Europese stedelijke agenda: creëer duurzame steden van de toekomst

Het Pact voor de stedelijke agenda dat op 30 mei in Amsterdam is goedgekeurd door de ministers van de EU, kan zorgen voor reële vooruitgang bij het oplossen van cruciale uitdagingen zoals luchtkwaliteit, integratie van migranten, huisvesting en armoede in steden. Maar het moet naar behoren worden uitgevoerd en alle bestuursniveaus moeten hiertoe een verbintenis aangaan voor de lange termijn.

"Na meer dan tien jaar wachten is de stedelijke agenda van de EU een mijlpaal voor Europa. Door alle bestuursniveaus hierbij te betrekken, kunnen wetgeving en beleid beter inspelen op de behoeften van onze steden. De agenda laat zien dat de EU streeft naar betere - en niet meer - regelgeving. Het welslagen ervan hangt af van de blijvende inzet van alle beleidsmakers, met inbegrip van de EU-instellingen, lidstaten, steden en regio's. Ik roep alle pionierssteden op om hierbij het voortouw te nemen", zei Markku Markkula, voorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR), tijdens het forum over de stedelijke agenda van de EU, georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de stad Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

"Door het bijeenkomen in Amsterdam van ministers voor stedelijke ontwikkeling, burgemeesters, Europese beleidsmakers, stadsmakers en wetenschappers uit heel Europa is 30 mei 2016 als het ware de Europese Dag van de Stad geworden. Een mijlpaal op weg naar een echte Europese stedelijke agenda", zei de burgemeester van Delft, Bas Verkerk, die het eerste CvdR-advies over dit thema heeft opgesteld.

Wat betreft de uitvoering van de Agenda, gaf Lambert van Nistelrooij, lid van de commissie voor Regionale ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement, aan dat "de volgende stap na het Pact van Amsterdam is het betrekken van burgers door hen te informeren en met hen te verbinden. De EU kan de juiste instrumenten bieden om kennis te delen en een inclusieve omgeving te creëren. Dat is op dit moment erg belangrijk, zo kort na de crisis, omdat de verschillen tussen onze regio's en steden weer toenemen. Als Europees Parlement werken wij hieraan in het kader van de herziening van het EU budget 2014-2020."

Tijdens de discussie wees de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, erop dat "de Unie altijd heeft gedraaid om handel, industrie, landbouw en economie. Voor de toekomst moeten we waarborgen dat Europa zich veerkrachtig ontwikkelt in economisch, sociaal en milieu-opzicht, met een grote rol voor de Europese steden en burgers."

De stedelijke agenda van de EU is ontworpen om lokale en regionale overheden te betrekken bij het ontwikkelen van EU- en nationaal beleid om de doeltreffendheid van dat beleid te verbeteren. Dankzij de agenda kunnen lokale en regionale overheden in samenwerking met Europese en nationale instellingen actieplannen ontwikkelen in reactie op de belangrijkste problemen van steden zoals luchtkwaliteit, integratie van migranten, stedelijke armoede en huisvesting. De verschillende bestuursniveaus zullen gezamenlijke initiatieven kunnen lanceren en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en de verbetering van bestaande EU-voorschriften.

De oprichting door de Europese Commissie van een 'one-stop shop' ter ondersteuning van de lokale en regionale overheden inzake aan steden gerelateerde EU-beleidsmaatregelen en -instrumenten werd toegejuicht door de lokale leiders als een belangrijke stap om de toegang van steden tot financiering te verbeteren en om de bestaande mogelijkheden en behoeften in kaart te brengen.

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan tot slot: "Eberhard van der Laan: "Steden zijn de motoren geweest voor groei en een arena voor sociale, economische en culturele vernieuwing. Stedelingen vormen het hart van het grote potentieel van Europa. Als de Agenda wordt uitgevoerd, moeten hun zorgen en bijdragen het centrale element vormen".

Het Europees Comité van de Regio's is de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden uit alle 28 lidstaten. Het is in 1994 naar aanleiding van het Verdrag van Maastricht opgericht en heeft tot taak om de lokale en regionale overheden bij het EU-besluitvormingsproces te betrekken en hen over het EU-beleid te informeren. Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie raadplegen het Comité op beleidsterreinen die regio's en steden aangaan. Alle 350 leden en 350 plaatsvervangers van het Europees Comité van de Regio's moeten gekozen zijn in of politieke verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen vergadering in hun regio of stad. Klik hier voor meer informatie over uw nationale delegatie.

Contactpersoon:
Pierluigi Boda
Tel.: +32 2 282 2461
Mobiel: +32 473 85 17 43
pierluigi.boda@cor.europa.eu

Comité van de Regio´s

plaats:
Den Haag

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234