BB&T rapporteert voor 3e kwartaal verwaterde WPA van $0,64; of $0,70 aangepast; record aan activa overschrijdt $200 miljard

WINSTON-SALEM, North Carolina, 16 oktober 2015 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation heeft vandaag de kwartaalresultaten voor het derde kwartaal van 2015 gerapporteerd. De netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $492 miljoen, vergeleken met $512 miljoen verdiend in het derde kwartaal van 2014. De winst per verwaterd gewoon aandeel bedroeg $0,64 voor het kwartaal, vergeleken met $0,70 voor het derde kwartaal van het afgelopen jaar. Exclusief fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten waren de netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders $539 miljoen, een groei van 4,5% ten opzichte van de $516 miljoen die werd verdiend in het derde kwartaal van 2014. Aangepaste winst per verwaterd aandeel was $0,70, vergeleken met $0,71 in het vorige kwartaal.

"Met tevredenheid rapporteren we sterke resultaten voor het kwartaal, aangedreven door een gezonde organische groei van leningen en deposito's en de overname van Susquehanna Bancshares", aldus Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. "We hebben ook een overeenkomst aangekondigd voor de overname van National Penn, in Allentown, Pennsylvania. Deze overnames zullen onze presentie in de Midden-Atlantische regio aanzienlijk uitbreiden en maken van ons in één keer de nummer 4 op de depositomarkt in Pennsylvania".

"Ik ben er heel blij mee dat we kunnen meedelen dat de succesvolle overname van Susquehanna, gekoppeld aan de organische groei van de balans, betekent dat we nu meer dan $200 miljard aan activa beheren en dat is een belangrijke mijlpaal".

"We hebben in het algemeen een uitstekend kwartaal achter de rug met hogere inkomsten en een verbeterde netto rentemarge, nog steeds uitstekende resultaten in de kwaliteit van de activa en een sterk kapitaal- en liquiditeitsniveau", aldus King. "De inkomsten bedroegen $2,5 miljard, $155 miljoen of 6,6% meer dan in het derde kwartaal van 2014. De overname van Susquehanna heeft sinds augustus ongeveer $150 miljoen bijgedragen aan de inkomsten en we verwachten verdere groei met onze uitgebreide aanwezigheid".

Hoogtepunten prestaties derde kwartaal 2015-- Belastbare equivalente inkomsten bedroegen $2,5 miljard in het derde
kwartaal, $122 miljoen meer dan het tweede kwartaal van 2015

-- Het netto rente-inkomen steeg met $153 miljoen, aangedreven door
$130 miljoen van Susquehanna voor de twee maanden waarin het in de
resultaten is opgenomen
-- De netto rentemarge bedroeg 3,35%, acht basispunten meer als gevolg
van hogere rendementen op de leningen van Susquehanna
-- Het inkomen niet uit rente afkomstig ging met $31 miljoen omlaag,
voornamelijk vanwege verzekeringsinkomsten
-- Het aandeel inkomen uit vergoedingen was 42,1%, vergeleken met 46,3%
in het voorgaande kwartaal, als gevolg van de verwatering door
Susquehanna en de lagere verzekeringsopbrengst-- Niet-rente uitgaven bedroegen $1,6 miljard, een afname met $59 miljoen
vergeleken met het tweede kwartaal

-- Bij het eerdere kwartaal was een verlies van $172 miljoen inbegrepen
voor een vroegtijdige schuldaflossing
-- De activiteiten van Susquehanna hebben $74 miljoen bijgedragen aan
de kosten, inclusief $37 miljoen in personeelskosten en $10 miljoen
in uitgaven aan huisvesting en apparatuur
-- De fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten waren $52 miljoen
hoger als gevolg van de toegenomen activiteit met betrekking tot
Susquehanna
-- De aangepaste efficiëntieratio bedroeg 59,2%-- Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen,
stegen met $10,6 miljard in vergelijking met het tweede kwartaal van
2015

