Invers krijgt PSD2 vergunning van DNB

De Nederlandsche Bank heeft op 25 juli 2019 aan Invers, als één van de eerste organisaties in Nederland, een PSD2 vergunning verleend. Hiermee kan Invers een complete financiële analyse-oplossing aan haar Fintech partners bieden. Invers kan nu voor en namens haar partners automatisch banktransacties ophalen vanuit de banken en direct omzetten in een financiële analyse van een huishouden of bedrijf.

Wat is PSD2?
PSD2 is een nieuwe Europese wet die betalingsverkeer regelt. Via PSD2 kunnen consumenten en bedrijven aan derde partijen toegang geven tot hun betaalrekening. Dat geldt alleen voor partijen die hiervoor een vergunning van De Nederlandse Bank hebben verkregen. En heel belangrijk, toegang krijgen kan alleen met expliciete toestemming van de rekeninghouder zelf.

Wat kunnen Invers en PSD2 voor fintechs of financieel dienstverleners betekenen?
Toegang tot rekeninginformatie is interessant, maar betaalgegevens worden pas echt relevant wanneer er structuur in wordt aangebracht; nog veel interessanter als er extra informatie aan wordt toegevoegd. Bart den Hollander, CEO Invers: ‘’Met deze vergunning bieden we alle aspecten voor een all-in dienstverlening. We kunnen rekeninginformatie ophalen, verrijken met extra en relevante informatie en op basis daarvan uitgebreide financiële analyses en profielen maken’’. Invers is al jaren de specialist voor het herkennen en interpreteren van banktransacties. Door een gemiddelde verrijking van 95% worden nauwkeurige financiële analyses en sociale profielen samengesteld en bij haar partners afgeleverd. Invers interpreteert en verrijkt de rekeninginformatie met categorieën, tegenpartijen en veel specifieke kenmerken van de inkomsten en uitgaven. Daarnaast kan er worden verrijkt met informatie van andere bronnen, zoals Kadaster, RDW, NIBUD, etc. Enkele voorbeelden met mogelijke toepassingen zien er als volgt uit.

 • PROFIELEN Een kredietverstrekker wil een zo nauwkeurig mogelijk risicoprofiel maken van elke nieuwe klant. Aan de hand van dit profiel krijgt een klant een lagere of juist hogere rente aangeboden voor een lening. Wanneer iemand de afgelopen jaren perfect aan zijn of haar verplichtingen heeft voldaan heeft dit invloed.
 • ANALYSES Een schuldhulpverlener wil aan klanten doorlopend de echte bestedingsruimte op lopende rekeningen tonen. Dat geeft veel meer inzicht dan alleen het saldo, want er wordt al rekening gehouden met bedragen die binnenkort worden afgeschreven.
 • BETAALGEDRAG Een incassobureau berekent hoeveel de werkelijke maandelijkse afloscapaciteit voor een schuld van een klant is. Ze kunnen nu afspraken maken die de klant ook kan nakomen.
 • VOORSPELLINGEN Een verzekeraar ziet dat haar klant een vakantie heeft geboekt, maar nog geen reisverzekering. Op basis hiervan adviseert hij om een kortlopende reisverzekering af te sluiten.


______________ADDITIONELE INFORMATIE OVER PSD2_______________

Waar staat PSD2 voor?
PSD staat voor Payment Service Directive. De 2 van PSD2 betekent dat het een herziening is van een al bestaande Europese richtlijn. Deze eerste wet kende al 6 soorten betaaldiensten. De nieuwe wet voegt er nog twee aan toe en regelt dat rekeninghouders aan derde partijen toegang kunnen geven tot hun bankrekening. Die derde partijen kunnen twee dingen doen: (1) een betaling initiëren en (2) rekeninginformatie bekijken.

Waarom is PSD2 nodig?
De PSD2 is ontstaan omdat regelgeving op het gebied van betalingen verouderd was. Er komen steeds meer technologische innovaties. Ook op het gebied van betaaldiensten.

Nieuwe regelgeving bleek nodig. Wat mag wél en niet bij het doorvoeren van deze technologische innovaties? Deze vraag wordt beantwoord in de nieuwe PSD2 richtlijn. ‘Richtlijn’ wil overigens niet zeggen dat de PSD2-regelgeving vrijblijvend is. De richtlijn is in alle EU-landen omgezet in een wet en bevat strikte regels die moeten worden opgevolgd.

Welke nieuwe PSD2 diensten komen er?
Er zijn twee soorten diensten die voortvloeien uit de nieuwe PSD2 wetgeving. De namen hiervan zijn Rekeninginformatie dienst en Betaalinitiatie dienst:

Rekeninginformatiedienstverleners (AISP)
Deze dienstverleners kunnen alleen kijken naar de betaalrekening(en) van een particulier of bedrijf. Zij krijgen daarmee informatie over o.a. het saldo en de bij- en afschrijvingen van de rekeninghouder.

Betaalinitiatiedienstverleners (PISP)
Betaalinitiatie dienstverleners kunnen ook betalingen vanaf de rekening(en) doen. Hiervoor is dan geen bank meer nodig, 

Wat betekent PSD2 voor rekeninghouders?
Dienstverleners met een PSD2 vergunning vragen straks om toegang tot bankrekeningen om informatie op te halen of een betaling te initiëren. Maar dit kan niet zomaar. Er zijn strenge eisen zijn ook veel spelregels waaraan moet worden voldaan.

 • De dienstverlener moet vooraf expliciet duidelijk maken welke rekeninginformatie wordt bekeken en wat ermee wordt gedaan (net zoals voor de AVG).
 • De rekeninghouder moet vervolgens expliciet toestemming geven aan die dienstverlener. De toestemming kan alleen via uw bank worden gegeven.
 • De rekeninghouder moet op ieder moment de toestemming ook weer in kunnen trekken.
 • De toestemming kan voor maximaal 90 dagen worden verstrekt. Verlengen van die periode is mogelijk, uiteraard alleen weer met toestemming van de rekeninghouder. 

Wie controleert of PSD2 goed wordt uitgevoerd?
De Nederlandse Bank (DNB) vertrekt de vergunningen voor het mogen toepassen van PSD2 diensten en stelt zeer strenge eisen aan de vergunninghouders. Een vergunning is daarmee alleen beschikbaar voor partijen die een serieuze dienst aan de markt aanbieden. Het aanvragen van een vergunning is een zeer tijdrovende en kostbare aangelegenheid.

En wie een PSD2-vergunning heeft gekregen, staat onder continue toezicht van vier belangrijke instanties voor de Nederlandse markt.

 • De Nederlandsche Bank (DNB) geeft de vergunning af en houdt zogeheten prudentieel toezicht.
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op het gedrag van financiële ondernemingen. Wordt eerlijke en juiste informatie verschaft aan consumenten en worden klanten zorgvuldig behandeld?
 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat wordt voldaan aan de vereisten van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook checkt de AP of organisaties aan rekeninghouders duidelijk maken waarom hij of zij die toegang verleent.
 • Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet erop toe dat er ook onder de PSD2 voldoende concurrentie blijft.


Video: 

Invers

plaats:
Voorburg
website:
https://www.invers.nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234