Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de "Vennootschap") haar jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("AVA") houden, waarbij beleggers worden uitgenodigd om zich te laten informeren over de Vennootschap. Daarnaast geeft de Raad van Bestuur een toelichting op de jaarcijfers. De AVA vindt plaats in NBC Conferentiecentrum, Blokhoeve 1 in Nieuwegein.

Agenda, toelichting en aansluitende documenten
De aansluitende documenten van de AVA alsmede de toelichting op de agendapunten liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap of zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar na verzoek per e-mail op ir@novisource.nl. Ook staan deze stukken op www.novisource.nl .

Aanmelding
Aandeelhouders (houders van aandelen B) die in persoon of vertegenwoordigd
door een schriftelijke gevolmachtigde de AVA wensen bij te wonen, kunnen zich
tot uiterlijk donderdag 26 mei 2016, 17.30 uur via hun bank schriftelijk aanmelden bij de ING Bank N.V. (Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, locatiecode TRC 02.039, e-mailadres Iss.pas@ing.nl). Bij deze aanmelding dient een bevestiging te worden overlegd van de bij Euroclear Nederland aangesloten instelling in welke administratie zij voor de aandelen staan geregistreerd en dat de betreffende aandelen op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum: 4 mei 2016. Via hun bank krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de AVA.

Houders van niet-beursgenoteerde aandelen A die in persoon of vertegenwoordigd
door een schriftelijke gevolmachtigde de AVA wensen bij te wonen kunnen zich tot uiterlijk 26 mei 2016 aanmelden bij de Vennootschap via ir@novisource.nl.
Bij de aanmelding zal de Vennootschap nagaan of de betreffende aandelen in het aandeelhoudersregister op hun naam staan geregistreerd ten tijde van de registratiedatum: 4 mei 2016. Via de Vennootschap krijgen deze houders van aandelen een ontvangstbewijs dat geldt als toegangsbewijs voor de AVA.

Potentiële aandeelhouders die kennis willen maken met de Vennootschap kunnen zich als toehoorder aanmelden bij de Vennootschap op ir@novisource.nl.

Volmachten en steminstructies
Houders van aandelen die niet in persoon de AVA wensen bij te wonen kunnen
aan een derde schriftelijk volmacht verlenen en steminstructies geven om namens
hen een stem uit te brengen op de AVA. Ook in dat geval dient de aandeelhouder
zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze onder overlegging van
de verstrekte volmacht. Volmacht- en steminstructie formulier is kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap via ir@novisource.nl. De gevolmachtigde dient het ontvangstbewijs en de volmacht voor de AVA in te leveren bij het inschrijfpunt (bij binnenkomst).

Aanwezigheidsregistratie
Aandeelhouders of hun gevolmachtigden kunnen tijdens de AVA alleen hun stem- en
vergaderrechten uitoefenen als ze voorafgaand aan de AVA zijn geregistreerd.
Deze aanwezigheidsregistratie vindt aan de hand van het ontvangstbewijs bij de ingang
van de vergaderzaal plaats vanaf 13.30 uur tot aanvang van de AVA. U dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Geplaatst kapitaal en stemrechten van de Vennootschap
Op de dag van de oproeping heeft de Vennootschap een geplaatst kapitaal van
Euro 1.170.035,50 bestaande uit 11.703.550 gewone aandelen (A en B) van elk Euro 0,10 nominaal. Het aantal stemrechten per die dag bedraagt 11.703.550.


Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Datum : 01 juni 2016
Aanvang : 14.00 uur
Locatie : NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 te Nieuwegein

