Reactie Oxfam Novib op de Miljoenennota

"Vang vluchtelingen fatsoenlijk op, maar niet ten koste van armoedebestrijding"
Oxfam Novib: begrens uitgaven asielopvang in Nederland uit Ontwikkelingsbudget tot 300 miljoen euro


In reactie op de Miljoenennota, zegt Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib: "De foto van een klein dood jongetje bereikte wat 5 jaar crisis in Syrië en de regio niet heeft kunnen doen: onze ogen en onze harten openen voor de onmenselijke omstandigheden waarin we miljoenen mensen al die tijd hebben laten leven."
"Maar het kabinet komt vandaag in de Miljoenennota nog steeds met halve maatregelen. Nederland is bereid meer vluchtelingen op te vangen, maar de voorwaarde van opvang en asielaanvragen in de regio is onhaalbaar en overschat de capaciteit van de regio."
"Om de structurele oorzaken van de huidige crisis aan te kunnen pakken moet meer geld beschikbaar komen voor ontwikkeling en het voorkomen en beheersen van crises. Daarom moet het kabinet de kosten voor opvang van asielzoekers niet meer geheel betalen uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking. Een maximum van 300 miljoen per jaar is een redelijke grens. Daarboven is sprake van een uitzonderingssituatie, en Nederland zou net als Duitsland extra geld moeten vrijmaken uit de algemene middelen, of de begrotingen van de ministeries die over de opvang gaan."
"Ons kabinet zou leiderschap moeten tonen en de Nederlandse en Europese burgers overtuigen dat stabiliteit in de wereld noodzakelijk is, en dat we die niet op een koopje krijgen. Het voortdurend uithollen van ontwikkelingssamenwerking moet echt stoppen. De problemen zijn daarvoor te groot!"

- De kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers in Nederland bedroegen in 2014 697 miljoen; voor 2015 staat 836 miljoen begroot en voor 2016 347 miljoen. Dat laatste bedrag is volgens Oxfam Novib gebaseerd op een veel te lage inschatting van het aantal te verwachten asielzoekers, zoals dat ook de laatste jaren is gebeurd. Ook wordt een reserve van 204 miljoen van het opvangorgaan COA in 2016 in korting gebracht op de begroting. De werkelijke kosten zullen ook voor 2016 veel hoger uitvallen, vreest Oxfam Novib, zoals ook in 2014 en 2015 gebeurde. Dit zou ten koste gaan van andere cruciale inspanningen op het gebied van armoedebestrijding.
- Oxfam Novib pleit daarom voor het instellen van een vast plafond van maximaal 300 miljoen euro, dat jaarlijks vanuit het OS-budget aan asielopvang in Nederland wordt betaald. De overige kosten moeten dan uit algemene middelen, of de begroting van het verantwoordelijk ministerie van Veiligheid en Justitie komen.
- Het kabinet kortte het Ontwikkelingsbudget reeds met 750 miljoen per jaar, oplopend naar 1 miljard per jaar vanaf 2017 conform het regeerakkoord.
- Daar bovenop kwam de extra bezuiniging van 240 miljoen sinds 2014 in het kader van 'Correctie ESA 2010', in 2016 oplopend tot 244 miljoen, zie HGIS 2016, blz. 35)
- Het budget voor OS is verder vervuild doordat internationaal klimaatbeleid (enkele honderden miljoenen per jaar) vanuit het Ontwikkelingsbudget wordt betaald. Dit gaat nadrukkelijk in tegen internationale klimaatafspraken.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
- Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting, Ruud Huurman: 06-51175316/ 070-3421966

Oxfam Novib

plaats:
Den Haag
website:
http://www.oxfamnovib.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234