan ANP Pers Support heeft verstrekt. 

9.4 De door cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en korten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de cliënt vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 

9.5 Kwijting wordt door ANP Pers Support eerst verleend na betaling van alle verschuldigde bedragen en vergoedingen. 

9.6 Iedere creditering geschiedt onder het voorbehoud dat indien ANP Pers Support daarvoor nog de tegenwaarde moet ontvangen en deze tijdig en behoorlijk in zijn bezit is gekomen. Bij gebreke daarvan is ANP Pers Support bevoegd de creditering ongedaan te maken. 

9.7 Indien ANP Pers Support gedeeltelijke betaling of betaling onder voorwaarden accepteert, behoudt ANP Pers Support het recht op volledige voldoening.

Artikel 10 - Rechten van intellectuele eigendom
10.1 Cliënt staat er voor in dat hij exclusief rechthebbende is ten aanzien van het materiaal, danwel dat hij alle rechten daarop bezit om deze overeenkomst aan te gaan, en dat niemand anders enig recht ten aanzien van dit materiaal, of daarin voorkomende informatie waaronder mede verstaan geschriften, lijsten, merknamen, logo’s, beelden, portretten of werken, kan doen gelden, waarmee het door ANP Pers Support beoogde gebruik kan worden verhinderd. Cliënt vrjiwaart ANP Pers Support en de met haar geliëerde ondernemingen tegen eventuele afspraken van derden ter zake. 

10.2 Cliënt verleent ANP Pers Support hierbij een in omvang onbeperkte licentie om het aangeleverde materiaal op de in deze overeenkomst bedoelde wijze te verveelvoudigen en openbaar te maken en aan derden ter verveelvoudiging en openbaarmaking te verstrekken, een en ander in de ruimste zin van het woord. Dit recht omvat het recht op openbaarmaking en verveelvoudiging op iedere thans of in de toekomst bekende wijze, waaronder (onder andere) begrepen openbaarmaking en/of verveelvoudiging middels dia, foto, print, drukwerk, email, fax, foto-cd, cdi, cd-rom, databank, satelliet, ISDN, netwerk-verbindingen, internet, video en televisie. Cliënt verleent ANP Pers Support het recht om ter zake van het aangeleverde materiaal voor bovenbedoelde doeleinden aan derden sublicenties te verlenen en verveelvoudigingen aan derden te verschaffen.

10.3 Alle rechten met betrekking tot de in ANP Pers Support aangelegde databank(en), zoals de rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken, berusten bij ANP Pers Support.

Artikel 11 - Ongeautoriseerd gebruik materiaal
11.1 ANP Pers Support geeft geen enkele garantie ten aanzien van eventueel gebruik door derden van het middels ANP Pers Support verspreide materiaal. 

11.2 Hoewel afnemers verplicht bij hergebruik van materiaal de bron en eventuele door cliënten aangeleverde bijschriften volledig en correct af te drukken, staat ANP Pers Support er op geen enkele wijze voor in dat de afnemers aan die verplichting zullen voldoen. ANP Pers Support is niet aansprakelijk voor het niet, dan wel niet correct of onvolledig afdrukken van zulke vermeldingen door afnemers en/of andere derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ANP Pers Support. 

11.3 ANP Pers Support is niet aansprakelijk voor overig ongeautoriseerd gebruik van het aangeleverde materiaal door afnemers en/of andere derden, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ANP Pers Support. 

11.4 Cliënt geeft ANP Pers Support hierbij, reeds nu voor alsdan, volmacht om in rechte op te treden tegen ongeautoriseerd gebruik door derden van materiaal. ANP Pers Support is op geen enkele wijze gehouden om in voorkomende gevallen ook daadwerkelijk tegen het ongeautoriseerd gebruik op te treden.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, is ANP Pers Support niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van cliënt als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of andere verplichting jegens cliënt, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ANP Pers Support. De aansprakelijkheid van ANP Pers Support is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en is beperkt tot de hoogte van de factuur of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die cliënt de laatste maand betaald heeft, zulks tot een maximum van € 1.000,-.

