Oprichting Insurance Development Forum door de Verenigde Naties, WereldbankGroep en Verzekeringssector

WASHINGTON, 18 april 2016 /PRNewswire/ -- Leiders van de Verenigde Naties, de Wereldbank Groep en de internationale verzekeringswereld hebben vandaag de oprichting bekendgemaakt van het Insurance Development Forum (IDF). De oprichting gebeurde vorige week tijdens een vergadering op hoog niveau in Washington, DC. Het IDF heeft tot doel: 1) het overnemen van know-how uit de verzekeringsbranche op het gebied van risicometing in bestaande overheidsplannen voor risicovermindering bij rampen en bestendigheidskaders; en 2) het uitbouwen van een wereldwijde verzekeringsmarkt met meer duurzaamheid en bestendigheid in een wereld die steeds vaker geconfronteerd wordt met natuurrampen en klimaatrisico's. De bekendmaking volgde op een thematoespraak door secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de VN op een planningsconferentie die vorige week plaatsvond, waarbij vele CEO's uit de verzekeringsindustrie aanwezig waren; hun aanwezigheid onderstreepte de belangrijke rol die de verzekeringswereld kan spelen bij het opbouwen van grotere rampenbestendigheid en bij het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Op dit moment wordt meer dan 90% van de economische kosten ten gevolge van natuurrampen in ontwikkelingslanden niet gedekt. Dit staat bekend als de Verzekeringskloof (Protection Gap). De Missie van het IDF is te komen tot een beter begrip en gebruik van risico-meetinstrumenten zodat overheden de kennis kunnen toepassen op verschillende niveaus en efficiënter de overheidsmiddelen inzetten die personen en hun eigendommen moeten beschermen en bestendiger moeten maken.

Tijdens de openingsvergadering heeft het IDF vier werkstromen vastgelegd die voorrang zullen krijgen:1. Risico's Inschatten (Understanding Risk): het IDF zal beter begrip tot
stand brengen van gevaren en de blootstelling en kwetsbaarheid van mensen
en hun bezittingen bij deze gevaren. Doordat zij risico's kunnen
kwantificeren en op potentiële gevolgen kunnen anticiperen, zullen
overheden, gemeenschappen en individuele burgers beslissingen kunnen
nemen op basis van informatie over bestendigheid, verzekering,
investering, en breder beleid en maatregelen.
2. Regulering, Wetgeving en Beleid op het Gebied van Risico en Verzekering
(Risk and Insurance Regulation, Legislationand Policy): het IDF bevordert
(a) solidaire en ondersteunende verzekeringsregulering met ruimere
toegang tot verzekeringen voor de meest kwetsbaren en (b) integratie van
kwantitatieve, gestandaardiseerde informatie op het gebied van klimaat-
en rampenrisico's in reguliere financiële en boekhoudsystemen, alsmede
adequate toepassing van beleid ter bestendiging en bescherming van
levens, bestaansmiddelen en goederen.
3. Risicodeling, -Overdracht en -Respons (Risk Sharing, Transfer and
Response): het IDF geeft volledige steun aan de doelstelling van de G7 om
klimaatbestendigheid te versterken ('InsuResilienceClimate Risk Insurance
Target') en zal de beschikbaarheid vergroten van faciliteiten voor
risicodeling bij klimaat- en natuurrampen in de meeste regio's. Het IDF
zal problemen in kaart brengen die zullen ontstaan bij een vergrote
verzekeringsdekking (bij o.m. overheidsverzekering, microverzekering en
conventionele verzekeringsfaciliteiten) en zal het gebruik van
berekeningsmethoden stimuleren bij nieuwe officiële statistiekenen
post-2015 indicatoren.
4. Risico en Bestendigheid (Risk and Resilience): het IDF zal helpen bij de
opbouw van beheer- en benuttingscapaciteit in ontwikkelings- en opkomende
landen op het gebied van duurzame financiering en investering in
rampenbestendigheid door de verzekeringssector en aanverwante sectoren.
Het IDF zal tevens de oprichting ondersteunen van een speciaal fonds,
Global Adaptation andResilience Fund, dat zal investeren in
technologieën, innovatie en faciliteiten ten behoeve van
risicobestendigheid.

Het IDF treedt op als Forum voor het optimaler coördineren van verzekeringsactiviteiten; de ontwikkeling van gezamenlijke prioriteiten; de mobilisatie van collectieve middelen; de ontwikkeling van strategische en operationele samenwerking binnen en tussen overheden, industrie en internationale instellingen; en ter voorkoming van ongewenste en onnodige fragmentering van inspanningen en middelen. Door deze collectieve acties wordt gewerkt aan het dichten van de Verzekeringskloof. Het IDF zal geleid worden door een stuurgroep op hoog niveau (HLSG) met senior leidinggevenden uit de verzekerings- en overheidssectoren, met ondersteuning van een Uitvoerend Secretariaat, dat gehuisvest zal zijn bij de International Insurance Society (IIS).

