Alliander publiceert jaarcijfers 2015

Daling resultaat door lagere bijzondere baten en toegenomen precarioheffing
Jaarcijfers 2015: Alliander realiseert ruil regionale netwerken

Arnhem, 25 februari 2016 - Het netto resultaat van Alliander daalde van Euro323 miljoen in 2014 naar Euro235 miljoen na belastingen in 2015. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere bijzondere baten in 2015. Daarnaast hadden met name toegenomen precarioheffingen en hogere doorbelaste kosten van TenneT een negatief effect op het resultaat. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2015 dat het netwerkbedrijf vandaag heeft gepubliceerd. Verder bereikte Alliander in het afgelopen jaar overeenstemming met Enexis over een omvangrijke ruil van regionale netwerken, die per 1 januari 2016 gerealiseerd is.

Door lagere bijzondere baten en lasten in 2015 is het netto resultaat met Euro59 miljoen gedaald. Daarnaast stegen precarioheffingen met Euro30 miljoen tot Euro110 miljoen (een stijging van 37%) en was er een toename van de doorberekende kosten van TenneT met Euro17 miljoen.

Ruil regionale netwerken
Alliander en Enexis ruilden op 1 januari 2016 regionale netwerken: netwerken van Enexis in Friesland en Noordoostpolder zijn onderdeel geworden van Alliander en het netwerk in de regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant (Endinet) is onderdeel geworden van Enexis. Als gevolg hiervan realiseert Alliander in 2016 een boekwinst op de verkoop van Endinet. Het voorlopige bedrag van deze boekwinst is toegelicht in het jaarverslag over 2015, maar zal worden verwerkt in de cijfers over 2016. De voorlopige boekwinst bedraagt Euro173 miljoen, waarvan voor een bedrag van Euro112 miljoen aan synergie en waardegroei van de activa is gerealiseerd.

Kosten en investeringen
De omzet bleef nagenoeg stabiel op Euro1.586 miljoen (2014: Euro1.594 miljoen). De totale kosten stegen en bedragen Euro1.378 miljoen in 2015 (2014: Euro1.317 miljoen). Deze stijging was met name het gevolg van hogere kosten voor precario, hogere doorberekende kosten vanuit netbeheerder TenneT en hogere onderhoudskosten voor instandhouding van netten. De overige operationele kosten dalen met Euro14 miljoen ten opzichte van 2014. Alliander blijft werken aan verdere verbetering van de efficiency.

De kosten voor precario - de gemeentelijke heffing die Alliander moet betalen voor het gebruik van openbare grond - blijven toenemen: van Euro80 miljoen in 2014 naar Euro110 miljoen in 2015, een stijging van ruim 37 procent. Deze lokale heffingen leiden tot een verhoging van de tarieven voor alle klanten (ongeveer Euro37 per klant per jaar), terwijl precario door slechts een aantal gemeentes wordt geheven. Alliander ondersteunt daarom het initiatief van Minister Plasterk om precarioheffing te begrenzen en af te bouwen, ook al is de voorziene overgangsperiode erg lang.

De investeringen in 2015 bedroegen Euro575 miljoen (2014: Euro570 miljoen). Daarvan werd Euro392 miljoen besteed aan investeringen in de elektriciteits- en gasnetten. Verder werd Euro55 miljoen geïnvesteerd in de grootschalige aanbieding van de slimme meter, die werd aangeboden aan 190.000 klanten. Eind 2020 wil Liander conform de wettelijke verplichting de slimme meter aan alle klanten hebben aangeboden. Een omvangrijke operatie, die nodig is omdat de energievoorziening snel en ingrijpend verandert. De slimme meter vormt een cruciale schakel in het toekomstige energiesysteem. In combinatie met bijvoorbeeld apps van derden kunnen data uit de slimme meter klanten helpen de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld door inzicht te geven in het energiegebruik en in mogelijkheden voor energiebesparing.

Daarnaast waren er investeringen van Euro27 miljoen in onder meer telecomnetwerken (glasvezelnetwerken en mobiele communicatienetwerken).

Klanttevredenheid en uitvalduur
Onder particuliere klanten van Liander bleef de tevredenheid met 95 procent op het niveau van 2014. De klanttevredenheid in het zakelijke segment steeg naar 86 procent (2014: 84 procent).
De uitvalduur voor elektriciteit was in 2015 met 21,9 minuten iets hoger dan in 2014 (19,9 minuten), maar past wel binnen de doelstelling ((22 minuten). Graafwerkzaamheden zijn vaak de oorzaak van storingen. Liander blijft werken aan het beperken van het aantal storingen. Bijvoorbeeld met de 'Smart Cable Guard', die storingen kan voorkomen door een sluimerend defect in een ondergrondse kabel vroegtijdig te lokaliseren zodat dit gerepareerd kan worden.

Veranderende energievoorziening
Klanten zijn de drijvende kracht achter de energietransitie. Zo neemt het aantal klanten dat zelf duurzame elektriciteit opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, al jaren sterk toe. Ook 2015 laat een stijging zien: ruim 107.000 tegenover 72.500 in 2014. De extra piekbelasting die dit oplevert heeft lokaal mogelijk consequenties voor de stabiliteit van het netwerk. Door steeds meer decentrale opwek en terugleveren van energie wordt de energievraag onvoorspelbaarder. Dit vraagt om innovatie van Alliander, met als fundament een betrouwbaar energienetwerk.

Nieuwe activiteiten
Door nieuwe activiteiten te ontwikkelen, krijgt Alliander inzicht in energiedistributie en werkt het bedrijf aan een energievoorziening die ook in de toekomst betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar is. Zo ontwikkelt Alliander bijvoorbeeld nieuwe infrastructuren. Via Allego levert Alliander nieuwe laadinfrastructuur voor elektrische mobiliteit in Nederland, Duitsland en België. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling is betrokken bij het warmtenet in Nijmegen dat in 2015 werd geopend. Met dit warmtenet wordt restwarmte van een afvalverwerker gebruikt om huizen te verwarmen. Op diverse plekken in Nederland werkt Alliander aan nieuwe, open warmtenetten.

------

Voor meer informatie:
Alliander Woordvoering en Public Affairs, Jasmijn Dielesen
Telefoon: 088-1912002, e-mail: woordvoering@alliander.com

Voor meer informatie:
Alliander Woordvoering en Public Affairs, Jasmijn Dielesen
Telefoon: 088-1912002, e-mail: woordvoering@alliander.com

Alliander N.V.

plaats:
Arnhem
website:
http://www.alliander.com

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234