Artikel 13 - Overmacht
13.1 ANP Pers Support is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van omstandigheden die niet aan hem toerekenbaar zijn, waaronder (doch niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van ANP Pers Support of enige derden die diensten aan ANP Pers Support leveren, boycotacties, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie ANP Pers Support op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteits-voorziening, communicatieverbindingen of apparatuur van ANP Pers Support of enige derden die diensten aan ANP Pers Support leveren. 

13.2 Gedurende de periode dat ANP Pers Support wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan één maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel ANP Pers Support als cliënt bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

Artikel 14 – Verval vorderingen
Alle rechtsvorderingen jegens ANP Pers Support, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen vijf jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan, conform de wettelijke verjaringstermijn (art. 3: 307 lid 1 van het BW).

Artikel 15 – Slotbepalingen
15.1 Cliënt is niet gerechtigd zonder toestemming van ANP Pers Support enige rechten en plichten ingevolge deze algemene voorwaarden en enige overeenkomst over te dragen. 

15.2 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden en/of overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven. 

15.3 Wijzigingen in de bevoegdheid van cliënt, van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover ANP Pers Support eerst van kracht zijn nadat ANP Pers Support daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. 

15.4 Cliënt is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging onverwijld schriftelijk of per email mededeling te doen aan ANP Pers Support. In geval ANP Pers Support zich schriftelijk tot cliënt heeft te wenden, is hij gedechargeerd wanneer hij dat doet aan het laatste adres dat cliënt hem schriftelijk bij deze overeenkomst of bij latere mededeling heeft gemeld. 

15.5 In geval van een mogelijk faillissement of surséance van betaling van een der partijen dient deze zijn wederpartij via bewindvoerder dan wel curator hiervan terstond in kennis te stellen. 

15.6 Op betrekkingen tussen cliënt en ANP Pers Support is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen cliënt en ANP Pers Support worden bij uitsluiting aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij partijen besluiten om via arbitrage het geschil te beslechten.

Voorwaarden overeenkomst met ANP Pers Support

Artikel 1 - Algemene Voorwaarden APS
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van APS van toepassing. Deze zijn te lezen op website www.perssupport.nl. In geval van tegenstrijdigheid tussen die Voorwaarden en de bepalingen van deze overeenkomst, prevaleren de laatstgenoemde bepalingen.

Artikel 2 - Begripsomschrijvingen en afkortingen
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

ANP
B.V. Algemeen Nederlands Persbureau ANP, gevestigd aan de Verrijn Stuartlaan 7, 2288 EK Rijswijk ZH, Nederland.

APS
ANP Pers Support Benelux B.V., gevestigd aan de Verrijn Stuartlaan 7, 2288 EK Rijswijk ZH, Nederland, zijnde een joint venture tussen ANP en PR Newswire Plc.

PR Newswire Plc
PR Newswire Plc, een beursgenoteerde vennootschap opgericht naar het recht van Engeland en Wales, gevestigd en kantoorhoudende te 209 - 215 Blackfriars Road, London, SE1 8NL, Verenigd Koninkrijk.

Artikel 3 - Voorwerp van de overeenkomst
APS stelt de Diensten, zoals beschreven in artikel 4, ter beschikking aan de opdrachtgever voor het distribueren van persberichten en of foto’s.

Artikel 4 - Omschrijving van de Diensten
APS stelt gedurende deze overeenkomst de volgende diensten ter beschikking:

4.1 ANP Net: plaatsing van persberichten op dit centrale redactionele systeem, waarmee bereikt wordt het infonet (bedrijfsleven en ministeries), het medianet (radio en tv omroepen) en het datanet (landelijke en regionale kranten).

4.2 APS website: plaatsing van persberichten en foto’s op de website van APS (www.perssupport.nl) en plaatsing van logo’s

4.3 ANP Fotonet: plaatsing van foto’s op het fotonetwerk van het ANP (www.anp-photo.com) die hierdoor rechtenvrij beschikbaar worden gemaakt.