-- De leningen die zijn overgenomen met de Susquehanna-transactie
bedroegen in totaal $12,9 miljard, met een impact van $8,5 miljard
op de gemiddelde balansen voor het kwartaal
-- De Bank of Kentucky droeg $1,0 miljard in gemiddelde groei van
leningen bij
-- Exclusief deze overnames

-- Totale gemiddelde leningen stegen met $1,0 miljard, of 3,2% op
jaarbasis
-- Totale gemiddelde leningen exclusief huizenhypotheken stegen met
6,7%
-- Gemiddelde commerciële en industriële leningen stegen met 6,7%
-- Gemiddelde directe leningen aan particulieren stegen met 11,9%
-- Gemiddelde andere leningen van kredietverlenende
dochterondernemingen stegen 20,6%-- Gemiddelde deposito's stegen met $12,0 miljard in vergelijking met het
voorgaande kwartaal

-- De overname van Susquehanna voegde in totaal $14,1 miljard toe aan
de deposito's, met een impact van $9,4 miljard op de gemiddelde
balansen voor het kwartaal
-- De Bank of Kentucky voegde ongeveer $1,4 miljard aan gemiddelde
deposito's toe
-- Exclusief deze overnames stegen gemiddelde niet-rentedragende
deposito's met $721 miljoen
-- De gemiddelde rentedragende depositokosten waren 0,24%, onveranderd
ten opzichte van het voorgaande kwartaal
-- De depositomix bleef sterk, met gemiddelde niet-rentedragende
deposito's die uitkwamen op 30,7% van de totale deposito's,
vergeleken met 31,5% in het voorgaande kwartaal
-- De wijziging in de samenstelling werd aangedreven door de mix van
deposito's overgenomen van Susquehanna en de Bank of Kentucky-- Kwaliteit van activa bleef sterk

-- Niet-presterende activa namen toe met $15 miljoen, of $5 miljoen
exclusief Susquehanna, vanaf 30 juni 2015
-- Achterstallige leningen stegen $227 miljoen, of $4 miljoen exclusief
leningen van Susquehanna
-- De toeslag voor lenings- en leaseverliezen was 1,08% van leningen
gehouden voor investeringen, of 1,19% exclusief leningen van
Susquehanna die in eerste instantie tegen marktwaarde waren
opgenomen
-- De toeslag voor de dekkingsratio van leningsverlies was 2,49 maal
niet-presterende leningen die voor investeringen werden gehouden op
30 september 2015, tegenover 2,55 maal op 30 juni 2015-- Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk

-- Tier 1 kernkapitaal ten opzichte van risicogewogen activa bedroeg
10,1%, of 9,8% op een volledig gefaseerde basis
-- Tier 1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 11,6%
-- Totaal kapitaal bedroeg 14,1%
-- Vreemd vermogen bedroeg 9.9%
-- Vast normaal aandelenvermogen ten opzichte van vaste activa bedroeg
7,7%

Presentatie resultaten en samenvatting kwartaalprestaties

Als u wilt luisteren naar de live conference call over de resultaten van BB&T in het derde kwartaal van 2015, vandaag om 8 uur 's ochtends (ET), belt u 1-888-632-5009 en voert u de deelnemerscode 5184622 in. Tijdens de conference call over de resultaten wordt een presentatie gebruikt die daarna ook beschikbaar is op onze website op www.bbt.com [http://www.bbt.com/]. De conference call kan gedurende 30 dagen worden afgeluisterd via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet -GAAP toelichtingen, is beschikbaar op www.bbt.com [http://www.bbt.com/Investor-Presentations].

De samenvatting van de kwartaalprestaties van BB&T in het derde kwartaal van 2015, die gedetailleerde financiële gegevens bevat, is beschikbaar op de website van BB&T op www.bbt.com [http://www.bbt.com/financials.html].

Over BB&T

Op 30 september 2015 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $208,8 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $27,8 miljard. De onderneming is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, is actief in 2.150 financiële centra in 15 staten en in Washington, D.C. en biedt een breed scala aan producten en diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren, effectenbemiddeling, vermogensbeheer en hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T staat in de Fortune 500-lijst en wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op www.bbt.com [http://www.bbt.com/].

