BNG Bank: Nettowinst EUR 155 miljoen

DEN HAAG, Nederland, August 31, 2015 /PRNewswire/ --PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2015

- Nieuwe langlopende kredietverlening neemt 9% toe
- Scherpere tarieven voor klanten
- Nettowinst relatief hoog onder invloed van positieve marktwaardeveranderingen
- Kapitaalratio's nemen toe


Toename nieuwe langlopende kredietverlening
Het marktaandeel van de bank bij decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen bleef in de verslagperiode hoog. Vooral dankzij de toename van herfinancieringen door decentrale overheden steeg de omvang van de nieuw verstrekte langlopende leningen met 9% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 tot EUR 5,1 miljard. De stapeling van overheidsmaatregelen leidt echter tot veel onzekerheid. De kernklanten van BNG Bank blijven daardoor terughoudend met nieuwe investeringen.
Scherpere tarieven voor klanten
De fundingpositie van BNG Bank ten opzichte van vele andere banken verbeterde, omdat de obligaties van de bank zijn opgenomen in het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB). In 2014 kreeg BNG Bank al de status 'promotional lender', wat betekent dat haar obligaties in de hoogste klasse van de liquiditeitsvoorschriften voor banken vallen. In de verslagperiode heeft BNG Bank voor EUR 8,9 miljard langlopende financiering aangetrokken. De bank heeft de gunstige inkoopprijzen vertaald naar scherpere tarieven voor haar klanten.
Nettowinst beïnvloed door volatiliteit financiële markten
De nettowinst is opnieuw sterk beïnvloed door de volatiliteit op de financiële markten, mede veroorzaakt door het opkoopprogramma van de ECB. De effecten hiervan op de marktrente en valutakoersen hebben geleid tot positieve ongerealiseerde marktwaardeveranderingen.
De nettowinst is negatief beïnvloed door bijzondere afwaarderingen van in totaal EUR 68 miljoen, in het bijzonder op een obligatie van de voormalige Oostenrijkse bank Hypo Alpe Adria, onder garantie van de deelstaat Karinthië. De Oostenrijkse toezichthouder is van mening dat obligatiehouders moeten bijdragen aan de afwikkeling. BNG Bank is van mening dat de deelstaat Karinthië contractueel aansprakelijk is voor verliezen op de obligaties in het bezit van de bank. Om de belangen van de bank veilig te stellen en eventuele (juridische) acties voor te bereiden heeft de bank zich aangesloten bij een belangengroep van beleggers.
Kapitaalratio's verder versterkt
Bij een vrijwel stabiel balanstotaal is de solvabiliteit van BNG Bank in de verslagperiode verbeterd. De tier 1-ratio van de bank stijgt naar 25,2%. De leverage ratio neemt toe tot 2,1%. De minimaal verplichte hoogte van de leverage ratio is nog niet vastgesteld. BNG Bank gaat ervan uit door winstinhouding en de uitgifte van een hybride lening te kunnen voldoen aan de verwachte Europese minimumeis van 3% per einde 2017. De uitgifte van deze hybride lening is later dit jaar gepland.
Duurzaamheid
De bank heeft zich de laatste jaren steeds sterker gericht op de financiering van duurzame investeringen. Voorbeelden hiervan zijn investeringen om het energiegebruik van maatschappelijk vastgoed te beperken en om zonnepanelen te installeren op sociale huurwoningen. De bank heeft het voornemen om duurzaamheid de komende jaren een nog grotere rol in haar kredietverlening te laten spelen. De bank wil dit ook doen aan de inkoopkant via uitgifte van een tweede Socially Responsible Investment (SRI) obligatie in 2015.
Personeel legt bankierseed af
Alle medewerkers van de bank hebben in de verslagperiode de eed of belofte financiële sector (bankierseed) afgelegd en het bancaire tuchtrecht onderschreven. Ze deden dit na afloop van discussiebijeenkomsten in kleine kring over integriteit.
Bijdrage Europees resolutiefonds
BNG Bank dient vanaf 2015 bij te dragen aan de opbouw in 10 jaar van het Europese resolutiefonds. De bank houdt rekening met een minimale bijdrage van EUR 10 miljoen in 2015. Daarnaast dient de bank in oktober EUR 36 miljoen af te dragen uit hoofde van de Nederlandse bankenbelasting.
Vooruitzichten 2015
De bank wordt geconfronteerd met toenemende kosten, vooral als gevolg van toenemende rapportageverplichtingen en het toezicht door de ECB. Het renteresultaat over 2015 zal naar verwachting lager uitkomen dan over 2014. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de politieke, economische en monetaire ontwikkelingen. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2015.
Zie voor meer informatie het volledige halfjaarbericht op http://www.bngbank.nl .
BNG Bank is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het door BNG Bank uitgegeven schuldpapier heeft de hoogst mogelijke credit rating van Moody's (Aaa) en een rating AA+ van Standard & Poor's en Fitch. BNG Bank behoort daarmee tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.
GECONSOLIDEERDE BALANS 
In miljoenen euro's

30-06-2015 31-12-2014
ACTIVA
Kas en tegoeden bij de centrale banken 5.295 2.241
Bankiers 9.675 11.046
Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat 3.980 4.247
Overige financiële activa 29.785 31.322
Financiële activa voor verkoop beschikbaar 13.512 13.693
Kredieten 91.129 90.732
Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures 48 54
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 16 16
Overige activa 167 154
TOTAAL ACTIVA 153.607 153.505
PASSIVA
Bankiers 4.358 2.544
Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat 3.456 3.327
Overige financiële passiva 21.669 25.357
Schuldbewijzen 112.609 110.868
Toevertrouwde middelen 7.359 7.535
Achtergestelde schulden 32 32
Overige passiva 409 260
Totaal verplichtingen 149.892 149.923
Kapitaal 139 139
Agioreserve 6 6
Herwaarderingsreserve 308 234
Cashflow hedge reserve 310 375
Overige reserves 2.797 2.702
Nettowinst 155 126
Eigen vermogen 3.715 3.582
TOTAAL PASSIVA 153.607 153.505


GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
In miljoenen euro's

Eerste halfjaar 2015 Eerste halfjaar 2014
- Rentebaten 536 711
- Rentelasten 328 476
Renteresultaat 208 235
Resultaten uit deelnemingen met
invloed van betekenis en joint
ventures 1 1
- Provisiebaten 16 18
- Provisielasten 2 4
Provisieresultaat 14 14
Resultaat financiële transacties 82 -7
Overige resultaten 1 1
TOTAAL BATEN 306 244
Personeelskosten 19 18
Andere beheerskosten 12 13
Afschrijvingen 1 1
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 32 32
Bijzondere waardeverminderingen 68 8
WINST VOOR BELASTINGEN 206 204
Belastingen -51 -51
NETTOWINST 155 153

BNG Bank


CONTACT: Voor nadere informatie: Robert Bakker, woordvoerder,+31(0)70-3750609, robert.bakker@bngbank.nl

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234