Voorzitter waterschappen Peter Glas Koninklijk onderscheiden

Bij zijn afscheid als voorzitter van de Unie van Waterschappen is mr. drs. Peter Glas benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau.

Peter Glas heeft als voorzitter van de Unie van Waterschappen zes jaar sturing en leiding gegeven aan belangrijke ontwikkelingen voor de waterschappen. Onder zijn leiding zijn voor de waterschappen belangrijke besluiten genomen. Zo zette hij in 2011 namens de waterschapen zijn handtekening onder het Bestuursakkoord Water. Dat akkoord regelt de opgaven, verantwoordelijkheden en besparingen in het wa-terbeheer. Ook maakte hij met het Rijk afspraken over de financiering van het Deltaprogramma.

Voorstander regionaal waterbeheer

Glas is altijd een groot voorvechter van regionaal waterbeheer geweest. Een beheer gebaseerd op eigen financiering en een democratische legitimatie door direct gekozen bestuursleden. Het is zijn overtuiging dat een dergelijk beheer noodzakelijk is om nu en in de toekomst ons land veilig en welvarend te houden.

Glas heeft ook veel werk gemaakt van een betere positionering van de waterschappen in Den Haag. De Unie van Waterschappen is tegenwoordig niet meer weg te denken bij de overlegcircuits tussen kabinet en medeoverheden. In zijn periode zijn de betrekkingen tussen de waterschappen en provincies en gemeenten aanzienlijk verbeterd.

Internationaal

Ook internationaal is Glas actief. Zo is hij sinds 2013 voorzitter van het door de OESO opgerichte Water Governance Initiative. Het platform van instellingen uit meer dan 25 landen wil kennis en ervaring uitwisselen tussen landen, regionale overheden, bedrijven en NGO's op het gebied van waterbeheer.

De Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.

Geplaatst in:

Voor meer informatie: Cees Meijer, telefoon 06 - 502 62835

Unie Van Waterschappen

plaats:
Den Haag
website:
http://www.uvw.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234