Forse groei omzet en winst Novisource in 2015

Forse groei omzet en winst Novisource in 2015

Nieuwegein, 1-4-2016

Hoofdpunten 2015
Een sterke groei van de omzet met 32,5% tot Euro 55,7 miljoen (2014: Euro 42,0 miljoen)
De groei van de omzet is vrijwel geheel autonoom gerealiseerd
Stijging brutowinst met ruim 23% naar Euro 5,2 miljoen in 2015 (2014: Euro 4,2 miljoen)

 Sterke focus op doelmarkten rendeert
 Uitbouw specialismen vanuit bestaande werkmaatschappijen meer zichtbaar
 Beheersing operationele kosten blijft belangrijk

Willem van der Vorm, CEO Novisource N.V., over de resultaten:
'Onze beoogde ontwikkeling van een consultancybedrijf met een sterke marktpositie en een toenemende financiële slagkracht is ook in 2015 doorgezet. Na een moeilijke start wisten wij vooral vanaf de zomer onze resultaten sterk te verbeteren. Alle werkmaatschappijen behaalden betere resultaten, waarbij het eerder overgenomen Diesis voor het eerst een heel jaar positief bijdroeg aan het resultaat. Onze consultants met ruime branche-ervaring, diepe vakkennis én implementatiekracht zijn in toenemende mate de succesfactor bij en voor onze klanten.'

Toelichting op de financiële resultaten over 2015

Tabel 1: kerncijfers 2015 Novisource N.V. (x Euro 1.000)
Kerncijfers 2015 2014
Netto-omzet 55.695 41.995
Brutowinst 5.219 4.234
Bedrijfsresultaat 407 -576
Bedrijfsresultaat exclusief buitengewone posten 1)519 424
Resultaat na belastingen 281 -667
Nettoresultaat per aandeel (in euro's) 0,02 -0,06

1)De buitengewone posten betreffen in 2015 een bedrag van Euro 112 dat samenhangt met een earn-out betaling aan het Diesis management. In 2014 betreffen deze buitengewone posten een bedrag van Euro 1.000. Dit zijn kosten die samenhangen met het verkrijgen van de beursnotering.

Omzet
De omzet van de Groep nam in 2015 toe met 32,5% van Euro 42,0 miljoen tot Euro 55,7 miljoen. Vrijwel de gehele groei van de omzet is autonoom. Circa Euro 0,95 miljoen van de stijging is het gevolg van de acquisitie van Diesis in 2014. De toename van de omzet bij B-street was daarbij het grootst met Euro 12,1 miljoen. Dit staat voor een stijging met zo'n 36%. De stijging bij de Novisource labels en Diesis bedroeg Euro 1,6 miljoen een toename met 19,2%.


Brutowinst
In lijn met de toename van de omzet laat de brutowinst een stijging zien van ruim 23% van Euro 4,2 miljoen naar Euro 5,2 miljoen.

Brutomarge
De brutomarge laat een geringere stijging zien dan de toename van de omzet. Dit valt met name te verklaren uit het feit dat de additionele omzet behaald door B-street een lagere marge heeft. Dit is een gevolg van de aard van de dienstverlening.

Kosten
De verkoopkosten en de algemene beheerskosten lieten samen een stijging zien van 23%, buitengewone posten buiten beschouwing gelaten. De belangrijkste oorzaak is gelegen in de groei van de omzet. Twee andere redenen zijn:
- Diesis in 2015 voor het eerst het gehele jaar in de cijfers van Novisource opgenomen;
- In 2015 is, ook gezien de beursgang in 2014, extra aandacht besteed aan het verstevigen van de interne organisatie. Hiervoor is meer dan in 2014 gebruik gemaakt van externe adviseurs.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat exclusief buitengewone posten steeg van Euro 424.000 naar Euro 519.000, een stijging met 22,4%. De buitengewone posten waaraan hiervoor gerefereerd wordt betreffen voor 2015 een last van Euro 112.000 die samenhangt met een earn-outbetaling aan het management van Diesis en in 2014 een last van Euro 1 miljoen in verband met het verkrijgen van de beursnotering.