4.4 Branche en Regio: gelegenheid tot bereik vak –en consumentenmedia en eigen contacten (Persoonlijke Profielen) via e-mail.

4.5 ANP Agenda: de gelegenheid tot het plaatsen van een agenda-item voor de Nationale redacties.

Artikel 5 - Het gebruik van de Diensten
APS en de opdrachtgever komen overeen dat de opdrachtgever gedurende de looptijd van deze overeenkomst gebruik kan maken van de onder artikel 4 genoemde Diensten. De opdrachtgever doet daartoe in artikel 20 opgaaf van het minimum aantal distributies per contractsjaar.

Artikel 6 - Levering
6.1 De Diensten staan ter beschikking via APS Nieuws Manager: systeem voor het zelfstandig verzenden van persberichten en of foto’s die nieuws bevatten over de opdrachtgever of over een formeel aangesloten moeder –dochter –of zusterorganisatie, of over een klant van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever in het Kamer van Koophandel geregistreerd staat als adviseur in marketing / communicatie /public relations of soortgelijk.

6.2 APS levert de opdrachtgever toegang tot APS Nieuws Manager, op een afgeschermd gedeelte van de website  (www.perssupport.nl),  door middel van het verschaffen van een unieke gebruikersnaam en een uniek wachtwoord.

Artikel 7 - Verplichtingen opdrachtgever
7.1 De opdrachtgever staat ervoor in dat de door haar verzonden persberichten en/of foto’s geen pornografisch karakter hebben, geen opvallend commercieel karakter hebben, en geen verwijzingen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid of een boodschap bevatten waarin personen, groepen, organisaties of bedrijven worden beschreven op een compromitterende, discriminerende of maatschappelijk onaanvaardbare wijze.

7.2 De opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de in artikel 4 beschreven diensten, de werkwijze en met de   volledige inhoud van de aanleverinstructies.

7.3 De opdrachtgever verplicht zich tot een afname van een minimum aantal persbericht en /of fotodistributies, welke door de opdrachtgever is aangegeven in artikel 20.

7.4 De opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de kosten die op basis van voor- en/of nacalculatie worden doorberekend.

Artikel 8 - Verplichtingen APS
APS zal de opdrachtgever uiterlijk twee weken van tevoren schriftelijk informeren over technische wijzigingen en/of onderhoudswerkzaamheden die een onderbreking van de Diensten tot gevolg zou kunnen hebben.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 De inhoud van de door de opdrachtgever aangeleverde persberichten en/of foto’s wordt buiten de verantwoordelijkheid van APS en/of ANP beschikbaar gesteld aan de gebruikers van het ANP net en de websites en of de geadresseerden via Branches, Regio’s en de Persoonlijke Profielen.

9.2 Ten behoeve van de verantwoordelijkheid omtrent artikel 7, begint ieder persbericht automatisch met “Dit is een origineel persbericht” en wordt afgesloten met “ANP/ ANP Pers Support Benelux B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht” of zinnen van dergelijke strekking.

9.3 APS behoudt zich het recht voor om persberichten of foto’s te weigeren indien de reputatie van APS hierdoor kan worden geschaad. APS zal in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk de opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. APS is in dit geval niet aansprakelijk voor het niet distribueren van het persbericht of de foto.

9.4 APS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van APS.

9.5 Foto’s die via APS verspreid worden dienen vrij van rechten te zijn, de opdrachtgever vrijwaart APS voor alle aanspraken van derden ter zake.

Artikel 10 - Financiële vergoeding
De opdrachtgever betaalt aan APS een financiële vergoeding op basis van de tarieven vermeld in de offerte.

APS is gerechtigd om de tarieven jaarlijks op 1 januari cumulatief te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer.

Als prijsindexcijfer wordt het CPI prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gehanteerd.

