Aegon publiceert jaarverslag en 'Review' over 2015

DEN HAAG, March 25, 2016 /PRNewswire/ --Aegon N.V. heeft vandaag het jaarverslag over 2015 gepubliceerd en het 'Form 20-F' gedeponeerd bij de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC).
Voor het vijfde opeenvolgende jaar brengt Aegon naast het jaarverslag ook de geintegreerde '2015 Review' uit. In een interview in de Review belicht Alex Wynaendts, CEO van Aegon, de versnelling naar een meer digitale en meer duurzame onderneming die dichter bij de klant staat. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Rob Routs gaat in op de veranderende rol van het monitoren van prestaties naar een meer strategisch toezicht door de raad.
Aan de hand van gesprekken met klanten, beleggers, zakelijke partners, vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen en medewerkers laat Aegon in de Review zien hoe het waarde creeert voor al zijn belanghebbenden. Drie belangrijke onderwerpen krijgen extra aandacht: langer leven, veranderende behoeften van klanten en verantwoord beleggen. Bij elk thema wordt ingegaan op de kansen en uitdagingen voor Aegon.
Digitale versies van het Engelstalige jaarverslag 2015, het 'Form 20-F' en de '2015 Review' zijn beschikbaar op onze corporate website aegon.com [http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Annual-Reports ]. De overige documenten voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waaronder de agenda, zijn vanaf 8 april 2016 online beschikbaar.
Voor het officiele Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com [http://www.aegon.com/Home ]
DISCLAIMERS 
Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen  
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:
wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
veranderingen op de financiele markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
het effect op de financiele markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone of van een eventueel vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beinvloeden;
het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
veranderingen die de rentestanden beinvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beinvloeden;
veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- enverzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
(voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiele toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon, met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer (G-SII);
veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciele noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen;
veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiele situatie;
verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiele schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beinvloeden;
veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beeindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieen van overnames;
catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.
Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiele Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.
Aegon's geschiedenis gaat ruim 170 jaar terug - tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azie. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiele dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiele zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie: aegon.com [http://www.aegon.com ]

 
Media relations 
Debora de Laaf 
+31-(0)70-344-8730 
gcc@aegon.com     
Investor relations 
Willem van den Berg 
+31-(0)70-344-8405 
ir@aegon.com 


 
PRN NLDAegon N.V.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234