Aanzienlijke omzetstijging Novisource in het eerste halfjaar 2015

Hoofdpunten eerste halfjaar 2015 t.o.v. zelfde periode 2014

- Na late opstart markt in het nieuwe jaar is de omzet t.o.v.
2014 toegenomen met 45%
- Totale omzet groep nu Euro 26,3 miljoen
- Omzet bij diverse werkmaatschappijen toegenomen
- Netto resultaat Euro 111.000
- Beheersing operationele kosten blijft belangrijk
- Geen nieuwe overnamesuccessen, maar dit thema blijft net als
autonome groei onverminderd belangrijk voor realisatie van de strategie

Financiële hoofdpunten eerste halfjaar 2015 t.o.v. zelfde periode 2014

- Stijging omzet tot Euro 26,3 miljoen, een toename met 45% in vergelijking met de Euro 18,1 miljoen in de vergelijkbare periode in 2014
- Daling van het netto resultaat van Euro 179.000 naar Euro 111.000 door met name een aantal specifieke eenmalige kosten
- Totale bedrijfskosten zijn gestegen als gevolg van uitgaven aan (mogelijke) overnames, kosten gerelateerd aan de beursnotering en investeringen in ICT en de hiervoor genoemde specifieke eenmalige kosten
- Eigen Vermogen solide, toegenomen tot Euro 3,2 miljoen euro
- Bezettingsgraad eigen professionals ontwikkelde zich in het eerste halfjaar positief naar ruim boven de 80%

Willem van der Vorm, CEO Novisource N.V., over de resultaten:
"Gelukkig konden we aan het einde van het tweede kwartaal een goede inhaalslag in bezettingsgraad en omzet maken, zodat de matige start van 2015 goedgemaakt kon worden. De omzet ontwikkelde zich positiever dan ons bedrijfsresultaat, maar ondanks dat blijven wij heel bewust kiezen voor het investeren in onze mensen, processen en ICT. Het moet in de komende jaren leiden tot een duurzame groei in omzet en resultaat."

Resultaten in het eerste halfjaar van 2015

Late opstart jaar
Veel opdrachtgevers startten hun projecten na het kerstreces pas in de derde week van januari weer op en daarnaast begonnen veel organisaties in onze doelmarkten voorzichtig met nieuwe projecten. Het leidde tot een drukkend effect op omzetgroei en resultaatontwikkeling. In het voorjaar zagen wij lang geen inhaalslag, maar na de voorjaarsperiode met veel verlofdagen, kwam vanaf juni de gewenste omslag.

In het eerste halfjaar van 2015 realiseerde Novisource een omzet van Euro 26,3 miljoen, een toename met 45% in vergelijking met de Euro 18,1 miljoen in de vergelijkbare periode in 2014. Deze toename was grotendeels het gevolg van een autonome groei van de omzet. De bijdrage van het in de tweede helft van 2014 aangekochte Diesis was ruim Euro 0,6 miljoen omzet. Wel dient de kanttekening te worden geplaatst dat de autonome groei van de omzet zich voor ruim 90% manifesteerde bij de brokeractiviteiten, een deel van de activiteiten waar de marges significant lager liggen dan bij de aan consultancy gerelateerde business.

Tabel 1: kerncijfers eerste halfjaar 2015 en 2014 Novisource (in euro's)
Eerste halfjaar 2015 Eerste halfjaar 2014
Bruto omzet 26.332.000 18.134.000
Brutowinst 2.409.000 2.004.000
Netto resultaat 111.000 -821.000

Worden de cijfers over het eerste halfjaar 2015 vergeleken met de cijfers over het eerste halfjaar 2014, gecorrigeerd voor de kosten van de omgekeerde overname (Euro 1 miljoen), dan blijkt er sprake van een daling van het netto resultaat van Euro 179.000 naar Euro 111.000. Als rekening wordt gehouden met het eenmalige karakter van een aantal kostenposten, dan ligt het resultaat over het eerste halfjaar 2015 in lijn met het resultaat over de vergelijkbare periode in 2014.

