Aegon verhoogt winstgevendheid en uitkering aan aandeelhouders

DEN HAAG, Nederland, January 13, 2016 /PRNewswire/ --

Update strategie en financiële doelstellingen voor 2018 gepresenteerd op Analyst & Investor Conference

Nieuwe financiële doelstellingen
- 10% rendement op eigen vermogen in 2018 
- Operationele kostenbesparing van EUR 200 miljoen per jaar te bereiken in 2018Teruggave kapitaal aan aandeelhouders mogelijk door solide kapitaalpositie
- Solvency II ratio eind 2015 van ~160% op basis van goedgekeurde gedeeltelijk intern model  
- Programma voor inkoop eigen aandelen ter waarde van EUR 400 miljoen vandaag gestart 
- 50% van operationele vrije kasstromen na kosten van de holding beschikbaar voor
dividend 
- Slotdividend 2015 verhoogd tot EUR 0,13 per aandeel 


Strategische prioriteiten
- Focus op groei fee-based activiteiten en uitbreiding van Asset Management 
- Herstructureren van het Amerikaanse bedrijf tot één geïntegreerde organisatie 
- Onderzoeken van alle opties voor annuïteitenportefeuille in het VK 
- Wijzigingen in financiële verslaggeving om aan te sluiten bij huidige productportefeuille met een geschat negatief effect op het eigen vermogen van EUR 1,3 miljard

CEO Alex Wynaendts, CFO Darryl Button, en het senior management van Aegon geven vandaag tijdens de conferentie voor analisten en beleggers in Londen een toelichting op de plannen om de winstgevendheid te verhogen en kapitaal terug te geven aan aandeelhouders.
"Vandaag kondigen we een aantal belangrijke maatregelen aan om de operationele resultaten van het bedrijf te verbeteren", aldus Alex Wynaendts. "Ik ben verheugd over  onze sterke Solvency II kapitaalratio van 160%. Hiermee zitten we aan de bovenkant van de door ons beoogde bandbreedte van 140% tot 170%. Dit geeft ons de mogelijkheid om vanaf vandaag voor EUR 400 miljoen aan eigen aandelen te gaan inkopen en het dividend over 2015 te verhogen met 9%. Ik heb er vertrouwen in dat we onze doelstelling van 10% rendement op eigen vermogen in 2018 gaan halen door Aegon winstgevend te laten groeien, de kosten te verminderen en kapitaal terug te geven aan onze aandeelhouders".


Financiële doelstellingen  
Het rendement op eigen vermogen is voor Aegon één van de belangrijkste prestatie-indicatoren en het management wil aandeelhouders een aantrekkelijk rendement bieden. Met de volgende maatregelen wil Aegon in 2018 een rendement op eigen vermogen bereiken van 10%:
- Kostenbesparingen van jaarlijks EUR 200 miljoen aan het eind van 2018
- Aanvullende investeringen van EUR 50 miljoen per jaar, bovenop het huidige niveau, in digitale technologie en kennis ter ondersteuning van verdere organische groei
- Financiële verslaglegging in lijn brengen met de huidige productportefeuille. Dit
betreft met name geactiveerde kosten in het Verenigd Koninkrijk en portefeuilles die
door middel van herverzekering worden afgestoten. Deze nieuwe regels worden met
terugwerkende kracht per 1 januari 2016 ingevoerd, wat resulteert in:
- een vermindering van het eigen vermogen met EUR 1,3 miljard
- een verhoging van het onderliggend resultaat vóór belastingen in 2016 met circa EUR 20 miljoen