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige vergadering
4. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2015
a. Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de activiteiten van de Vennootschap over het boekjaar 2015;
b. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2015;
c. Overzicht van de implementatie van het beloningsbeleid;
d. Vaststelling van de Jaarrekening over het boekjaar 2015 (ter stemming).
5. Decharge leden van de Raad van Bestuur (ter stemming)
6. Decharge leden van de Raad van Commissarissen (ter stemming)
7. Business update 2016
8. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen B en het verlenen van rechten tot verkrijgen van aandelen B (ter stemming)
9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op aandelen B (ter stemming)
10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen (ter stemming)
11. Samenstelling Raad van Bestuur
a. Kennisgeving van vacatures in de Raad van Bestuur;
b. Kennisgeving door de Raad van Commissarissen van voor benoeming voorgedragen lid van de Raad van Bestuur;
c. Voorstel tot benoeming van de heer Eric Drossaert als lid van de Raad van Bestuur (ter stemming).
12. Samenstelling Raad van Commissarissen
a. Kennisgeving van vacatures in de Raad van Commissarissen;
b. Aanwijzing van één of meer personen die bij ontstentenis of belet van alle commissarissen belast zijn met de taak van de Raad van Commissarissen (ter stemming).
13. Gelegenheid tot stellen van vragen
14. Sluiting


Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Toelichting op agendapunt 3. Notulen vorige vergadering
Vragen naar aanleiding van de notulen van de vorige AVA van de Vennootschap van 03 juni 2015.

Toelichting op agendapunt 4. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2015

Ad 4a en b
De Raad van Bestuur geeft een presentatie over de gang van zaken en de resultaten van de Vennootschap in 2015, zoals ook beschreven in het Jaarverslag, waarna de aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld hierover vragen te stellen. Onder dit agendapunt wordt ook het verslag van de Raad van Commissarissen aan de orde gesteld.

Ad 4c
Een specificatie ter verantwoording van de bezoldiging als bedoeld in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek is opgenomen in de Jaarrekening over 2015 op pagina 65 en 66.

Ad 4d
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de Jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2015 vast te stellen. De accountant zal aan de Algemene Vergadering een mondelinge toelichting geven over de controle van de Jaarrekening.

Toelichting op agendapunt 5. Decharge leden van de Raad van Bestuur
De Algemene Vergadering wordt verzocht de leden van de Raad van Bestuur, die over het boekjaar 2015 in functie waren, decharge te verlenen voor het door hen in het boekjaar
gevoerde bestuur.

Toelichting op agendapunt 6. Decharge leden van de Raad van Commissarissen
De Algemene Vergadering wordt verzocht de leden van de Raad van Commissarissen, die over het boekjaar 2015 in functie waren, decharge te verlenen voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht op de Raad van Bestuur.

Toelichting op agendapunt 7. Business update 2016
De Raad van Bestuur zal aanwezigen informeren over de bedrijfsactiviteiten en strategie van de Vennootschap tot en met het eerste kwartaal.

Toelichting op agendapunt 8. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van aandelen B en het verlenen van rechten tot verkrijgen van aandelen B
Overeenkomstig artikel 6 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd om de Raad van Bestuur aan te wijzen als bevoegd orgaan om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen B of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen B voor een periode van 18 maanden, met dien verstande dat deze bevoegdheden beperkt zijn tot een uitgifte van ten hoogste 20% van het totaal geplaatste kapitaal van de Vennootschap, op de dag van uitgifte. De duur van de gevraagde aanwijzing is 18 maanden, dus tot 1 december 2017. Uitgifte van nieuwe aandelen B of het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen B kan onder meer dienen voor een (aandelen)optieplan, fusies en/of overnames.

Voor dit voorstel is een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de helft of meer van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, volstaat een gewone meerderheid. De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan voormeld voorstel. Wanneer deze aanwijzing wordt verleend, vervangt hij de aanwijzing die op 3 juni 2015 werd verleend door de Algemene Vergadering.

Toelichting op agendapunt 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur als het bevoegde orgaan tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op aandelen B
Voorgesteld wordt de Raad van Bestuur aan te wijzen voor de duur van 18 maanden als bevoegd orgaan tot het onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht op aandelen B. Deze aanwijzing wordt gevraagd voor het aantal aandelen B waarvoor onder punt 8 de aanwijzing wordt gevraagd. Deze aanwijzing wordt gevraagd onder de voorwaarde dat het onder punt 8 genoemde voorstel is
aangenomen.

Voor dit voorstel is een meerderheid van ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan 50% van het geplaatste kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de helft of meer van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, volstaat een gewone meerderheid. De Raad van Commissarissen heeft goedkeuring verleend aan voormeld voorstel.