Het IDF wordt voorgezeten door:

Stephen Catlin, Uitvoerend Ondervoorzitter XL Catlin; Ondervoorzitter International Insurance Society, Voorzitter van de Association of Bermuda InsurersandReinsurers.

Mede-voorzitters:

Joaquim Levy, Algemeen Directeur en Financieel Directeur (CFO) van de Wereldbank Groep en voormalig Minister van Financiën van Brazilië.

Helen Clark, Bewindvoerster van het VN-Ontwikkelingsprogramma (United Nations Development Program of UNDP) en voormalig Minister-President van Nieuw-Zeeland.

De Voorzitter en Mede-voorzitters gaven de volgende commentaren tijdens de oprichting:

Voorzitter Verzekeringssector dhr. Catlin: "Mijn kleinkinderen verwachten van mij dat ik verantwoorde beslissingen neem die goed zijn voor hun toekomst. De kennis van verzekeraars op het gebied van risicobeheer helpt ons de risico's op natuurrampen in te schatten en deze kan worden overgedragen aan overheden op alle niveaus, zodat toekomstig verliezen worden beperkt; bijvoorbeeld door het inbouwen van bestendigheid in infrastructuurprojecten en door het afsluiten van meer verzekeringen als een economisch middel voorafgaand aan natuurrampen, zodat gezinnen en hun bezittingen beschermd zijn. Belangrijke onderdelen van elk succesvol verzekeringsprogramma zijn risico-identificatie, -meting, -bundeling en -diversificatie. De waarde en het nut hiervan moeten zichtbaar worden gemaakt door regelgeving. Door hoger gebruik van verzekeringen wordt men minder afhankelijk van wederopbouwhulp na rampen en blijven middelen beschikbaar voor de meest belangrijke en nijpende humanitaire crises. Uit onderzoek is gebleken dat met 1% hogere dekking de belastingbetaler al 22% kan besparen op lasten ten gevolge van rampenbestrijding. Het IDF brengt de hulpmiddelen bijeen vanuit de gehele verzekeringsindustrie, wat tot uitdrukking komt in het lidmaatschap van International Insurance Society, Geneva Association, ICMIF (International Cooperativeand Mutual Insurance Federation) en ABIR (Association of Bermuda InsurersandReinsurers)."

De Algemeen en Financieel Directeur van de Wereldbank Groep dhr. Levydeed de volgende mondelinge mededeling: "Wij zien een toenemende vraag vanuit landen die begunstigd worden door de Wereldbank naar effectieve kostenbeheersing bij rampenbestrijding, en de beste benadering hierbij is in te gaan op de verschillende risiconiveaus. Echter, in veel landen is er nauwelijks sprake van een verzekeringsmarkt. De oprichting van het IDF vormt hierdoor een cruciaal moment, waarbij alle partijen uit de verzekeringsindustrie bijeenkomen en hun samenwerking versterken. Daarmee kunnen zij een belangrijke rol gaan spelen in het leven van miljoenen mensen, of het nu gaat om microverzekering voor risico's bij natuurrampen, bescherming tegen pandemische ziekten, of bescherming van goederen. De Wereldbank Groep richt zich op het uitbannen van extreme armoede en het zorgen voor grotere gemeenschappelijke welvaart. Slechts 17% van mensen in lage- en middeninkomenslanden hebben spaargeld of zijn verzekerd; vergeleken met 45% in de hoge inkomenslanden betekent dit dat verzekeringen het meeste voordeel bieden aan de meest kwetsbaren uit de samenleving."

UNDP Assistent-Bewindvoerder Michael O'Neill (namens Mede-voorzitter Helen Clark, Bewindvoerster UNDP) benadrukte het belang van een verbond tussen openbare en particuliere partners: "Het heeft lang geduurd, de verzekeringsbranche en de internationale gemeenschap hebben elkaar nodig. Ten behoeve van onze planeet, en met name van de landen en gemeenschappen die kwetsbaar zijn voor natuurrampen. De UNDP gelooft dat het IDF het potentieel in handen heeft om kwetsbare economieën en samenlevingen te sturen in de richting van een risicogeïnformeerde, milieuvriendelijke en duurzame toekomst. Daarbij kan het IDF ook de manier veranderen waarop wij, de ontwikkelingsinstanties, en onze partners in de private sector zakendoen met elkaar."

Tijdens de openingsvergadering kondigde het bestuur tevens de oprichting aan van zeven werkgroepen die ieder gericht zullen zijn op een specifieke projectdoelstelling. Deze werkgroepen zullen in september verslag uitbrengen aan de stuurgroep in de marge van de Algemene Vergadering van de VN.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:

Michael Morrissey, IIS: MMorrissey@internationalinsurance.org [mailto:MMorrissey@internationalinsurance.org]


Insurance Development Forum

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234