Gematigde stijging waterschapsbelasting 2016

In 2016 betalen gezinnen met een eigen woning naar verwachting gemiddeld 5 euro meer voor droge voeten, schoon water en de zuivering van hun afvalwater. Dat blijkt uit een eerste prognose van de Unie van Waterschappen. De tarieven zijn nog niet vastgesteld, maar de voorstellen die nu besproken worden geven de trend duidelijk aan: de gematigde stijging waar al een aantal jaren sprake van is, zal zich ook in 2016 doorzetten.

De komende weken stellen de algemeen besturen van de waterschappen de tarieven vast voor de water-schapsbelastingen in 2016. De Unie van Waterschappen heeft de tariefvoorstellen zoals ze op dit moment binnen de waterschappen worden besproken, geïnventariseerd. Daaruit blijkt dat de belasting voor een gezin met een koopwoning van 200.000 euro in 2016 waarschijnlijk stijgt met gemiddeld 5 euro (1,5%). Dat is minder dan een half procent boven de inflatie (1,2%). Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar 315 euro aan waterschapsbelasting.

Keuzes
De waterschappen zorgen in ons land voor de bescherming tegen het water, zetten zich in voor voldoende oppervlaktewater van een goede waterkwaliteit en zuiveren het afvalwater dat burgers en bedrijven op de riolering lozen. "In deze tijd van klimaatverandering en economische groei met hoge eisen voor veiligheid, volksgezondheid en een goede leefomgeving is dat een hele uitdaging", aldus Huub Hieltjes portefeuillehouder financiën van de Unie van Waterschappen. Hieltjes vervolgt: "Ieder waterschap is daar in zijn eigen gebied verantwoordelijk voor. Waterschappen hebben, binnen wettelijke kaders, de ruimte om democratische keuzes en afwegingen te maken die men voor het eigen gebied nodig acht. De keuzes die een waterschap maakt hangen af van de inrichting van het gebied: Is het hoog- of laaggelegen? Is er snel kans op wateroverlast of juist sprake van droogte? Is het verstedelijkt gebied of meer landelijk? Het zijn allemaal factoren die invloed hebben op de kosten van het waterbeheer. De waterschapsbelasting varieert dan ook per regio."

Afspraak
De waterschappen zijn continu op zoek naar nieuwe manieren om het waterbeheer beter, goedkoper en duurzamer te maken. De waterschappen investeren onder andere in innovaties voor energieterugwinning, energie-efficiency en grondstoffenterugwinning. Daarnaast zetten de waterschappen sterk in op de versterking van samenwerking, onderling, maar ook met burgers, bedrijven en andere overheden die actief zijn in het waterbeheer. Door taken beter op elkaar af te stemmen, gezamenlijk uit te voeren en diensten gezamenlijk in te kopen wordt bespaard. Deze samenwerking heeft een impuls gekregen door het in 2011 afgesloten Bestuursakkoord Water. In dit akkoord hebben de waterschappen toegezegd de stijging van hun belastingen zoveel mogelijk te beperken. De voorlopige cijfers voor 2016 laten zien dat de waterschappen deze afspraak opnieuw waarmaken.

Geplaatst in:

Voor meer informatie: Miranda van der Voort, telefoon 06 22 191 305 of mvoort@uvw.nl

Unie Van Waterschappen

plaats:
Den Haag
website:
http://www.uvw.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234