Nederlandse belegger relatief terughoudend over duurzaamheid

Wereldwijd onderzoek van Schroders: gedrag beleggers blijft achter bij duurzame voornemens

Nederlandse particuliere belegger relatief terughoudend over duurzaamheid in vergelijking met Europese beleggers

Particuliere beleggers in Nederland houden minder rekening met duurzame beleggingscriteria dan beleggers elders in Europa. Dit blijkt uit het grote internationale onderzoek van vermogensbeheerder Schroders onder ruim 25.000 beleggers. De uitkomst lijkt haaks te staan op het internationale imago van Nederland als koploper in duurzaam beleggen.

Uit eerdere onderzoeken van Schroders blijkt dat het belang van duurzaam beleggen sterk toeneemt, wereldwijd, in Europa én in Nederland. Resultaten van het huidige onderzoek tonen echter aan dat duurzaamheid bij de Nederlandse particulier minder hoog op de agenda staat dan in elders in Europa. Het verschil met beleggers in opkomende markten is nog groter. 

Van de Nederlandse particuliere beleggers zegt 41% dat ze bij het nemen van beleggingsbeslissingen altijd rekening houden met duurzame factoren, zoals klimaatrisico, biodiversiteit en corporate governance. Echter, 30% doet dit helemaal niet. In Europa zijn deze percentages respectievelijk 52% (wel) en 21% (niet) en wereldwijd 57% en 17%. Daarmee staat Nederland op flinke achterstand. 

Op de vraag of alle beleggingsfondsen, dus niet enkel de expliciet duurzame fondsen, duidelijke duurzame factoren zouden moeten meenemen in hun beleggingsoverwegingen, antwoordt iets minder dan de helft van de Nederlandse beleggers dat ze het hiermee eens is. Ter vergelijking: in Europa en wereldwijd liggen die percentages op 58% en 61% respectievelijk. 

Gevraagd naar daadwerkelijke duurzame beleggingen scoren Nederlanders wel in lijn met het wereldwijde gemiddelde: 16% van de Nederlandse particulieren zegt daadwerkelijk duurzame beleggingsproducten in portefeuille te hebben. Het wereldwijde percentage is hetzelfde, voor Europa is het gemiddeld 17%. Nederland steekt hier echter wel schril af bij landen als Zweden en Zwitserland, die eveneens bekend staan als pioniers in duurzaam beleggen. Daar zeggen respectievelijk 18 en 21 procent al duurzaam te beleggen. 

Wereldwijd groeit gevoel van urgentie

In de opkomende landen India, China, Indonesië en Thailand stellen ongeveer acht van de tien beleggers dat ze duurzame criteria hanteren bij hun beleggingskeuzes. Een mogelijke verklaring voor dat grote verschil met onder meer Nederland is dat beleggers in deze landen meer urgentie voelen in verband met de lokale milieusituatie. Een andere mogelijke verklaring is dat duurzaamheid daar nog veel minder zit ingebakken in 'mainstream-beleggen'. 

Kijk je naar het gedrag van beleggers dan blijft dit veelal achter bij de voornemens. Zo zegt in China 20% van de particuliere beleggers daadwerkelijk in een duurzaam beleggingsproduct te beleggen en in Thailand is dat 15%. India is een opmerkelijke uitschieter: 38%. Wereldwijd gezien blijft het gedrag van beleggers achter bij de voornemens om duurzamer te beleggen, slechts 16% belegt duurzaam en 32% heeft interesse en is voornemens duurzaam te beleggen. 

Duurzaamheid nog geen beleggingsprioriteit 

Bij beleggen scoort duurzaamheid voor Nederlandse beleggers niet hoog als leidend beleggingscriterium, namelijk 7e van de acht criteria. Dat is in lijn met wereldwijde en Europese cijfers, waar duurzaamheid respectievelijk de 5e en 6e plaats van de acht noteerde . Nederland scoort wel relatief hoog op het vermijden van beleggingsverliezen, waar men in andere landen het behalen van een hoog rendement belangrijker vindt.

Hein Kuijpers, directeur particulieren bij Schroders in Nederland, wijst er in dit verband op dat steeds meer onderzoeken een positief verband aantonen tussen beleggingsresultaten en duurzaamheid. “In Nederland richten institutionele beleggers, met name pensioenfondsen, zich in toenemende mate op duurzaam beleggen. Internationaal gezien heeft Nederland met enige andere landen daardoor een leidende rol. Dat Nederlandse particuliere beleggers het duurzame thema op dit moment nog relatief iets minder lijken te omarmen is jammer, maar voor Schroders ligt daarin een uitdaging om beleggers nog beter te informeren. Het is onze overtuiging dat de keuze tussen niet- en wel duurzaam beleggen uiteindelijk grote invloed zal hebben op de beleggingsresultaten.”

