Position paper: Collectieve solidariteit, individuele zekerheid

In november 2014 presenteerde het Rabobank Pensioenfonds een position paper als input voor de nationale pensioendialoog. Eerder dit jaar voegden deskundigen van Cardano en Syntrus Achmea Pensioenbeheer hun expertise toe. Als uitkomst van deze samenwerking zijn denkrichtingen ontwikkeld voor een tweede pijler pensioen op basis van een premieregeling. Bestaande inzichten zijn hierin samengevoegd om tot een vernieuwende oplossing te komen. Kern van de denkrichtingen is dat in een nieuw stelsel dezelfde economische pensioenuitkomsten mogelijk blijven als onder de huidige uitkeringsregeling en dat er door individuele eigendomsrechten voor deelnemers meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden ontstaan. De ideeën zijn samengevat in een nieuw position paper: 'Collectieve solidariteit, individuele zekerheid'. Dit alles als bijdrage aan de maatschappelijke discussie.

In juli 2015 presenteerde staatssecretaris Klijnsma de brief: 'Hoofdlijnen van een toekomstbestendig pensioenstelsel'. Het position paper werkt een aantal onderwerpen uit deze brief verder uit. Het kabinet kiest voor het afschaffen van de doorsneepremie en streeft naar duidelijke individuele eigendomsrechten. Op basis van onze ervaringen stellen we aanvullingen voor. We willen die aanvullende inzichten delen en attenderen op uitgangspunten die bij de verdere uitwerking van de hoofdlijnenbrief wat ons betreft speciale aandacht verdienen.

Inzichten
- Een premieovereenkomst met een vaste premie kan dezelfde pensioenuitkomsten bieden als de huidige uitkeringsovereenkomst.
- De premieovereenkomst zorgt voor meer flexibiliteit en schept ruimte voor keuzevrijheid voor deelnemers.
- Na het verdelen van het niet meer noodzakelijke eigen vermogen van fondsen over hun deelnemers zal er in het nieuwe stelsel geen 'dood geld' meer zijn.

Uitgangspunten
- De schaalvoordelen die een collectief stelsel kan bieden, moeten behouden blijven.
- De solidariteit rond leven en sterven moet intact blijven.
- De solidariteit tussen bestaande en nieuwe opbouw kan worden gewaarborgd door pensioenrechten uit de huidige uitkeringsregeling in te brengen in de nieuwe premieregeling.

Voordat het mogelijk is om op een nieuwe premieregeling over te stappen, moet een aantal wettelijke hordes worden genomen:
- De wetgeving die 'doorbeleggen' na pensionering binnen de premieregeling mogelijk maakt moet worden doorgezet.
- Een gelijk fiscaal speelveld voor de premieregeling en uitkeringsregeling moet worden gecreëerd door invoering van een vaste premie. Dat zou een vergelijkbaar niveau kunnen zijn als de huidige doorsneepremies binnen de huidige uitkeringsregeling.
- Collectieve waardeoverdracht van uitkeringsovereenkomst naar premieovereenkomst binnen het fonds moet worden gefaciliteerd.

De position paper is bedoeld als input voor de discussie over een toekomstbestendig pensioencontract. Onderweg naar een eindoplossing zal nog een aantal hordes moeten worden genomen, zoals een oplossing voor de doorsneeproblematiek bij overgang naar een meer vaste pensioenpremie. In het paper geven we denkrichtingen. We claimen echter niet de wijsheid in pacht te hebben en nodigen daarom politici, beleidsmakers, experts, academici en collega's in de pensioensector uit met ons de dialoog aan te gaan.

Over Rabobank Pensioenfonds
Het Rabobank Pensioenfonds regelt de pensioenen voor medewerkers van Rabobank Nederland, de lokale Rabobanken, en een aantal andere aangesloten instellingen (Obvion, Rabo Vastgoedgroep en De Lage Landen).

Over Syntrus Achmea
Syntrus Achmea Pensioenbeheer verzorgt de pensioenen van 2 miljoen deelnemers, in opdracht van ruim zestig bedrijfstak-, ondernemings- en beroepspensioenfondsen. Zij beheren de pensioenadministraties en ondersteunen en adviseren de besturen. Syntrus Achmea Pensioenbeheer staat voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later.

Over Cardano
Cardano ondersteunt sinds 2000 financiële instellingen robuust en stabiel te worden. Zij doet dit door middel van advisering, ontwerp, volledige implementatie en daarnaast doorlopend beheer van risicomanagement-oplossingen.
Het volledige paper 'Collectieve solidariteit, individuele zekerheid' kan worden gedownload vanaf de website van Cardano: http://www.cardano.com/nl-NL/in-de-media/collectieve-solidariteit-individuele-zekerheid. Een samenvatting is bij dit persbericht gevoegd.

Geplaatst in:

Cardano

plaats:
Rotterdam

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234