Kapitaal en kasstromen
Aegon's solide kapitaalpositie en kasstromen maken het mogelijk om versneld kapitaal aan aandeelhouders terug te geven. De belangrijkste aankondigingen hierover zijn:
- Solvency II ratio per 31 december 2015 van ~160% voor de groep. Dit is aan de bovenkant van de beoogde bandbreedte van 140% - 170%
- Toestemming van de toezichthouder om het gedeeltelijk intern model te gebruiken voor de berekening van het Solvency II kapitaal
- Vrije kasstromen van EUR 3,3 miljard na aftrek van de holdingkosten over de periode 2016 - 2018. Aegon Nederland en Aegon UK hervatten naar verwachting in respectievelijk 2016 en 2017 hun dividendbetaling
- Teruggave kapitaal aan aandeelhouders van ruim EUR 2 miljard in 2016 - 2018:
- 50% van de vrije kasstromen beschikbaar voor dividend vanaf 2018
- Inkoop van eigen aandelen ter waarde van EUR 400 miljoen vandaag gestart
- Voorgesteld slotdividend over 2015 van EUR 0,13 per aandeel. Het totale dividend over 2015 komt daarmee op EUR 0,25, oftewel een stijging van 9% ten opzichte van het dividend over 2014.


Uitvoering van de strategie
Aegon heeft voor de komende jaren een strategische agenda met de volgende maatregelen:
- Benutten van onze toonaangevende positie als aanbieder van duizenden collectieve pensioencontracten en deze omzetten in miljoenen individuele klantrelaties
- Doorgaan met investeren in digitale technologie zodat we onze klanten relevante informatie, begeleiding en advies kunnen bieden
- Herstructureren van het Amerikaanse bedrijf tot één geïntegreerde organisatie om relatie met klant te versterken
- Implementeren van de uitkomsten van de strategische heroriëntatie van ons bedrijf in het Verenigd Koninkrijk: onderzoeken van alle opties voor de annuïteitenportefeuille en focus op de succesvolle groei van het platform
- Uitbreiden van de Management Board met de Chief Technology Officer, de CEO van Aegon Asset Management, de Global HR Director en de General Counsel. Deze zijn verantwoordelijk voor de belangrijke strategische prioriteiten.


Details programma voor inkoop eigen aandelen  
Aegon koopt in 2016 ter waarde van EUR 400 miljoen aan eigen aandelen in, waarvan het eerste deel ter waarde van EUR 200 miljoen wordt gekocht voor 31 maart 2016. Met deze inkoop van eigen aandelen wil Aegon het verwateringseffect uit 2013, toen de preferente aandelen zijn teruggekocht, teniet doen. De inkoop start vandaag 13 januari 2016. Op de aandeelhoudersvergadering van 20 mei 2016 zal worden voorgesteld om de ingekochte eigen aandelen in te trekken. De aandelen worden ingekocht op of onder de dagelijkse naar volume gewogen gemiddelde prijs. Aegon geeft wekelijks een update van de transacties op aegon.com/sharebuyback

Presentaties  
De presentaties van de CEO en de CFO zijn via een webcast te beluisteren om 9.45 uur (CET) op http://www.aegon.com. Alle presentaties zijn vanaf 8.00 uur (CET) beschikbaar op de website van Aegon.
Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar http://www.aegon.com


DISCLAIMERS 
Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen 
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:
- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende
beleggingsportefeuilles;
- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van
gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende
waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
- het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door
de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden
beleggingen in de private sector.
- veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende
kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
- gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone of van een eventueel
vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
- veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico,
invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's
verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
- het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht
die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van
liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden
op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het
vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het
productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen
beïnvloeden;
- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings-
enverzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
- (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial
Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of
veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële
toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de
Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon,
met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer
(G-SII);
- veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met
betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder
begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan
veranderende verwachtingen van klanten;
- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
- verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op
Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's
verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
- het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties
met betrekking tot kapitaalvereisten;
- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt
substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
- vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk
zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een
computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de
bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op
Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar
Aegon's producten beïnvloeden;
- veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die
invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van
producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van
overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
- catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante
verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
- Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.


Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Aegon's geschiedenis gaat ruim 170 jaar terug - tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiële zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie: aegon.com.
     
Media relations 
Debora de Laaf 
+31(0)70-344-8730 
gcc@aegon.com  
  
Investor relations 
Willem van den Berg 
+31(0)70-344-8405 
ir@aegon.com


Aegon N.V.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234