Financieringslasten
De netto financieringslasten bedragen over 2015 Euro 18.000. In 2014 was dit Euro 6.000. De belastingdruk ligt, net als in 2014, net boven de 20% van het resultaat voor belasting. De winst per aandeel steeg van een verlies van Euro 0,06 in 2014 naar een winst van Euro 0,02 in 2015.

Financiële positie
Wij hebben onze sterke vermogenspositie behouden. Het Eigen Vermogen steeg van Euro 3,0 miljoen naar Euro 3,4 miljoen. De solvabiliteit bleef stabiel evenals de liquiditeit ratio's. De kaspositie verbeterde naar Euro 4,7 miljoen (ultimo 2014: Euro 3,9 miljoen).

Meer gedetailleerde financiële informatie vindt u in de bijlage(n).

Strategie: specialisatie
Novisource kiest voor een strategie van specialiseren waarbij kennis en vaardigheden van enkele thema's die relevant en actueel zijn in haar doelmarkten wordt opgebouwd. Om zo steeds meer door (potentiële) klanten en (toekomstige) medewerkers als autoriteit op zo'n kennisgebied te worden gezien.

Vooruitzichten 2016
De Raad van Bestuur kan op dit moment geen uitspraak doen over de financiële vooruitzichten voor 2016, dit mede gezien het feit dat de huidige Raad van Bestuur in de eerste helft van 2016 zal aftreden. Wel is het zo dat de start van 2016 commercieel moeizaam is. Enerzijds door de gebruikelijke aarzeling bij klanten aan het begin van een nieuw jaar, anderzijds hebben de interne discussies die mede de aanleiding zijn geweest voor de leden van de Raad van Bestuur om hun functie ter beschikking te stellen invloed gehad op de operationele gang van zaken.

Gebeurtenissen na balansdatum
De leden van de Raad van Bestuur van Novisource N.V. hebben op 22 februari 2016 besloten hun functie ter beschikking te stellen. De leden van de Raad van Bestuur zijn tot dit besluit gekomen, omdat hen duidelijk is geworden dat een meerderheid van de aandeelhouders het vertrouwen in hen heeft verloren. Er is een verschil van inzicht over de wijze waarop de komende jaren de verdere uitbouw van de activiteiten van Novisource gestalte moet worden gegeven. De met deze gebeurtenis samenhangende kosten worden vooralsnog ingeschat tussen Euro 300.000 en Euro 350.000.

Jaarverslag 2015
Medio april is het Jaarverslag 2015 te downloaden op www.novisource.nl.

Aandeelhoudersvergadering
Op 1 juni 2016 van 14.00 tot 15.30 uur vindt in NBC Congrescentrum te Nieuwegein de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering plaats. Meer informatie zal tijdig op www.novisource.nl worden gepubliceerd.

Voor meer informatie over dit persbericht:
Willem van der Vorm, Chief Executive Officer
+31 (0)30 850 44 44
ir@novisource.nl

Disclaimer
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
Over Novisource N.V.
Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) bevat de merken Novisource Banking & Investments, Novisource Insurance & Pensions, Novisource Information Management, B-street en Diesis Consultancy.
Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema's op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Met Information Management richt Novisource zich ook op de sectoren Telecom, Technology en Utilities.

B-street matcht ZZP'ers op aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT bij aansprekende opdrachtgevers binnen finance, zorg en e-commerce. Het gaat daarbij om tijdelijke opdrachten.

Diesis Consultancy is gespecialiseerd in complexe financiële administraties, processen en systemen. Diesis Consultancy heeft vooral kennis van applicaties zoals CODA, Icorp en SAP Business Objects.

Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl, www.diesis.nl of
www.b-street.nl.

Novisource

plaats:
Nieuwegein

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234