BB&T rapporteert beschikbare netto-inkomsten van $527 miljoen, een stijging van 8%; record aan netto rente-inkomen van meer dan $1,5 miljard

WINSTON-SALEM, North Carolina, 22 april 2016 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation heeft vandaag de kwartaalresultaten voor het eerste kwartaal van 2016 gerapporteerd. De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $527 miljoen, een stijging van 8,0% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. De winst per verwaterd gewoon aandeel was $0,67 voor het eerste kwartaal van 2016. Exclusief fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten bedroegen de netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders $542 miljoen, of $0,69 per verwaterd aandeel.

De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $502 miljoen ($0,64 per verwaterd aandeel) en $488 miljoen ($0,67 per verwaterd aandeel) voor, respectievelijk, het vierde kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2015.

"Met grote tevredenheid rapporteren we een record aan netto rente-inkomen en solide algehele resultaten voor het eerste kwartaal", aldus Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. "Onze strategische overnames en organische groei hebben ons geholpen om ons marktaandeel te vergroten en tegelijk lage financieringskosten te handhaven en we hebben de positieve operationele trend van het vierde kwartaal weten voort te zetten".

"De totale omzet bedroeg $2,6 miljard, een stijging van $240 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015", aldus King. "De sterke omzet en uitstekende kostenbeheersing hebben het voor ons mogelijk gemaakt om solide resultaten voor het eerste kwartaal te realiseren".

"We hebben ook met succes de overnames van National Penn en Swett & Crawford afgerond op 1 april", ging King verder. "National Penn had 126 financiële centra in Pennsylvania, New Jersey en Maryland, met ongeveer $9,6 miljard aan activa en $6,6 miljard in deposito's. Swett & Crawford versterkt onze positie op het gebied van groothandelseigendom en ongevallenverzekeringen en draagt meer dan $200 miljoen aan jaarlijkse omzet bij. Deze overnames kunnen in de toekomst resulteren in verbeterde efficiënties en sterkere winsten.

"We zijn er ook blij mee te kunnen aankondigen dat U by BB&T nu meer dan 1,4 miljoen actieve gebruikers heeft. Sinds de introductie afgelopen oktober hebben we een snelle groei van de acceptatie mogen ervaren, met name onder onze jongere klantenbasis. We zijn blij om te zien dat klanten van alle leeftijden actief zijn op ons gratis, aanpasbaar digitaal bankplatform".

