Onderzoek onthult mensenrechtenschendingen door Turkse regering

Londen, 1 oktober 2015: Uit een onderzoeksrapport in opdracht van de Stichting 'Journalists and Writers' in Londen blijkt dat de Turkse regering systematische schendingen van mensenrechten begaan. Volgens de auteurs zijn juridische stappen op internationaal niveau voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gerechtvaardigd. Het rapport wijst uit dat de schendingen al zeker gaande zijn sinds december 2013.

Het onderzoek is geschreven door de voormalige hoofd-voorzitter van de Hoge Raad in Engeland (Lord Chief Justice of England and Wales) the Rt. Hon. The Lord Woolf CH, University College London emeritus hoogleraar publiekrecht en de directeur van het Bingham Centrum voor de rechtsstaat Sir Jeffrey Jowell KCMG QC, voormalig advocaat-generaal voor Engeland en Wales de Rt. Hon. Sir Edward Garnier QC MP, en de rechten van de mens en de media wet advocaat Sarah Palin. De onderzoekers wijzen de aanhangers van de Gulenbeweging en de media als de voornaamste doelwitten aan van schendingen van de AKP-regering.

De bevindingen van het rapport komen op het moment dat Erdoğans regering onder verhoogd internationaal toezicht bevindt wegens diens optreden tegen de persvrijheid in Turkije. Een aantal recente gebeurtenissen die beschreven worden in het rapport betreffen de recente arrestaties van twee Vice News journalisten en dawn raid op de Koza Ipek groep, die samen in de afgelopen maand opnieuw publiek protest tegen de AKP-regering hebben uitgelokt vanwege hun optreden tegen de media. Het duidelijkste parallel kan worden getrokken met de december 2014 arrestaties van 15 vermeende Gülen-gelieerde journalisten, waaronder Samanyolu Media Group voorzitter Hidayet Karaca, wiens door het hof bevolen vrijlating nog steeds geweigerd wordt uit te voeren door het parket van de hoofdofficier van Istanbul.

In een reactie op de bevindingen van het rapport, zeiden de auteurs: "We hebben de door de Turkse regering en haar agenten genomen acties geanalyseerd sinds december 2013 en hebben unaniem geconcludeerd dat er een duidelijke ommekeer in het hervormingsproces heeft plaatsgevonden sinds Turkije in 2005 begon met de toetredingsgesprekken met de Europese Unie. We beschouwen dit als een ernstige tegenslag voor de Turkse democratie en de eerbiediging van de mensenrechten, in het bijzonder voor de vrijheid van meningsuiting en van de rechtsstaat."

In het verslag worden drie belangrijke manieren aangewezen waarop het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) geschonden zijn door de regering tegen aanhangers van de Gulenbeweging, evenals andere mensenrechtenverdragen waar de Turkse Republiek bij aangesloten zijn:

i) Door ongekende stappen te ondernemen om macht uit te oefenen op Turkije haar rechterlijke macht, politie en de openbare aanklagers worden kritische mediafiguren en politieagenten die betrokken zijn bij de corruptiebestrijdingsonderzoeken gedetineerd, in strijd met hun recht op vrijheid, veiligheid en een eerlijk proces.

ii) Door het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting, met name in de media door middel van het indienen van strafrechtelijke vervolgingen tegen en de uitoefening van economische en politieke druk op journalisten en publicaties, maar ook door interferentie met sociale media

iii) Door de zuivering in het openbaar ambt, het regisseren van haatzaaiing tegen, en interfereren met de eigendomsrechten van personen en bedrijven in verband met de Gulenbeweging

De auteurs voegen hier aan toe: "Vanuit internationale mensenrechten bezien, observeren wij dat de Turkse overheid significante mensenrechten hebben overschreden jegens de Gulenbeweging. Dermate dat juridische stappen richting het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ondernomen kunnen worden, indien gepaste stappen in Turkije verzuimd blijven."
Voor het volledige rapport, bezoek dan de Brick Court Chambers website (http://www.onebrickcourt.com/).

Stichting Platform INS

plaats:
Londen
website:
http://www.platformins.nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234