Aegon verkoopt resterende deel van de Britse lijfrenteportefeuille

DEN HAAG, May 23, 2016 /PRNewswire/ --



Aegon verkoopt een deel van zijn Britse lijfrenteportefeuille van GBP 3 miljard aan Legal & General. De transactie volgt op de recent aangekondigde verkoop van GBP 6 miljard van Aegon's Britse lijfrenteportefeuille en rondt hiermee de verkoop van de eigen lijfrenteportefeuille af. Aegon heeft nu ongeveer GBP 1 miljard aan lijfrenteverplichtingen over door een inkomende herverzekeringstransactie. De verkoop van vandaag sluit aan bij Aegon's ambitie om kapitaal vrij te maken uit niet-kernactiviteiten. Naar verwachting valt er na deze transactie ongeveer GBP 275 miljoen aan Solvency II kapitaal vrij.
"Het is me een genoegen dat wij deze transactie bekend kunnen maken," zegt Alex Wynaendts, CEO van Aegon. "De verkoop van onze Britse lijfrenteportefeuille is een belangrijke stap in de strategische herpositionering van ons bedrijf in het Verenigd Koninkrijk (VK). De verkoop stelt ons in staat om ons volledig te richten op de groei van ons platform. Ook ben ik ervan overtuigd dat we bij Legal & General een goed nieuw thuis voor onze klanten hebben gevonden."
In 2010 heeft Aegon ervoor gekozen om niet meer actief lijfrentes op de Britse markt te verkopen, omdat het niet meer past bij de rendementseisen van Aegon in relatie tot de risico's. Met deze verkoop van de Britse lijfrenteportefeuille verlaagt Aegon zowel zijn langleven- als kredietrisico. De verkoop is in lijn met de verschuiving naar activiteiten waarvoor minder kapitaal aangehouden hoeft te worden.
De verkoop stelt Aegon in staat om zich te richten op het platform dat klanten mogelijkheden biedt om tijdens hun werkzame leven te sparen en hun pensioen te regelen, met hulp van een adviseur of direct online. De markt van pensioenproducten aangeboden via platforms groeit snel in het VK en met deze herpositionering van de activiteiten kan Aegon goed inspelen op deze groeikansen.
In de overeenkomst met Legal & General is vastgelegd dat Aegon GBP 3 miljard aan verplichtingen herverzekert, gevolgd door de overdracht van het juridische eigendom door middel van een zogenaamde 'Part VII transfer'. De Solvency II ratio van Aegon's activiteiten in het Verenigd Koninkrijk verbetert naar verwachting met ~15%-punt na afronding van de herverzekeringstransactie met Legal & General en nog eens ~5%-punt na de Part VII transfer.
Aegon verwacht dat na de transactie de jaarlijkse kapitaalgeneratie van zijn Britse activiteiten met ongeveer GBP 30 miljoen (EUR 38 miljoen) afneemt als gevolg van de vandaag aangekondigde verkoop. De onderliggende winst voor belastingen neemt naar verwachting met GBP 16 miljoen (EUR 20 miljoen) per jaar af. De herverzekeringstransactie leidt naar verwachting tot een boekverlies van GBP 215 miljoen (EUR 273 miljoen) dat onder overige kosten in het tweede kwartaal van 2016 wordt gerapporteerd.
Om te zorgen voor een soepele overgang voor de klanten hebben Aegon en Legal & General  een migratieplan gemaakt waarin Aegon tot aan de afronding van de juridische overdracht de administratie van de lijfrenteportefeuille blijft uitvoeren.
Voor het volledige Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com [http://www.aegon.com/Home ].
DISCLAIMERS 
Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen  
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde
Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten,
bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende
beleggingsportefeuilles;
- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van
gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende
waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
- het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door
de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden
beleggingen in de private sector.
- veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende
kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
- gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone of van een eventueel
vertrek van het Verenigd Koninkrijk en/of Griekenland uit de Europese Unie;
- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
- veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico,
invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's
verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
- het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht
die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel
veranderende rentestanden;
- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en
EUR/GBP wisselkoersen;
- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van
liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden
op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van
tegenpartijen;
- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
de opkomende markten;
- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het
vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het
productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen
beïnvloeden;
- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings-
enverzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
- (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial
Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of
veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële
toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de
Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon,
met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer
(G-SII);
- veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met
betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder
begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan
veranderende verwachtingen van klanten;
- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
- verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het
eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op
Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's
verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies,
polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
- het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties
met betrekking tot kapitaalvereisten;
- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt
substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
- vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk
zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een
computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de
bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op
Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar
Aegon's producten beïnvloeden;
- veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door
Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die
invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van
producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van
overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
- catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante
verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
- Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of
andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en
de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.


Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.
Aegon's geschiedenis gaat ruim 170 jaar terug - tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiële zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie: aegon.com [http://www.aegon.com ] .

 
Media relations  
Debora de Laaf  
+31-(0)70-344-8730  
gcc@aegon.com

 
Investor relations 
Willem van den Berg 
+31-(0)70-344-8405 
ir@aegon.com 


 
PRN NLD



Aegon N.V.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234