Windstreken biedt EUR 5,65 per aandeel cum dividend NBZ NV

PERSBERICHT

WINDSTREKEN  BIEDT €5,65 PER AANDEEL CUM DIVIDEND

Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (“NBZ” of het “Fonds”)

Amsterdam, 11 oktober 2019

Op 9 oktober 2019 heeft Windstreken B.V.i.o.  (“Windstreken”) een persbericht ex artikel 5 lid 2 Besluit openbare biedingen Wft (“Bob”)) uitgebracht in verband met het door haar voorgenomen openbaar bod op alle uitgegeven aandelen A, participaties A en participaties B in het kapitaal van Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen N.V. (het “Bod”). In aanvulling op dit persbericht brengt Windstreken dit persbericht uit op grond van artikel 4 lid 3 Bob en artikel 7 lid 1 Verordening Marktmisbruik en artikel 7 lid 1 Bob.  

Kort geding tegen NBZ/Annexum op 14 oktober. 

Op 14 oktober om 15:30 zal er bij de rechtbank Amsterdam een kort geding tegen NBZ plaatsvinden, met als doel de doorgang van de geplande BAVA van NBZ bijzondere aandeelhoudersvergadering (“BAVA”) te laten verbieden. De aanleiding voor het uitschrijven van de BAVA is het voornemen een aandelen emissie te laten plaatsvinden (de “Emissie”).

Aangezien Annexum besloten heeft de Emissie en BAVA door te laten gaan zal Sparkling Investments, houder van 9,3% van de aandelen NBZ, via een juridische procedure verzoeken om de BAVA op 15 oktober te verbieden. Annexum geeft naar mening van Sparkling Investments de aandeelhouders van NBZ namelijk geen eerlijke keuze tussen overname met een aanzienlijke premie of Emissie met verwatering. Daarnaast heeft het bestuur van NBZ gevormd door van Annexum Beheer BV, (“Bestuur”) tot nu toe geen onderbouwing gepresenteerd, waarmee de omvang van het fonds kan toenemen en de jaarlijkse kosten substantieel verlaagd kunnen worden. 

Geen ondersteuning op het bod door het bestuur 

Het bod had € 5,85 kunnen zijn als het Bestuur, had ingestemd met het aan hen uitgebrachte bod. Het Bestuur heeft het bod echter afgewezen en wenst de Emissie door te laten gaan. Hiermee wordt na jaren zwakke performance een goede exit aan de aandeelhouders onthouden. Windstreken heeft reeds een toezegging van Sparkling Investments dat zij de door haar gehouden aandelen, corresponderend met 9,3% van het geplaatste aandelen kapitaal  conform de voorwaarden en prijs zoals door Windstreken kenbaar gemaakt in het kader van het Bod zal aanbieden. Aan Sparkling Investments is geen andere voor aandeelhouders relevante informatie verstrekt dan de informatie die in het biedingsbericht zal worden opgenomen. Het Bod blijft daarmee een openbaar bod onder gelijke voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 Bob.

Voorwaarden

Er zijn vier voorwaarden verbonden aan het Bod, indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan zal het Bod vervallen. Deze voorwaarden luiden als volgt:

-allereerst mag de Emissie, danwel enige andere emissie die niet voorafgaand is afgestemd met Windstreken, met de daaraan verbonden besluiten, welke op de BAVA ter stemming ligt niet doorgaan;

-daarnaast doet Windsteken het Bod eerst gestand nadat er minimaal tweederde van de geplaatste aandelen A en participaties A en participaties B zijn aangemeld;

-derde voorwaarde is dat er geen nieuwe investeringen of verplichtingen door NBZ worden aangegaan waarbij de waarde op 31 december 2022 meer dan 15% van het vermogen op basis de halfjaarcijfers 2019 van NZB bedraagt.

-vierde voorwaarde is dat wanneer er vergunningen noodzakelijk zijn deze worden verkregen of aanwezig zijn voor het gestand doen van het bod.


Indien aan de eerste voorwaarde is voldaan zal Windstreken binnen drie weken na de datum van dit bericht een officieel biedingsbericht conform het bepaalde in artikel 8 Bob e.v. bij de AFM ter goedkeuring indienen.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemer zijn ondernemers Pelle Schlichting en Freek Snel. Schlichting heeft in 2018 zijn belang in het door hem mede opgerichte OrangeGas verkocht aan ABN Amro en is eigenaar van Sparkling Investments. Freek Snel is oprichter en eigenaar van Snel Corporate Law & Tax. Hij is daarnaast  o.a. commissaris van een vennootschap in de scheepvaartsector. Naast Schlichting en Snel worden een aantal vermogende ondernemers en particulieren aandeelhouder van Windstreken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.windstrekenbodnbz.com.

---Einde bericht ---

Noot voor de redactie niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met initiatiefnemer Pelle Schlichting op 06-14794186 of pelle@sparklinginvestments.nl

Geplaatst in:

Noot voor de redactie niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met initiatiefnemer Pelle Schlichting op 06-14794186 of pelle@sparklinginvestments.nl

Advanced Solutions Aligned Propositions BV

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.windstrekenbodnbz.com

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234