Mensenrechten onderwijs in mbo nodig

College voor de Rechten van de Mens adviseert Minister: mensenrechten onderwijs in mbo nodig

Utrecht, 04 februari 2016 - Tijdens een bijeenkomst met docenten presenteerde het College voor de Rechten van de Mens gisteren zijn advies 'Mensenrechten in het mbo'. Uit een verkenning van het College blijkt dat structurele aandacht voor mensenrechten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ontbreekt. Die aandacht is wel dringend nodig. Enerzijds om mbo-studenten voor te bereiden op hun latere beroepspraktijk, bijvoorbeeld als ze werkzaam zijn in de zorg voor ouderen in verpleeghuizen. Anderzijds om studenten een duidelijk houvast te geven in hun ontwikkeling als burger bij vraagstukken die gaan over vrijheid van meningsuiting, veiligheid, godsdienstvrijheid, jihadisme en privacy.

Mensenrechten van belang voor beroepsgericht onderwijs
Omdat structurele aandacht voor mensenrechten in het onderwijs ontbreekt, lopen studenten het risico onvoldoende voorbereid te zijn op hun toekomstige beroep. Dit geldt vooral bij opleidingen waar studenten later met kwetsbare groepen komen te werken, zoals in de opleidingen Zorg en Welzijn. In het eerder deze week verschenen onderzoek van het College over ouderenzorg in verpleeghuizen blijkt hoe belangrijk het is dat beroepsbeoefenaren op de hoogte zijn van wat mensenrechten betekenen voor hun dagelijkse beroepspraktijk [noot voor de redactie: zie link onderaan]. In de zorg heeft men te maken met mensenrechten als het recht op zorg, privacy en lichamelijke integriteit.

Mensenrechten van belang van voor burgerschapsvorming
Het mbo bereidt studenten niet alleen voor op hun toekomstige beroep, maar ook op hun participatie als burger in de samenleving. Ook hier bieden mensenrechten, die voor iedereen en overal gelden, een goed houvast. Het kennen van en kunnen omgaan met deze rechten helpt de kritische en sociale vaardigheden van studenten in het mbo te versterken. Ze bieden het beste kader voor botsende maatschappelijk discussies in de klas, zoals die aan de orde kwamen in het deze week verschenen rapport 2 werelden, 2 werkelijkheden. Hoe ga je daar als docent mee om? [noot voor de redactie: zie link onderaan]. In dergelijke discussies zijn mensenrechten aan de orde die betrekking hebben op lichamelijke integriteit, rassendiscriminatie, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en privacy. Studenten zijn nu nog onvoldoende bekend met deze rechten.

Docenten onderkennen belang van mensenrechten
In de discussie die docenten tijdens de presentatiebijeenkomst voerden bleek dat zij het belang van mensenrechten voor zowel het beroepsgerichte onderwijs als de burgerschapsvorming onderschrijven. Nu is de kwaliteit van het onderwijs in mensenrechten echter nog te veel afhankelijk van de kwaliteiten en inzet van individuele docenten. Verder voerden de docenten tijdgebrek en bureaucratie als redenen op waarom zij onvoldoende toekomen aan deze belangrijke vorm van onderwijs.

Minister neemt advies op in onderzoek burgerschapsvorming
Inge Vossenaar, directeur MBO bij het ministerie van OCW, nam het advies in ontvangst. Zij onderschreef het belang van mensenrechtenonderwijs voor het mbo en zegde toe het advies van het College mee te nemen in het onderzoek naar de integratie van burgerschap in het onderwijscurriculum, dat het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) in haar opdracht uitvoert.

Link naar het onderzoek ouderenzorg
https://mensenrechten.nl/berichten/meer-aandacht-voor-mensenrechten-verpleeghuizen

Link naar het rapport 2 werelden 2 werkelijkheden
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwij-ayb_t3KAhULXhoKHbEfCBUQFgg7MAY&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2016%2F02%2F01%2Ftwee-werelden-twee-werkelijkheden-een-verslag-over-gevoelige-maatschappelijke-kwesties-in-de-school%2Fminocw-2werelden-2werkelijkheden-web.pdf&usg=AFQjCNHetjl4wrrh2Z8PzbDBif8kr2HZog


College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?
Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.

Voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens zie www.mensenrechten.nl.

Voor de redactie
College voor de Rechten van de Mens, Florine Lengkeek, tel. 030 - 888 3 888 e-mail f.lengkeek@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

plaats:
Utrecht
website:
http://www.mensenrechten.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234