BB&T rapporteert stijging omzet met 6,9% als gevolg van overnames; verwaterde WPA van $0,64 ($0,68 aangepast)

WINSTON-SALEM, North Carolina, 22 januari 2016 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation heeft vandaag de kwartaalresultaten voor het vierde kwartaal van 2015 gerapporteerd. De netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $502 miljoen, of $0,64 per verwaterd gewoon aandeel, voor het vierde kwartaal van 2015. Exclusief fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten bedroegen de netto-inkomster voor gewone aandeelhouders $535 miljoen, of $0,68 per verwaterd aandeel.

De netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $492 miljoen ($0,64 per verwaterd aandeel) en $551 miljoen ($0,75 per verwaterd aandeel) voor, respectievelijk, het derde kwartaal van 2015 en het vierde kwartaal van 2014.

"Met tevredenheid rapporteren we solide resultaten voor het kwartaal, aangedreven door een sterk netto rente-inkomen als gevolg van onze overname van Susquehanna Bancshares gedurende het derde kwartaal", aldus Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. "Onze provisie-inkomsten bleven sterk en ons netto rente-inkomen steeg met meer dan 12% ten opzichte van het vierde kwartaal van afgelopen jaar".

"De omzet bedroeg $2,6 miljard, een stijging van $164 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014, waarin onze strategische overnames gedurende het jaar een rol spelen. De omzet voor het jaar bedroeg $9,8 miljard, een stijging van 4% ten opzichte van 2014, met name door het record aan provisie-inkomsten van $4,0 miljard", verklaarde King. "Met een sterke balans en kostenbesparingen als gevolg van de overnames verwacht ik dat we ons succes kunnen voortzetten gedurende 2016".

"Na de succesvolle conversie van de systemen van Susquehanna in het vierde kwartaal zijn we blij dat we goedkeuring hebben gekregen van regelgevende instanties op federaal en staatsniveau voor onze overname van National Penn, die naar verwachting op 1 april zal worden afgesloten en waarmee we onze aanwezigheid in de midden-Atlantische regio aanzienlijk uitbreiden", aldus King.

Hoogtepunten prestaties vierde kwartaal 2015-- Belastbare equivalente inkomsten bedroegen $2,6 miljard in het vierde
kwartaal, een stijging van $68 miljoen ten opzichte van het derde
kwartaal van 2015

-- De netto rente-inkomsten stegen met $41 miljoen, voornamelijk
aangedreven door een volledig kwartaal van activiteiten van
Susquehanna
-- De netto rentemarge bedroeg 3,35%, gelijk aan de marge in het vorige
kwartaal
-- Het inkomen niet uit rente afkomstig ging met $27 miljoen omhoog,
voornamelijk vanwege verzekeringsinkomsten
-- De ratio van de provisie-inkomsten bedroeg 41,8%, vergeleken met
42,1% in het voorgaande kwartaal
-- Niet aan rente gerelateerde uitgaven bedroegen $1,6 miljard, in wezen
gelijk aan het derde kwartaal

-- Uitgaven voor personeel, huisvesting en apparatuur namen toe, met
name door de impact van een volledig kwartaal van de activiteiten
van Susquehanna
-- De fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten waren $27 miljoen
minder, aangezien de met Susquehanna samenhangende kosten afnamen
-- De aangepaste efficiëntieratio bedroeg 58,8%, een daling ten
opzichte van de 59,2% in het voorgaande kwartaal
-- Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen,
stegen met $4,3 miljard in vergelijking met het derde kwartaal van 2015;
de groei op jaarbasis bedroeg ongeveer 2,0%, exclusief overnames

-- Gemiddelde commerciële en industriële leningen stegen met 13,5% op
jaarbasis; of 7,8% exclusief overnames
-- Gemiddelde directe leningen aan particulieren stegen met 38,8% op
jaarbasis; of 11,2% exclusief overnames
-- Gemiddelde andere leningen van kredietverlenende
dochterondernemingen stegen 13,7% op jaarbasis; of 7,3% exclusief
overnames
-- Gemiddelde deposito's stegen met $4,7 miljard in vergelijking met het
voorgaande kwartaal

-- De gemiddelde niet-rentedragende deposito's stegen met 15,0% op
jaarbasis; of 7,5% exclusief overnames
-- De gemiddelde rentedragende depositokosten waren 0,24%, onveranderd
ten opzichte van het voorgaande kwartaal
-- De depositomix bleef sterk, met gemiddelde niet-rentedragende
deposito's die uitkwamen op 30,9% van de totale deposito's,
vergeleken met 30,7% in het voorgaande kwartaal
-- Kwaliteit van activa bleef sterk

