Gedrags- en kwaliteitsverbetering accountants getoetst en beoordeeld

Monitoring Commissie Accountancy presenteert eerste werkprogramma

Amsterdam, 20 januari 2016 - De Monitoring Commissie Accountancy presenteert vandaag officieel haar eerste werkprogramma (deze is in te zien in de bijlage van dit persbericht op www.perssupport.nl). De Commissie heeft het afgelopen half jaar gebruikt om met betrokken partijen te spreken en een breed draagvlak te creëren. Ook de Big Four (Deloitte, EY, KPMG en PwC) ondersteunen het doel van de Commissie en de opzet van dit werkprogramma. Een constructieve medewerking is van cruciaal belang voor het welslagen van de opdracht. De Commissie zal de voortgang van de invoering van de eerder binnen de sector opgestelde maatregelen monitoren en concrete aanbevelingen ter verbetering doen. Daartoe gaat de Commissie de accountantsorganisaties het komende half jaar toetsen op o.a. de integrale aanpak van het fundamentele verbetertraject en de daadwerkelijke cultuur- en gedragsverandering. Ook zal de Commissie de verwachtingen van de verschillende stakeholders inzichtelijk maken.

Het instellen van de onafhankelijke Monitoring Commissie Accountancy is één van de maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang'. Sinds haar benoeming in juni 2015 heeft de Commissie ruim 25 oriënterende gesprekken gevoerd met de sector en haar stakeholders. Mede op grond daarvan is dit eerste werkprogramma van de Commissie tot stand gekomen. In het werkprogramma wordt uiteengezet op welke wijze de Commissie haar werkzaamheden zal uitvoeren en welke thema's de komende periode specifieke aandacht zullen krijgen. De Commissie onderzoekt de sector vanuit een andere invalshoek dan de AFM.

De Commissie stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het duurzaam herwinnen van het vertrouwen in de accountant en aan het door de beroepsgroep zelf te herstellen gezag. De Commissie acht de verandering in cultuur en gedrag van de beroepsgroep de kern van de hervorming die nodig is. De Commissie zal dan ook niet alleen kijken naar het realiseren van de maatregelen zoals feitelijk omschreven in het rapport 'In het publiek belang', maar ook de beoogde werking en de maatschappelijke impact ervan beoordelen.

De Commissie werkt primair sectorgericht en monitort daarbij accountantsorganisaties met een vergunning; van de Big Four tot de kleinste vergunninghouders. De Commissie zal in deze eerste fase ook onderzoeken of de afgesproken 53 maatregelen - individueel en in samenhang bezien - de oorzaken die hebben geleid tot de problemen binnen de sector voldoende adresseren. Tot slot zal de Commissie zich in de komende periode verdiepen in de rol en functie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). In dat licht zal de Commissie ook het nieuwe NBA-governance model beoordelen.

De Monitoring Commissie Accountancy werkt onafhankelijk en verwacht halverwege 2016 te kunnen rapporteren over de uitkomsten van dit eerste werkprogramma.

Voor meer info:
Jan Driessen, woordvoerder MCA: 0611331500 / jandriessen@qa-communicatie.nl

Monitoring Commissie Accountancy

plaats:
Amsterdam

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234