Breed draagvlak voor toekomstige veranderingen in het energiesysteem

8 oktober 2015 - De Overlegtafel Energievoorziening presenteert vandaag nieuwe spelregels die nodig zijn voor een duurzaam en stabiel energiesysteem. De deelnemers aan de overlegtafel zijn van mening dat met dit breed gedragen voorstel een bestendig energiesysteem ontstaat met volop ruimte en mogelijkheden voor innovatie. Peter Molengraaf (voorzitter Netbeheer Nederland) en Medy van der Laan (voorzitter Energie-Nederland) bieden het rapport 'Nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem' vandaag aan bij het ministerie van Economische Zaken aan Mark Dierikx, directeur-generaal Energie. De deelnemers aan de overlegtafel willen de oplossingsrichtingen uit het rapport graag samen met de overheid verder uitwerken.

Het energiesysteem zal de komende decennia veranderen, met name als gevolg van de toename van het aandeel hernieuwbare energie. Zo zal vanaf 2023 circa 40 - 45% van de elektriciteit decentraal en duurzaam worden geproduceerd. Dit aandeel zal de jaren daarna verder toenemen. Ook het gebruik van duurzaam gas in het energie- en mobiliteitssysteem zal toenemen. Daarnaast neemt de elektrische mobiliteit toe. Het aandeel woningen met een elektrische warmtepomp zal groeien, terwijl de vraag naar gas zal dalen. Al deze ontwikkelingen leiden tot andere energiestromen met grotere schommelingen in vraag en aanbod. Het energiesysteem moet hierop worden voorbereid.

In het rapport worden de uitgangspunten vastgesteld waaraan het energiesysteem van de toekomst moet voldoen en zijn concrete oplossingsrichtingen geformuleerd. Indien deze spelregels worden gehanteerd, kan de transitie naar een duurzame energievoorziening worden mogelijk gemaakt, ongeacht het tempo waarin dat gebeurt.

De zes oplossingsrichtingen
1. Optimaliseren en vergroten van de (internationale) elektriciteitsmarkt
2. Het verbeteren van de prijssignalen, zodat producenten, consumenten en
prosumers optimaal geprikkeld worden om hun productie/afname gedrag aan te passen en daarmee bij te dragen aan de stabiliteit van het elektriciteitssysteem
3. Een nieuw kader voor netverzwaren
4. Het uitbreiden van een markt voor flexibiliteitsdiensten van het hoogspanningsnet naar alle elektriciteitsnetten
5. Alternatieven voor warmtevoorziening in de gebouwde omgeving ruimte geven en stimuleren
6. Generieke maatregelen, zoals stimulering energiebesparing, integrale benadering van energiesysteem en het onderkennen van het belang van dataopslag en -uitwisseling

De Overlegtafel noemt als belangrijke randvoorwaarde dat de klant keuzevrijheid heeft. De klant kiest zelf in welke mate hij meedoet aan de flexibiliteitsmarkt. Bij een hoog elektriciteitsaanbod kan het voor de klant financieel aantrekkelijk zijn de accu van de elektrische auto beschikbaar te stellen voor tijdelijke opslag. De klant beslist daar echter over.

De initiatiefnemers van de Overlegtafel zijn Netbeheer Nederland en Energie-Nederland. Deelnemende organisaties zijn verder de Duurzame Energie Koepel, Natuur en Milieu, VEMW, ODE Decentraal, Gasunie en het ministerie van Economische Zaken als toehoorder.

NB: vanaf donderdag 8 oktober 17.00 uur is de inhoud van het rapport in te zien op de website van Netbeheer Nederland (www.netbeheernederland.nl)

Noot voor de redactie:
- voor nadere informatie kunt u zich richten tot Martijn Boelhouwer, woordvoerder Netbeheer Nederland (06 - 30736528)

Netbeheer Nederland

plaats:
Ottoland

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234