Nederlandse belegger is relatief sceptisch, maar ook principieel

Of het kiezen van duurzame beleggingen een bijdrage levert aan een duurzamere wereld?  Nederlandse beleggers zijn daarin relatief sceptisch: 45% zegt het hiermee eens te zijn, terwijl de meerderheid neutraal is of het er niet mee eens is. In Europa en onder beleggers wereldwijd is de situatie omgekeerd: daar is een meerderheid (55%, respectievelijk 60%) het wel eens met de stelling dat hun beleggingskeuzes iets bijdragen aan een betere wereld.  

Over bijvoorbeeld de klimaatverandering tonen Nederlanders zich relatief minder bezorgd. Weliswaar verwacht de helft van de Nederlandse beleggers dat klimaatverandering een aanzienlijke of enige impact zal hebben op hun beleggingen, maar voor Europa ligt dit op gemiddeld 60% en wereldwijd op 63%. Oostenrijk, Duitsland en Polen noteerden de hoogste uitkomsten in Europa: minstens 70% van de beleggers meent dat klimaatverandering een negatieve impact op hun beleggingen heeft of zal hebben. Een op de zeven beleggers in Nederland verwacht geen enkele invloed van de klimaatverandering op de eigen beleggingsportefeuille. Nederland scoort daarmee het hoogste in heel Europa.

Nederlandse beleggers die wel duurzaam beleggen, gaan daarbij relatief principieel te werk. 40% van de Europese en wereldwijde duurzame beleggers heeft een voorkeur voor de zogeheten ‘best in class’ benadering, waarbij binnen een sector bedrijven die het beste op duurzaamheid scoren worden geselecteerd. In Nederland komt die aanpak met 35% op de tweede plaats. De meer principiële benadering waarbij controversiële beleggingen in wapens, alcohol of tabak vermeden worden, is weliswaar minder populair (30%) maar heeft in Nederland meer aanhang dan gemiddeld in Europa (24%) of wereldwijd (21%). 

Het volledige rapport van de Schroders Global Investor Study 2019 (internationale cijfers), kunt u vinden op www.schroders.nl/gis. Het bericht met grafieken zit bijgesloten in de bijlage

 

Geplaatst in:

Voor meer informatie en een toelichting van Hein Kuijpers, directeur particulieren Schroders in Nederland, kunt u contact opnemen met:

Frans Gunnink
Pers- en mediarelaties
frans.gunnink@sharpefinancial.com
+31 (0)6 29 541 542


Tânia Jerónimo Cabral
Head of Marketing Schroders Benelux
tania.jeronimo@schroders.com
+31 (0)20 305 28 51

Over de enquête

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd in april 2019 een onafhankelijk online onderzoek uit onder meer dan 25.000 beleggers, uit 32 landen in alle delen van de wereld. "Beleggers" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste 10 jaar veranderingen in hun beleggingsportefeuille hebben aangebracht.

Over Schroders

Als wereldwijd actieve asset manager helpen we institutionele beleggers, banken, tussenpersonen en individuele beleggers over de hele wereld hun doelen te bereiken, ambities waar te maken en zich voor te bereiden op de toekomst. Omdat de wereld continu in beweging is, veranderen ook de behoeften van onze klanten. We hebben in het verleden laten zien dat we ons voortdurend hebben kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, en ons daarbij steeds gericht op datgene wat voor onze klanten het belangrijkste is.


Een dergelijke houding vergt ervaring en deskundigheid. We zorgen ervoor dat we de juiste mensen en data samenbrengen om precies die trends te signaleren die bepalend zullen zijn voor de toekomst. De uitkomst hiervan levert een uniek perspectief op en dat stelt ons in staat om steeds met een duidelijke overtuiging te beleggen. We zijn verantwoordelijk voor een vermogen van £444,4 miljard (€496,6 miljard/$565,5 miljard)* dat onze klanten aan ons hebben toevertrouwd. Zij hebben dit gedaan vanuit de verwachting duurzaam rendement te genereren. Bouwen aan de toekomstige welvaart voor de klant en voor de hele samenleving, blijft voor ons het belangrijkste doel. Daaraan werken wij met 5000 medewerkers verspreid over zes continenten.


We zijn wereldwijd actief, maar werken met teams ter plaatse. Op deze manier is het mogelijk dat we dicht bij de klant staan en het belang van de klant de kern is van alles wat we doen. Al meer dan twee eeuwen en meer dan zeven generaties lang vergroten en verdiepen we onze expertise in samenspraak met de behoeften en belangen van onze klanten.


Belangrijke informatie

Dit bericht is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging om een financieel instrument of effect te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in feiten of meningen. De opvattingen en informatie in dit bericht mogen niet worden gebruikt als basis voor individuele beleggingsbeslissingen en/of strategische beslissingen.


In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.


Dit bericht geeft de meningen en opvattingen van Schroders weer. Deze kunnen veranderen.


Schroders is een data controller met betrekking tot uw persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, vindt u informatie over de wijze waarop Schroders uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid op aanvraag verkrijgbaar.


Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer No. B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.


*Cijfers per 30 juni 2019

Schroders

plaats:
Amsterdam
website:
https://www.schroders.com/nl/nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234