Hoogtepunten prestaties eerste kwartaal 2016-- Belastbare equivalente inkomsten bedroegen $2,6 miljard in het eerste
kwartaal, een stijging van $27 miljoen ten opzichte van het vierde
kwartaal van 2015-- Netto rente-inkomen steeg met $26 miljoen
-- Netto rentemarge bedroeg 3,43%, een stijfging met acht basispunten
-- De ratio van de provisie-inkomsten bedroeg 40,6%, vergeleken met
41,8% in het voorgaande kwartaal
-- Niet-rente uitgaven bedroegen $1,5 miljard, een afname met $52 miljoen
vergeleken met het vierde kwartaal-- Andere uitgaven waren $34 miljoen minder, gedeeltelijk vanwege
lagere operationele afschrijvingen
-- Fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten waren $27 miljoen
minder
-- Uitgaven voor personeel waren $22 miljoen hoger, gedreven door
hogere, seizoensgebonden personeelsbelastingen
-- De aangepaste efficiëntieratio bedroeg 58,3%, vergeleken met 58,8%
in het voorgaande kwartaal
-- Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen,
bedroegen $134,4 miljard, vergeleken met $134,8 miljard voor het vierde
kwartaal van 2015;-- Het gemiddelde inkomen uit leningen voor commercieel onroerend goed
nam toe met 6,9% op jaarbasis
-- Gemiddelde directe leningen aan particulieren stegen met 7,8% op
jaarbasis
-- Gemiddelde voorraadfinanciering van dealers nam toe met 25,9% op
jaarbasis
-- Gemiddelde huizenhypotheken en private financieringsleningen namen
af met, respectievelijk, 6,2% en 18,5% op jaarbasis
-- Gemiddelde deposito's bedroegen $149,9 miljard, vergeleken met $148,5
miljard voor het voorgaande kwartaal-- De gemiddelde niet-rentedragende deposito's groeiden met 3,3% op
jaarbasis
-- De gemiddelde rentedragende deposito's in betaalrekeningen groeiden
met 24,1% op jaarbasis
-- De gemiddelde kosten van rentedragende deposito's bedroegen 0,25%,
een stijging met één basispunt
-- De depositomix bleef sterk, met gemiddelde niet-rentedragende
deposito's die uitkwamen op 30,8% van de totale deposito's,
vergeleken met 30,9% in het voorgaande kwartaal
-- Kwaliteit van activa bleef sterk-- Leningen 90 dagen of meer achterstallig en nog steeds groeiend
bedroegen 0,21% van de voor investeringen aangehouden leningen,
vergeleken met 0,23% in het voorgaande kwartaal
-- Leningen 30-89 dagen achterstallig en nog steeds groeiend bedroegen
0,61% van de voor investeringen aangehouden leningen, vergeleken met
0,76% in het voorgaande kwartaal
-- De reservering voor lenings- en leaseverliezen was 1,10% van de
leningen aangehouden voor investeringen, vergeleken met 1,07% in het
voorgaande kwartaal
-- Niet-presterende activa namen toe met $191 miljoen gedurende het
kwartaal, met name vanwege $206 miljoen in energiegerelateerde
downgrades (geen daarvan achterstallig op 31 maart 2016 of 31
december 2015)
-- De reservering voor de dekkingsratio van leningsverlies was 1,89
maal niet-presterende leningen die voor investeringen werden
aangehouden, vergeleken met 2,53 maal in het voorgaande kwartaal
-- Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk-- Tier 1 kernkapitaal ten opzichte van risicogewogen activa bedroeg
10,4%, of 10,2% op een volledig gefaseerde basis
-- Tier 1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 12,2%
-- Totaal kapitaal bedroeg 14,6%
-- Vreemd vermogen bedroeg 10,1%
-- Vast normaal aandelenvermogen ten opzichte van vaste activa bedroeg
7,8%
-- Perpetuele preferente aandelen uitgegeven met netto-opbrengsten van
$451 miljoen
Presentatie resultaten en samenvatting kwartaalprestaties

Als u wilt luisteren naar de live conference call over de resultaten van BB&T in het eerste kwartaal van 2016, vandaag om 8 uur 's ochtends (ET), belt u 1-888-632-5009 en voert u de deelnemerscode 5184622 in. Tijdens de conference call over de resultaten wordt een presentatie gebruikt die daarna ook beschikbaar is op onze website op www.bbt.com. De conference call kan gedurende 30 dagen worden afgeluisterd via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage over de harmonisatie van niet-GAAP verklaringen, is beschikbaar op www.bbt.com [http://www.bbt.com/].

De samenvatting van de kwartaalprestaties van BB&T in het eerste kwartaal van 2016, die gedetailleerde financiële gegevens bevat, is beschikbaar op de website van BB&T op www.bbt.com [http://www.bbt.com/].

Over BB&T

Op 31 maart 2016 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $212,4 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $26,0 miljard. De onderneming is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, is actief in 2.137 financiële centra in 15 staten en in Washington, D.C. en biedt een breed scala aan producten en diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren, effectenbemiddeling, vermogensbeheer en hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T staat in de Fortune 500-lijst en wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op www.bbt.com [http://www.bbt.com/].