Toelichting op agendapunt 10. Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen
Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van de Vennootschap wordt gevraagd de Raad van Bestuur te machtigen om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten tot inkoop van aandelen voor een periode van 18 maanden, met dien verstande dat deze bevoegdheden beperkt zijn tot een inkoop van ten hoogste 20% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, op de dag van de verkrijging. De duur van de gevraagde machtiging vangt aan na goedkeuring van het voorgestelde besluit. De aandelen kunnen worden verkregen ter beurze of onderhands tegen een prijs die moet liggen tussen het bedrag van de nominale waarde en een bedrag gelijk aan 110% van de gemiddelde slotkoers aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. van de laatste vijf beursdagen vóór de verkrijging van de aandelen. Door het verlenen van deze machtiging is de Raad van Bestuur hiertoe tot 1 december 2017 bevoegd.

Toelichting op agendapunt 11. Samenstelling Raad van Bestuur

Ad a
De heren Willem van der Vorm (CEO) en Bram Schot (CFO) treden op 1 juni 2016, na afloop van de Algemene Vergadering, af als leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap
Door het aftreden van de leden van de Raad van Bestuur ontstaan twee vacatures. De Raad van Commissarissen verwacht omstreeks januari 2017 de vrijgekomen posities definitief te hebben ingevuld.

Ad b en c
De Raad van Commissarissen is voornemens ter overbrugging van de periode van 1 juni 2016 tot en met 31 januari 2017 aan de Algemene Vergadering voor te stellen de heer Eric Drossaert (1964) per direct te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met de titel Chief Executive Officer. Eric Drossaert zal gemiddeld vier dagen per week werkzaam zijn voor de Vennootschap. De bezoldiging van Eric Drossaert bedraagt Euro 1.000,- per dag en is inclusief pensioen, bonussen, winstdelingen en andere emolumenten, maar exclusief reiskostenvergoeding.

Eric Drossaert | Chief Executive Officer
De heer Eric Drossaert (1964) heeft ruim 30 jaar ervaring in diverse directieposities. Sinds 2015 is hij onder de naam Stemda Consultancy zelfstandig gevestigd en richt hij zich vooral op mkb-bedrijven die behoefte hebben aan (tijdelijke) management expertise. Daarvoor was hij in directiefuncties werkzaam bij Irmato, Eiffel en Nspyre. In de periode 1997-2009 was hij werkzaam als directeur binnen Ordina. Hij heeft daar gewerkt bij de divisies Finance, Sociale Zekerheid en Consulting. Eric Drossaert heeft een opleiding hbo Bedrijfseconomie en Bedrijfskundig management afgerond.

Toelichting op agendapunt 12. Samenstelling Raad van Commissarissen

Ad12a
Mevrouw Juanita van Blokland en de heer Jacques Brulot zullen op 1 juni 2016, na afloop van de AVA, aftreden als commissaris. Op dat moment is er een drietal vacatures voor de Raad van Commissarissen. Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de Vennootschap is de Algemene Vergadering bevoegd commissarissen te benoemen.

Het is het voornemen van de Vennootschap om op korte termijn een drietal kandidaten voor benoeming tot commissaris voor te dragen ten einde de bestaande vacatures te vervullen. Uitgangspunt bij de te realiseren voordrachten is een evenwichtige samenstelling van de Raad van Commissarissen, waarbij alle voor de Vennootschap relevante expertisegebieden worden afgedekt en de leden onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook kunnen opereren.

Ad 12b
Door het aftreden van de twee zittende leden van de Raad van Commissarissen per 1 juni 2016 ontstaan er per die datum twee vacatures naast de reeds bestaande vacature. Hoewel besprekingen gaande zijn met verschillende kandidaten voor de Raad van Commissarissen, zijn op dit moment nog geen kandidaten beschikbaar. Ingeval van ontstentenis van alle commissarissen zal blijkens artikel 19.6 van de statuten van de Vennootschap de Algemene Vergadering één of meer personen aanwijzen die voorlopig belast worden met de aan de Raad van Commissarissen toebedeelde taken. Zo spoedig als mogelijk is, zal de Vennootschap personen aandragen die door de Algemene Vergadering kunnen worden aangewezen, indien mogelijk nog voor de Algemene Vergadering.

EINDE

Novisource

plaats:
Nieuwegein

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234