Kapitaalratio's zijn voorlopig. De gegevens over de kredietkwaliteit zijn exclusief gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen, waar van toepassing.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet zijn bepaald in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes ("GAAP") in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze "niet-GAAP"-maatstaven in de analyse van de prestaties van het Bedrijf en de efficiëntie van de activiteiten. Het management denkt dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande periodes, en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke baten en lasten in de huidige periode. Het Bedrijf denkt dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T denkt dat investeerders deze niet-GAAP-maatstaven kunnen gebruiken voor de analyse van de financiële prestatie zonder dat daarin de invloed van incidentele gebeurtenissen wordt meegenomen die een vertekend beeld kunnen geven van BB&T's onderliggende prestatie. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP, noch zijn zij per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht worden gehanteerd:-- Vast kernkapitaal en gerelateerde kapitaalratio's zijn
niet-GAAP-maatstaven. Het rendement op de gemiddelde risicogewogen
activa is een niet-GAAP-maatstaf. Het management van BB&T hanteert deze
maatstaven om de kwaliteit van het kapitaal te beoordelen en denkt dat
investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het Bedrijf.
-- De ratio van leningen die ouder zijn dan 90 dagen en waarvan de rente
nog groeit als percentage van de voor investeringen aangehouden
leningen, is aangepast om de impact te verwijderen van de leningen die
gedekt worden of werden door de verliesdelingsovereenkomsten met de
FDIC. Het management gelooft dat de opname hiervan een zodanig vertekend
beeld geeft van deze verhoudingen dat deze mogelijk onvergelijkbaar zijn
met andere gepresenteerde periodes of portfolio's die niet zijn
beïnvloed door aankooprekeningen.
-- Provisie-inkomsten en efficiëntieratio's zijn niet-GAAP in die zin dat
ze winsten (verliezen) op effecten, kosten met betrekking tot eigendom
waarop beslag is gelegd, afschrijving van immateriële activa,
fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten, de invloed van de
verliesdelingsberekening van de FDIC en bepaalde andere elementen buiten
beschouwing laten. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven in
haar analyse van de prestaties van het Bedrijf. Het management van BB&T
gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in de lopende
activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten in
voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de aanzienlijke
baten en lasten aantonen.
-- Rendement op het gemiddelde kernkapitaal van de normale aandeelhouders
is een niet-GAAP-maatstaf waarmee het rendement wordt berekend op het
gemiddelde gewone eigen vermogen zonder de invloed van immateriële
activa en de daarbij behorende afschrijvingen. Deze maatstaf is nuttig
voor de consistente evaluatie van de bedrijfsprestaties, ongeacht of het
gaat om overgenomen of intern ontwikkelde activiteiten.
-- De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto
rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten
en financieringskosten die samenhangen met de leningen en effecten die
zijn verkregen bij de overname van de Colonial Bank en zogenaamde
PCI-leningen (Purchased Credit Impaired) die zijn verkregen van
Susquehanna. De netto kernrentemarge is ook bijgesteld om de
verantwoordingen van de aankooprekeningen en de gerelateerde
afschrijving voor niet-PCI-leningen en deposito's verkregen van
Susquehanna te verwijderen. Het management van BB&T gelooft dat de
aanpassingen van de berekening van de netto rentemarge voor bepaalde
verkregen activa en deposito's investeerders nuttige informatie
verschaffen over de relatieve prestatie van de overige winstgevende
activa van BB&T.
-- De ratio van de toeslag voor lenings- en leaseverliezen als een
percentage van de leningen gehouden voor investeringen met uitsluiting
van Susquehanna is een niet-GAAP-maatstaf die de leningen van
Susquehanna uitsluit van de berekening van de ratio. Het management van
BB&T denkt dat aanpassingen aan de berekeningen investeerders nuttige
informatie verschaffen, omdat deze leningen tegen marktwaarde werden
opgenomen en er geen toeslag werd erkend.

Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T's prestaties in het derde kwartaal van 2015, dat is te vinden op de website van BB&T op www.bbt.com [http://www.bbt.com/].

Dit persbericht bevat "uitspraken over verwachtingen voor de toekomst", in de zin van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsplannen en toekomstige prestaties van BB&T die zijn gebaseerd op overtuigingen en aannames van het management van BB&T en de beschikbare informatie op het moment dat deze verklaring werd voorbereid. Termen als "anticipeert", "denkt", "schat", "verwacht", "voorspelt", "bedoelt", "plant", "projecteert", "kan", "zal", "moet", "kon" en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Onder meer de volgende factoren zijn daarbij inbegrepen:-- algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal,
hetzij regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder
meer, kan resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of
een teruglopende vraag naar leningen, verzekeringen en andere diensten;
-- verstoringen in de kredietmarkt en financiële markten, hetzij
nationaal, hetzij wereldwijd, inclusief de impact van een downgrade van
obligaties van de Amerikaanse regering door een van de
kredietbeoordelaars en de negatieve effecten van de Europese recessie;
-- veranderingen in het renteklimaat en de herbeoordeling van de cashflow
kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en waarde van
(aangehouden) leningen verminderen; hetzelfde geldt voor de waarde van
andere financiële activa;
-- de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
-- veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
bedrijfstakken waarbinnen BB&T actief is;
-- lokale, provinciale en nationale belastingdiensten kunnen
belastingposities innemen die nadelig zijn voor BB&T;
-- de kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;
-- er kunnen nadelige veranderingen optreden op de effectenmarkten;
-- concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BB&T, en kunnen onderhevig zijn aan andere regelgeving
dan BB&T;
-- natuurrampen en andere rampen kunnen nadelige effecten hebben op BB&T in
die zin dat zulke gebeurtenissen de bedrijfsactiviteiten van BB&T
wezenlijk kunnen verstoren en de mogelijkheid of bereidheid van de
klanten van BB&T om een beroep te doen op de financiële diensten van
BB&T nadelig kunnen beïnvloeden;
-- kosten of complicaties die te maken hebben met de integratie van de
ondernemingen van BB&T en fusiepartners kunnen groter uitvallen dan
verwacht;
-- verwachte bezuinigingen of omzetgroei in verband met voltooide fusies en
overnames kunnen mogelijk niet geheel of niet tijdig worden
gerealiseerd;
-- gewichtige rechtszaken kunnen een wezenlijk negatieve uitwerking hebben
op BB&T;
-- afname van deposito's door natuurlijk verloop, klantverlies en/of
inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter
zijn dan verwacht;
-- cyber-veiligheidsrisico's, waaronder "denial-of-service", "hacking" en
"identiteitsdiefstal", kunnen onze zakelijke en financiële prestaties
en onze reputatie negatief beïnvloeden;
-- het niet invoeren van een deel van of het gehele nieuwe ERP-systeem van
het Bedrijf kan resulteren in extra lasten die de financiële conditie
en de resultaten van de bedrijfsactiviteiten negatief beïnvloeden en
dit kan resulteren in aanzienlijke extra kosten voor BB&T; en
-- het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen van het
Bedrijf, inclusief het vermogen om succesvol fusies en acquisities te
voltooien en/of te integreren, kan een negatief effect hebben op de
financiële toestand en bedrijfsresultaten van BB&T.

Lezers wordt aangeraden niet bovenmatig te vertrouwen op deze uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, die uitsluitend geldig zijn op de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet worden voorspeld in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige uitspraken over verwachtingen voor de toekomst om welke reden dan ook.


BB&T Corporation


CONTACT: ANALISTEN: Alan Greer, Executive Vice President, InvestorRelations, (336) 733-3021; Tamera Gjesdal, Senior Vice President, InvestorRelations, (336) 733-3058; MEDIA: Cynthia A. Williams, Senior ExecutiveVice President, Corporate Communications, (336) 733-1470


Web site: http://www.bbt.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234