Kapitaalratio's zijn voorlopig. De gegevens over de kredietkwaliteit zijn exclusief door de overheid gegarandeerde GNMA-leningen, waar van toepassing.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet zijn bepaald in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes ("GAAP") in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze "niet-GAAP"-maatstaven in de analyse van de prestaties van het Bedrijf en de efficiëntie van de activiteiten. Het management denkt dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande perioden, en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke baten en lasten in de huidige periode. Het bedrijf denkt dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestaties. Het management van BB&T denkt dat investeerders deze niet-GAAP-maatstaven kunnen gebruiken voor de analyse van de financiële prestaties zonder dat daarin de invloed van incidentele gebeurtenissen wordt meegenomen die een vertekend beeld kunnen geven van BB&T's onderliggende prestaties. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP, noch is deze per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht worden gehanteerd:-- Vast kernkapitaal en gerelateerde kapitaalratio's zijn
niet-GAAP-maatstaven. Het rendement op de gemiddelde risicogewogen
activa is een niet-GAAP-maatstaf. Het management van BB&T hanteert deze
maatstaven om de kwaliteit van het kapitaal en het rendement ten
opzichte van het balansrisico te beoordelen en denkt dat investeerders
deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het Bedrijf.
-- De ratio van leningen die ouder zijn dan 90 dagen en waarvan de rente
nog groeit als percentage van de voor investeringen aangehouden
leningen, is aangepast om de impact te verwijderen van de leningen die
gedekt worden of werden door de verliesdelingsovereenkomsten met de FDIC
en "PCI"-leningen (Purchases Credit Impaired). Het management gelooft
dat de opname hiervan een zodanig vertekend beeld geeft van deze
verhoudingen dat deze mogelijk onvergelijkbaar zijn met andere
gepresenteerde perioden of portfolio's die niet zijn beïnvloed door
aankooprekeningen.
-- Aangepaste provisie-inkomsten en efficiëntieratio's zijn niet-GAAP in
die zin dat ze winsten (verliezen) op effecten, kosten met betrekking
tot eigendom waarop beslag is gelegd, afschrijving van immateriële
activa, fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten, de invloed van
de verliesdelingsberekening van de FDIC en bepaalde andere elementen
buiten beschouwing laten. Het management van BB&T hanteert deze
maatstaven in haar analyse van de prestaties van het Bedrijf. Het
management van BB&T gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht
verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten
van de resultaten in voorliggende perioden, en daarnaast de effecten van
de aanzienlijke baten en lasten aantonen.
-- Rendement op het gemiddelde kernkapitaal van de normale aandeelhouders
is een niet-GAAP-maatstaf waarmee het rendement wordt berekend op het
gemiddelde gewone eigen vermogen zonder de invloed van immateriële
activa en de daarbij behorende afschrijvingen. Deze maatstaf is nuttig
voor de consistente evaluatie van de bedrijfsprestaties, ongeacht of het
gaat om overgenomen of intern ontwikkelde activiteiten.
-- De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto
rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten
en financieringskosten die samenhangen met de leningen en effecten die
zijn verkregen bij de overname van de Colonial Bank en PCI-leningen die
zijn verkregen van Susquehanna. De netto kernrentemarge is ook
bijgesteld om de verantwoordingen van de aankooprekeningen en de
gerelateerde afschrijving voor niet-PCI-leningen en deposito's verkregen
van Susquehanna, te verwijderen. Het management van BB&T gelooft dat de
aanpassingen van de berekening van de netto rentemarge voor bepaalde
verkregen activa en deposito's investeerders nuttige informatie
verschaffen over de relatieve prestatie van de overige winstgevende
activa van BB&T.

Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T's prestaties in het eerste kwartaal van 2016, dat is te vinden op de website van BB&T op www.bbt.com [http://www.bbt.com/].