Verschillend beeld over werkmaatschappijen
Ondanks de lastige marktomstandigheden in het eerste kwartaal heeft Novisource Banking & Investments een bevredigend eerste halfjaar achter de rug, waarbij omzet en winstgevendheid op peil bleven. De gekozen strategische richting van specialiseren in kennisintensieve dienstverlening rondom de veranderprogramma's binnen de bancaire sector blijft succesvol.

De omzet en winst van Novisource Information Management was gedurende het eerste halfjaar licht lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Novisource Information Management is steeds beter in staat haar focus op Big Data in combinatie met fraudedetectie en schadelastbeheersing te verzilveren. De verwachting is dan ook dat in het tweede halfjaar het matige eerste halfjaar zal worden goedgemaakt.

Na een voorzichtig begin van januari, begon de markt voor Diesis Consultancy in de tweede helft van januari weer aan te trekken. Dit heeft zich het gehele eerste halfjaar doorgezet. Vraag van grote internationale organisaties maakt dat Diesis ook buiten Nederland actief is.

In het tweede kwartaal haalde Novisource Insurance & Pensions een grote opdracht binnen door middel van een nieuw ontwikkelde propositie. Daarnaast kwamen de uitvragen via mantelovereenkomsten weer op gang. Hoewel er sprake was van een duidelijke groei van de omzet bleef het resultaat bij deze ontwikkeling achter, met name door een te lage bezettingsgraad.

Zowel omzet als resultaat van B-Street waren hoger dan in het achterliggende halfjaar bij een gelijkblijvende marge. Dit is het gevolg van een hoger omzetaandeel van de brokeractiviteiten in haar totale omzet. Positief viel vooral op dat wij bij een hypotheekuitvoerder inmiddels een belangrijke businesspartner zijn (met verder groeiperspectief) en in de wereld van pensioenuitvoering in aantal klanten aan het verbreden zijn. Hierdoor ontstaan er in het najaar duidelijk meer commerciële kansen.

Financiële positie
Gedurende het eerste halfjaar van 2015 is door het bestuur van Novisource extra aandacht besteed aan het verbeteren van het werkkapitaal. Dit heeft ertoe geleid dat, ondanks een toename van de omzet met 45%, de handels- en overige vorderingen een daling laten zien met zo'n Euro 1,4 miljoen. Novisource is voornemens haar inspanningen op dit gebied ook in de toekomst te continueren, zodat op een zo efficiënt mogelijke wijze omgegaan wordt met het werkkapitaal.
De solvabiliteit, waarbij het eigen vermogen uitgedrukt wordt in een percentage van het balanstotaal, is op een bevredigend niveau gebleven en is met 25,7% vrijwel onveranderd ten opzichte van een jaar geleden. Het eigen vermogen nam toe van Euro 2,9 miljoen een jaar geleden naar Euro 3,2 miljoen per 30 juni 2015.

Strategie: specialisatie
Novisource kiest voor een strategie van specialiseren waarbij kennis en vaardigheden van enkele thema's die relevant en actueel zijn in haar doelmarkten worden opgebouwd. Om zo door (potentiële) klanten en (toekomstige) medewerkers als autoriteit op zo'n thema te worden gezien. Met thema's als Risk, Reporting, Smartbooks, Business Intelligence, implementatie van financiële administratiesystemen en Projectmanagementondersteuning bouwt Novisource-groep specialistische kennis op en wordt zij in toenemende mate als gespecialiseerde kennisleverancier gezien.

Medewerkers
Op 30 juni 2015 waren er direct en indirect 420 FTE medewerkers (30 juni 2014: 328 FTE) voor ons bedrijf werkzaam. Het grootste deel hiervan is zelfstandig professional (zp'er) en wordt via ons label B-Street bemiddeld op opdrachten bij onze klanten. Het aantal uren gerealiseerd door consultants in dienst van Novisource heeft zich positief ontwikkeld. Het billability-percentage lag ruim boven de 80%, wat een groei inhoudt ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

Introductie aandelenplan
Als kennisbedrijf is het aantrekken en binden van mensen met specifieke kennis van cruciaal belang. Novisource wil graag een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Door haar medewerkers de kans te geven op een aantrekkelijke manier aandelen Novisource te kopen verwacht zij een nog meer attractieve werkgever te zijn en medewerkers op de langere termijn aan zich te binden. Na onderzoek onder haar medewerkers is in februari een aandelenplan voor medewerkers geïntroduceerd. Om deze reden is een bescheiden aantal eigen aandelen ingekocht. De eerste medewerkers zijn inmiddels aandeelhouder.

