Duidelijkheid Asscher over onderdeel Wet aanpak schijnconstructies

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) vraagt snel duidelijkheid van minister Asscher van Sociale Zaken. Sinds de behandeling van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in de Tweede Kamer biedt de minister geen zekerheid over een uitzondering op het verbod op inhoudingen in de WAS. Dit verbod verbiedt het werknemers om per 1 januari 2016 zaken als de huur of verzekeringspremies middels een looninhouding te betalen uit een deel van het eigen loon. In de Tweede en Eerste Kamer waren destijds veel zorgen over de ongewenste effecten hiervan voor Europese arbeidsmigranten. Om die reden zou de minister een uitzondering overwegen. Sindsdien is de minister stil over dit onderwerp. De ABU heeft hierover gezamenlijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten (VHA) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Woensdag is een Algemeen Overleg.

De ABU onderschrijft de aanpak van dubieuze inhoudingen op het loon, maar stelt dat dit verbod dat doel niet dichterbij brengt. Door een verbod te introduceren wordt het onmogelijk om nog toezicht te houden op transacties tussen werknemers en werkgevers. Dit brengt deze transacties in het grijze circuit waardoor de kans op misstanden toeneemt. Ook zullen de prijzen van tijdelijke huisvesting gaan stijgen door de toegenomen administratieve last en risico's van de verhuurders en werkgevers. Meer mensen zullen kiezen voor slechtere huizen voor een lagere prijs. Meer overlast en overbewoning zijn het gevolg.

Goed gedrag belonen!
Ondernemers die de verantwoordelijkheid nemen door hun buitenlandse mensen goed te huisvesten en te verzekeren voor ziektekosten, moeten daarvoor beloond worden door de overheid. De ABU wil daarom een uitzondering op dit verbod voor ondernemingen die hun huisvesting jaarlijks laten controleren door de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Dan raakt het inhoudingenverbod ook die personen die misbruik maken van de Europese open grenzen, in plaats van de ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen in Europese arbeidsmobiliteit.

Hoge risico's, nauwelijks rendement
Onlangs constateerde onderzoeksinstituut Platform31 dat de financiële risico's van het ontwikkelen van huisvesting voor arbeidsmigranten zeer hoog zijn in vergelijking tot andere huisvesting en de rendementen voor investeerders zeer laag. De ABU stelt dat deze risico's verder oplopen als gevolg van deze maatregel. Het rapport van Platform31 spreekt ook tegen dat uitzenders zouden verdienen aan de huisvesting voor hun werknemers.

Overheid belemmert eigen afspraken
In 2012 hebben Rijk, gemeenten en werkgevers afspraken gemaakt over de rol en bijdrage van werkgevers aan het in banen leiden van Europese arbeidsmobiliteit. Daar is afgesproken dat werkgevers meer investeren in goede huisvesting en private controle daarop. Dit inhoudingenverbod maakt beide praktisch onmogelijk, aldus ABU-directeur Jurriën Koops: "Als de regering wil dat de markt een rol pakt bij de huisvesting van arbeidsmigranten, moet ze geen wetten maken die deze rol belemmeren. Dat is wat er nu gebeurt!"

De ABU vertegenwoordigt de belangen van zo'n 500 uitzendondernemingen met in totaal meer dan 2.400 vestigingen in Nederland. Elk jaar worden zo'n 700.000 uitzendkrachten geplaatst en 1,4 miljoen vacatures ingevuld.
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Hans van den Berg, hoofd PR & Communicatie ABU, telefoon: 020 - 655 82 04/ 06 - 53 59 65 64 of via e-mail: vandenberg@abu.nl.

ABU

plaats:
Lijnden
website:
http://www.abu.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234