Dit persbericht bevat "uitspraken over verwachtingen voor de toekomst", in de zin van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsplannen en toekomstige prestaties van BB&T. Uitspraken over verwachtingen voor de toekomst zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar in plaats daarvan op overtuigingen en aannames van het management met betrekking tot de activiteiten van BB&T, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat uitspraken over verwachtingen betrekking hebben op de toekomst, zijn die onderworpen aan inherente onzekerheden, risico's en wijzigingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BB&T kunnen wezenlijk afwijken van de resultaten die worden overwogen in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Termen als "anticipeert", "denkt", "schat", "verwacht", "voorspelt", "bedoelt", "plant", "projecteert", "kan", "zal", "moet", "kon" en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Hoewel er geen zekerheid kan zijn dat een lijst van risico's en onzekerheden of risicofactoren volledig is, zijn belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten substantieel afwijken van de resultaten in de uitspraken over verwachtingen voor de toekomst onder meer de volgende, zonder enige beperking:-- algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal,
hetzij regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder
meer, kan resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of
een teruglopende vraag naar krediet, verzekeringen en andere diensten;
-- verstoringen in de nationale of wereldwijde financiële markten,
inclusief de impact van een downgrade van obligaties van de Amerikaanse
overheid door een van de kredietbeoordelaars, de negatieve effecten van
de Europese recessie en de impact van recente marktverstoringen in
China;
-- veranderingen in het renteklimaat, inclusief wijzigingen in het
rentetarief door de Federal Reserve, en de herbeoordeling van de
cashflow kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en waarde
van (aangehouden) leningen verminderen; hetzelfde geldt voor de waarde
van andere financiële activa;
-- de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
-- veranderingen in wet- en regelgeving of boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
bedrijfstakken waarbinnen BB&T actief is;
-- lokale en nationale belastingdiensten en belastingdiensten op
staatsniveau kunnen belastingposities innemen die nadelig zijn voor BB
&T;
-- de kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;
-- er kunnen nadelige veranderingen optreden op de effectenmarkten;
-- concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
of producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BB&T, en kunnen onderhevig zijn aan andere regelgeving
dan BB &T;
-- cyber-veiligheidsrisico's, waaronder "denial-of-service", "hacking" en
"identiteitsdiefstal", kunnen onze zakelijke en financiële prestaties
en reputatie negatief beïnvloeden, en we kunnen aansprakelijk worden
gesteld voor financiële verliezen waarmee derden te maken krijgen als
gevolg van inbreuk op gegevens die worden gedeeld onder financiële
instellingen;
-- natuurrampen en andere rampen, inclusief binnenlandse of internationale
terroristische acties, kunnen nadelige effecten hebben op BB&T in die
zin dat zulke gebeurtenissen de bedrijfsactiviteiten van BB&T wezenlijk
kunnen verstoren en de mogelijkheid of bereidheid van de klanten van
BB&T om een beroep te doen op de financiële diensten van BB&T nadelig
kunnen beïnvloeden;
-- kosten die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van
BB&T en fusiepartners kunnen groter uitvallen dan verwacht;
-- het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen,
inclusief het vermogen om succesvol fusies en overnames te voltooien
en/of te integreren, of de verwachte bezuinigingen of omzetgroei in
verband met fusies en overnames te realiseren binnen het verwachte
tijdsbestek, kan een negatief effect hebben op de financiële toestand
en bedrijfsresultaten;
-- gewichtige rechtszaken kunnen een wezenlijk negatieve uitwerking hebben
op BB &T;
-- ongunstige oplossing van wettelijke procedures of andere claims en
onderzoeken door regelgevende instanties en andere overheidsinstellingen
of andere onderzoeken kunnen resulteren in negatieve publiciteit,
protesten, boetes, geldstraffen, beperkingen van de activiteiten van
BB&T of het vermogen van het bedrijf om de activiteiten uit te breiden
en andere negatieve consequenties, hetgeen allemaal de reputatie kan
schaden en negatieve gevolgen kan hebben voor de financiële
omstandigheden en bedrijfsresultaten van BB&T;
-- afname van deposito's door natuurlijk verloop, klantverlies en/of
inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter
zijn dan verwacht;
-- kosten hoger dan verwacht met betrekking tot de IT-infrastructuur of het
mislukken van de implementatie van toekomstige systeemuitbreidingen
kunnen negatieve gevolgen hebben voor de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BB&T en kunnen leiden tot aanzienlijke extra
kosten voor BB&T; en
-- wijdverspreide systeemonderbrekingen, veroorzaakt door storingen in
kritieke interne systemen of kritieke diensten verleend door derden,
kunnen een negatief gevolg hebben voor de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BB&T.

Lezers wordt aangeraden niet bovenmatig te vertrouwen op deze uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, die uitsluitend geldig zijn op de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet worden voorspeld in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige uitspraken over verwachtingen voor de toekomst om welke reden dan ook.
BB&T Corporation


CONTACT: ANALISTEN, Alan Greer, Executive Vice President, InvestorRelations, (336) 733-3021; Tamera Gjesdal, Senior Vice President, InvestorRelations, (336) 733-3058; MEDIA, Cynthia A. Williams, Senior ExecutiveVice President, Corporate Communications, (336) 733-1470


Web site: http://www.bbt.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234