-- Niet-presterende activa namen gedurende het kwartaal af met $32
miljoen
-- Leningen 90 dagen of meer achterstallig en nog steeds groeiend
bedroegen 0,23% van de voor investeringen aangehouden leningen,
vergeleken met 0,28% in het voorgaande kwartaal
-- Leningen 30-89 dagen achterstallig en nog steeds groeiend bedroegen
0,76% van de voor investeringen aangehouden leningen, vergeleken met
0,67% in het voorgaande kwartaal
-- De reservering voor lenings- en leaseverliezen was 1,07% van de
leningen aangehouden voor investeringen, vergeleken met 1,08% in het
voorgaande kwartaal
-- De reservering voor de dekkingsratio van leningsverlies was 2,53
maal niet-presterende leningen die voor investeringen werden
aangehouden, vergeleken met 2,49 maal in het voorgaande kwartaal
-- Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk

-- Tier 1 kernkapitaal ten opzichte van risicogewogen activa bedroeg
10,2%, of 10,0% op een volledig gefaseerde basis
-- Tier 1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 11,8%
-- Totaal kapitaal bedroeg 14,2%
-- Vreemd vermogen bedroeg 9,8%
-- Vast normaal aandelenvermogen ten opzichte van vaste activa bedroeg
7,7%

Presentatie resultaten en samenvatting kwartaalprestaties

Als u wilt luisteren naar de live conference call over de resultaten van BB&T in het vierde kwartaal van 2015, vandaag om 8 uur 's ochtends (ET), belt u 1-888-632-5009 en voert u de deelnemerscode 5184622 in. Tijdens de conference call over de resultaten wordt een presentatie gebruikt die daarna ook beschikbaar is op onze website op www.bbt.com [http://www.bbt.com/]. De conference call kan gedurende 30 dagen worden afgeluisterd via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet -GAAP verklaringen, is beschikbaar op www.bbt.com [http://www.bbt.com/].

De samenvatting van de kwartaalprestaties van BB&T in het vierde kwartaal van 2015, die gedetailleerde financiële gegevens bevat, is beschikbaar op de website van BB&T op www.bbt.com [http://www.bbt.com/].

Over BB&T

Per 31 december 2015 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $209,9 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $29,5 miljard. De onderneming is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, is actief in 2.139 financiële centra in 15 staten en Washington, D.C. en biedt een breed scala aan producten en diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren, effectenbemiddeling, vermogensbeheer en hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T staat in de Fortune 500-lijst en wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op www.bbt.com [http://www.bbt.com/].

Kapitaalratio's zijn voorlopig. De gegevens over de kredietkwaliteit zijn exclusief gedekte en door de overheid gegarandeerde GNMA-leningen, waar van toepassing.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet zijn bepaald in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes ("GAAP") in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze "niet-GAAP"-maatstaven in de analyse van de prestaties van het Bedrijf en de efficiëntie van de activiteiten. Het management denkt dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande perioden, en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke baten en lasten in de huidige periode. Het bedrijf denkt dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestaties. Het management van BB&T denkt dat investeerders deze niet-GAAP-maatstaven kunnen gebruiken voor de analyse van de financiële prestaties zonder dat daarin de invloed van incidentele gebeurtenissen wordt meegenomen die een vertekend beeld kunnen geven van BB&T's onderliggende prestaties. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP, noch is deze per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht worden gehanteerd:-- Vast kernkapitaal en gerelateerde kapitaalratio's zijn
niet-GAAP-maatstaven. Het rendement op de gemiddelde risicogewogen
activa is een niet-GAAP-maatstaf. Het management van BB&T hanteert deze
maatstaven om de kwaliteit van het kapitaal te beoordelen en denkt dat
investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het Bedrijf.
-- De ratio van leningen die ouder zijn dan 90 dagen en waarvan de rente
nog groeit als percentage van de voor investeringen aangehouden
leningen, is aangepast om de impact te verwijderen van de leningen die
gedekt worden of werden door de verliesdelingsovereenkomsten met de FDIC
en PCI-leningen. Het management gelooft dat de opname hiervan een
zodanig vertekend beeld geeft van deze verhoudingen dat deze mogelijk
onvergelijkbaar zijn met andere gepresenteerde perioden of portfolio's
die niet zijn beïnvloed door aankooprekeningen.
-- Aangepaste provisie-inkomsten en efficiëntieratio's zijn niet-GAAP in
die zin dat ze winsten (verliezen) op effecten, kosten met betrekking
tot eigendom waarop beslag is gelegd, afschrijving van immateriële
activa, fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten, de invloed van
de verliesdelingsberekening van de FDIC en bepaalde andere elementen
buiten beschouwing laten. Het management van BB&T hanteert deze
maatstaven in haar analyse van de prestaties van het Bedrijf. Het
management van BB&T gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht
verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten
van de resultaten in voorliggende perioden, en daarnaast de effecten van
de aanzienlijke baten en lasten aantonen.
-- Rendement op het gemiddelde kernkapitaal van de normale aandeelhouders
is een niet-GAAP-maatstaf waarmee het rendement wordt berekend op het
gemiddelde gewone eigen vermogen zonder de invloed van immateriële
activa en de daarbij behorende afschrijvingen. Deze maatstaf is nuttig
voor de consistente evaluatie van de bedrijfsprestaties, ongeacht of het
gaat om overgenomen of intern ontwikkelde activiteiten.
-- De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto
rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten
en financieringskosten die samenhangen met de leningen en effecten die
zijn verkregen bij de overname van de Colonial Bank en zogenaamde
PCI-leningen (Purchased Credit Impaired) die zijn verkregen van
Susquehanna. De netto kernrentemarge is ook bijgesteld om de
verantwoordingen van de aankooprekeningen en de gerelateerde
afschrijving voor niet-PCI-leningen en deposito's verkregen van
Susquehanna te verwijderen. Het management van BB&T gelooft dat de
aanpassingen van de berekening van de netto rentemarge voor bepaalde
verkregen activa en deposito's investeerders nuttige informatie
verschaffen over de relatieve prestatie van de overige winstgevende
activa van BB&T.

Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T's prestaties in het vierde kwartaal van 2015, dat is te vinden op de website van BB&T op www.bbt.com [http://www.bbt.com/].

Dit persbericht bevat "uitspraken over verwachtingen voor de toekomst", in de zin van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsplannen en toekomstige prestaties van BB&T die zijn gebaseerd op overtuigingen en aannames van het management van BB&T en de beschikbare informatie op het moment dat deze verklaringen werden voorbereid. Termen als "anticipeert", "denkt", "schat", "verwacht", "voorspelt", "bedoelt", "plant", "projecteert", "kan", "zal", "moet", "kon" en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Onder meer de volgende factoren zijn daarbij inbegrepen:-- algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal,
hetzij regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder
meer, kan resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of
een teruglopende vraag naar krediet, verzekeringen en andere diensten;
-- verstoringen in de kredietmarkt en financiële markten, hetzij
nationaal, hetzij wereldwijd, inclusief de impact van een downgrade van
obligaties van de Amerikaanse overheid door een van de
kredietbeoordelaars, de negatieve effecten van de Europese recessie en
de impact van recente marktverstoringen in China;
-- veranderingen in het renteklimaat, inclusief wijzigingen in het
rentetarief door de Federal Reserve, en de herbeoordeling van de
cashflow kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en waarde
van (aangehouden) leningen verminderen; hetzelfde geldt voor de waarde
van andere financiële activa;
-- de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
-- veranderingen in wet- en regelgeving of boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
bedrijfstakken waarbinnen BB&T actief is;
-- lokale en nationale belastingdiensten en belastingdiensten op
staatsniveau kunnen belastingposities innemen die nadelig zijn voor BB
&T;
-- de kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;
-- er kunnen nadelige veranderingen optreden op de effectenmarkten;
-- concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BB&T, en kunnen onderhevig zijn aan andere regelgeving
dan BB &T;
-- natuurrampen en andere rampen, inclusief binnenlandse of internationale
terroristische acties, kunnen nadelige effecten hebben op BB&T in die
zin dat zulke gebeurtenissen de bedrijfsactiviteiten van BB&T wezenlijk
kunnen verstoren en de mogelijkheid of bereidheid van de klanten van
BB&T om een beroep te doen op de financiële diensten van BB&T nadelig
kunnen beïnvloeden;
-- kosten of complicaties die te maken hebben met de integratie van de
ondernemingen van BB&T en fusiepartners kunnen groter uitvallen dan
verwacht;
-- verwachte bezuinigingen of omzetgroei in verband met voltooide fusies en
overnames kunnen mogelijk niet geheel of niet tijdig worden
gerealiseerd;
-- gewichtige rechtszaken kunnen een wezenlijk negatieve uitwerking hebben
op BB &T;
-- afname van deposito's door natuurlijk verloop, klantverlies en/of
inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter
zijn dan verwacht;
-- cyber-veiligheidsrisico's, waaronder "denial-of-service", "hacking" en
"identiteitsdiefstal", kunnen de zakelijke en financiële prestaties en
reputatie van BB&T negatief beïnvloeden;
-- kosten hoger dan verwacht met betrekking tot de IT-infrastructuur of het
mislukken van de implementatie van toekomstige systeemuitbreidingen
kunnen negatieve gevolgen hebben voor de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BB&T en kunnen leiden tot aanzienlijke extra
kosten voor BB&T;
-- het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen van het
Bedrijf, inclusief het vermogen om succesvol fusies en overnames te
voltooien en/of te integreren, kan een negatief effect hebben op de
financiële toestand en bedrijfsresultaten van BB&T; en
-- wijdverspreide systeemonderbrekingen, veroorzaakt door storingen in
kritieke interne systemen of kritieke diensten verleend door derden,
kunnen een negatief gevolg hebben voor de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BB&T.

Lezers wordt aangeraden niet bovenmatig te vertrouwen op deze uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, die uitsluitend geldig zijn op de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet worden voorspeld in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige uitspraken over verwachtingen voor de toekomst om welke reden dan ook.


BB&T Corporation


CONTACT: ANALISTEN: Alan Greer, Executive Vice President, InvestorRelations, +1-336-733-3021; Tamera Gjesdal, Senior Vice President, InvestorRelations, +1-336-733-3058; MEDIA: Cynthia A. Williams, Senior ExecutiveVice President, Corporate Communications, +1-336-733-1470


Web site: http://www.bbt.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234