Aanleg Reevediep mag, maar varen vanaf Reevediep naar Drontermeer niet

De aanleg van de hoogwatergeul Reevediep met vaarweg, de Reevedam en het fietspad over de Reevedam mag doorgaan. De vaarweg kan alleen niet op het Drontermeer worden aangesloten. Dit betekent dat de doorgaande vaarroute tussen de IJssel en het Drontermeer niet tot stand komt. Dit blijkt uit een einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (25 november 2015). Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Voorgeschiedenis
In deze zaak deed de Afdeling bestuursrechtspraak in februari 2015 een zogenoemde tussenuitspraak. Daarin droeg zij de gemeenteraad van Kampen, het college van gedeputeerde staten van Flevoland en de staatssecretaris van Economische Zaken op om de besluiten die zij hadden genomen ter uitvoering van het 'Projectplan Waterwet Inrichting IJsseldelta-Zuid (Reevediep)' beter te motiveren. In de tussenuitspraak stelde de Afdeling bestuursrechtspraak vast dat door de aanleg van de hoogwatergeul rietlanden verdwijnen. Daar leven en broeden de beschermde vogelsoorten grote karekiet en de roerdomp. De overheden moesten aantonen dat daarvoor een "dwingende reden van groot openbaar belang" bestaat en daarvoor geen alternatieven zijn. Bovendien moesten zij de schade aan de natuur compenseren. In mei 2015 lieten de overheden weten dat zij deze zogenoemde ADC toets hadden uitgevoerd. De Vereniging voor Natuurstudie en bescherming IJsseldelta betwist de uitkomsten van die ADC-toets.

Alternatieven en dwingende redenen
De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de overheden hun keuze voor de aanleg van de hoogwatergeul en de Reevedam voldoende hebben gemotiveerd in vergelijking met de alternatieven. Ook hebben ze voldoende duidelijk gemaakt dat vanwege het belang van de hoogwaterveiligheid een "dwingende reden van groot openbaar belang" bestaat voor het project.

Recreatievrije zone
Om schade aan de rietlanden door de vaarweg tegen te gaan, is een recreatievrije zone ingesteld langs de rietoever tussen de jachthaven Roggebot en de noordkant van de Reevedam. Hoewel dit naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak een effectieve maatregel is om recreanten op afstand te houden van de rietlanden, ontbreekt zo'n zone bij de aansluiting van de vaarweg met het Drontermeer. Het standpunt van de overheden dat de rietlanden geen nadelige effecten ondervinden van het varen en recreëren bij deze aansluiting, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak niet overtuigd. Per jaar gaat het om zo'n 12.000 vaarbewegingen met een piek tijdens het broedseizoen.

Gevolgen van de uitspraak
Het gevolg van de uitspraak is dat de hoogwatergeul in zijn geheel kan worden aangelegd. Dat geldt ook voor de Reevedam en het fietspad over die dam. Ook mag de vaarweg in het Reevediep in gebruik genomen worden, maar varen en recreëren binnen een afstand van 150 meter van de rietlanden bij het aansluitpunt met het Drontermeer is niet toegestaan. Dit betekent dat de doorgaande vaarroute tussen de IJssel en het Drontermeer niet tot stand komt.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

De volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201401736/4 staat op www.raadvanstate.nl.

Voor meer informatie over de uitspraak en/of de procedure kunt u contact opnemen met mr. Wendy van der Sluijs via 070 - 426 4812 of 06- 23 31 75 06, persvoorlichter van de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Raad Van State

plaats:
Den Haag
website:
http://www.raadvanstate.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234