Artikel 11 - Facturering en betalingen
Facturering geschiedt op basis van het door de opdrachtgever in artikel 20 opgegeven minimum aantal persberichten en/of foto’s dat op jaarbasis naar het ANP net en/of het ANP Fotonet zal worden gedistribueerd. Facturering geschiedt standaard per jaar op contractjaarbasis vooraf. Indien de opdrachtgever meer dan het vooraf opgegeven aantal persberichten en of foto’s verstuurt, zal op basis van nacalculatie telkens, na afloop van de betreffende kalendermaand dat er meer wordt verstuurd, worden gefactureerd, waarbij de eerste twee berichten worden gefactureerd volgens het tarief waarvoor is ingetekend en vanaf het derde bericht met een afwijkend tarief (zie tarieven in de offerte). Indien de opdrachtgever tijdens het contractjaar minder dan het opgegeven aantal persberichten en of foto’s heeft verstuurd, vindt geen creditering plaats.

Artikel 12 - Beveiliging
APS staat er voor in dat de door haar gebruikte apparatuur en systemen voldoende beveiligd zijn om te voorkomen dat deze ongeautoriseerd worden gebruikt of hierop inbreuk wordt gemaakt, wat consequenties kan hebben op de inhoud van de informatie. Tevens zal APS instaan voor de privacy en bescherming, van de door de opdrachtgever in het APS systeem opgeslagen data, waaronder adresgegevens.

Artikel 13 - Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart APS voor alle mogelijke claims van de opdrachtgever dan wel enig derde voor schade als gevolg van schending van rechten van derden in het door APS in opdracht van de opdrachtgever verzonden persberichten of foto’s.

Artikel 14 -Overmacht
APS is niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesten indien zij als gevolg van overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis en/of omstandigheid die buiten de macht van APS valt.

Artikel 15 - Geheimhouding
Partijen verplichten zich tot het treffen van voldoende maatregelen met betrekking tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens in welke vorm dan ook in het kader van deze overeenkomst verkregen, waarvan de andere partij wist of had moeten weten dat deze vertrouwelijk waren.

Artikel 16 - Ingangsdatum en looptijd
16.1 Deze overeenkomst gaat in op datum van ondertekening door de opdrachtgever dan wel op de datum dat het eerste persbericht is aangeboden indien deze eerder valt dan de datum van ondertekening.

16.2 De looptijd bedraagt minimaal één jaar, met stilzwijgende verlenging voor steeds één jaar, tenzij één der partijen de overeenkomst twee maanden voor expiratiedatum van de lopende termijn per e-mail of brief opzegt. U ontvangt hiervan altijd van ons een bevestiging.

16.3 De ene partij is gerechtigd deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekende brief te beëindigen, wanneer de andere partij:

  • zijn verplichtingen ook na (indien wettelijk vereist) ingebrekestelling niet mocht nakomen;
  • surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  • al dan niet vrijwillig tot liquidatie van zaken overgaat.

Artikel 17 - Bijzondere bepalingen
17.1 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

17.2 De benodigde (interne) investeringen door de opdrachtgever om het gebruik van de Diensten mogelijk te maken zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 18 - Helpdesk
18.1 Indien de opdrachtgever problemen ondervindt bij de toegang tot of het gebruik van de in artikel 4 beschreven diensten, dan kan zij contact opnemen met de helpdesk van ANP Pers Support Benelux B.V. Het telefoonnummer is 070-4141 222. Deze helpdesk is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00.

Artikel 19 - Algemeen
19.1 Deze overeenkomst tezamen met de bijlagen betreft de volledige overeenkomst tussen de partijen. Alle in het verleden gedane mondelinge en schriftelijke afspraken komen door ondertekening van deze overeenkomst te vervallen.

19.2 Aanvullingen en/of wijzigingen op deze overeenkomst worden uitsluitend schriftelijk overeengekomen door de tekenbevoegde personen van beide partijen.

19.3 De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden overdraagbaar.

19.4 Deze overeenkomst is niet exclusief, hetgeen inhoudt dat APS te allen tijde gerechtigd is om de diensten welke zij ingevolge deze overeenkomst aan de opdrachtgever levert, eveneens aan derden te leveren.

19.5 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

19.6 Geschillen inzake deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij beide partijen er de voorkeur aan geven het geschil via arbitrage te beslechten.

070 - 41 41 234