Compliancy: vertrouwen maar ook bewijzen
Novisource streeft naar maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en wil dit verder in haar bedrijfsvoering en dienstverlening verankeren. Om deze reden heeft zij bijvoorbeeld één externe onafhankelijke functionaris specifiek verantwoordelijk gemaakt voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving, toezicht op de door Novisource zelf opgestelde normen en regels en voor het (mede)bewaken van de integriteit van de organisatie. Daarnaast hebben wij recent een insiders- en klokkenluidersregeling geïntroduceerd.

Nieuwe CFO
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is Bram Schot (1962) benoemd tot Chief Financial Officer. Bram Schot volgt Bert van Winkoop op die de functie van CFO in de afgelopen jaren heeft bekleed. Van Winkoop heeft de wens uitgesproken deze zware functie neer te leggen om zo te komen tot een betere balans tussen werk en privé. Bram Schot vormt nu samen met CEO Willem van der Vorm de Raad van Bestuur van Novisource N.V.

Strategische agenda
Voor de verdere invulling van onze groeistrategie ligt het accent op:
- uitbouw van onze specialistische kennisgebieden en proposities
- verdere autonome groei in onze huidige markten (vooral in de financiële sector) en bij de huidige opdrachtgevers
- verdere schaalvergroting door overnames, waarbij het primair gaat om de kwaliteitsverbetering van onze onderneming (competenties, rendement, marktpositie als sleutelcriteria)
- aantrekken van specialisten en verdere kennisopbouw

Dividendbeleid
Zoals eerder aangekondigd bij onze beursgang zullen wij in 2015 een terughoudend dividendbeleid blijven voeren. In de komende periode zullen wij de gerealiseerde nettowinst toevoegen aan het eigen vermogen of inzetten voor de financiering van beoogde investeringen.

Vooruitzichten tweede halfjaar 2015
De Raad van Bestuur geeft voor 2015 geen omzet- of winstprognose af. Sinds juni is er een duidelijke verbetering opgetreden in de bezettingsgraad en de verwachting is dat deze in de komende maanden op een bevredigend niveau zal worden gehandhaafd. Een aantal economische indicatoren en het consumentenvertrouwen laten een opwaartse beweging zien, maar er is ook nog steeds onzekerheid, bijvoorbeeld over de afwikkeling van de Griekse schuldenproblematiek en de verzwakking van de Chinese economie.

Het uitgebreide halfjaarbericht is te downloaden op de pagina Verslaglegging.

Voor meer informatie over dit persbericht:
Willem van der Vorm, Chief Executive Officer
+31 (0)30 850 44 44
ir@novisource.nl

Disclaimer
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Over Novisource N.V.
Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) bevat de merken Novisource Banking & Investments, Novisource Insurance & Pensions, Novisource Information Management, B-Street en Diesis Consultancy.
Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema's op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Met Information Management richt Novisource zich ook op de sectoren Telecom, Technology en Utilities.
Onder het label B-Street worden interim-professionals aangeboden en ingezet, die extern worden ingehuurd. Met B-Street is de onderneming in staat om snel op vragen van de klant in te spelen zonder dat hier het risico van overcapaciteit speelt. B-Street beschikt over een uitgebreid netwerk van externe interim-professionals.
Diesis Consultancy vertaalt bedrijfsprocessen naar financiële transacties in de administratie en implementeert en configureert software waarin de registratie en verwerking plaatsvindt. Ook zorgt het bedrijf voor business intelligence-applica¬ties om informatie te ontsluiten en te verstrekken. Diesis is gespecialiseerd in 'best-of-breed'-applicaties als Unit4 CODA, Icorp, SAP Business Objects en Microsoft BI.

Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl, www.diesis.nl of
www.b-street.nl.

Novisource

plaats:
Nieuwegein

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234