Aegon laat stijging zien van resultaat, verkopen en kasstromen in tweede kwartaal 2015

DEN HAAG, August 13, 2015 /PRNewswire/ --
- Goed onderliggend resultaat  
- Onderliggend resultaat stijgt naar EUR 549 miljoen; groei van fee-based
activiteiten en effect van sterkere dollar werden gedeeltelijk teniet gedaan door
lager resultaat voor levens- en inkomensverzekeringen in de VS, inclusief een
effect van EUR 17 miljoen door tegenvallende sterfte
- Verlies op fair value items van EUR 293 miljoen, vooral door hedgingprogramma's
voor aandelen en rente
- Nettowinst van EUR 350 miljoen
- Rendement op eigen vermogen van 8,2% en van 8,9% exclusief het kapitaal voor
run-off businesses
- Verkopen blijven sterk en winstgevend   
- Bruto-stortingen van EUR 16,8 miljard en netto-stortingen van EUR 3,2 miljard
komen vooral van pensioenen in de VS en vermogensbeheer
- Nieuwe verkopen levensverzekeringen bedragen EUR 518 miljoen
- Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen stabiel op EUR 248
miljoen
- Marktconforme waarde van de nieuwe productie van EUR 183 miljoen wordt beïnvloed
door lage rente
- Hoger interim-dividend door sterke kasstromen  
- Operationele vrije kasstromen exclusief markteffecten en eenmalige posten bedragen
EUR 388 miljoen
- Kapitaaloverschot in de holding bedraagt EUR 1,5 miljard en de schuldratio
verbetert tot 27,7%
- Interim-dividend verhoogd tot EUR 0,12 per aandeel; verwatering als gevolg van
dividend in aandelen zal worden geneutraliseerd
- Meer duidelijkheid over Solvency II; ratio naar verwachting binnen bandbreedte van
140 - 170%


Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur  
"Aegon heeft dit kwartaal goede resultaten behaald, dit ondanks de ongunstige sterftecijfers in de Verenigde Staten en het negatieve effect van onze hedging instrumenten op de nettowinst. We zijn zeer tevreden dat de verkopen hoog zijn gebleven doordat we onze distributie blijven uitbreiden en we veel nieuwe klanten aan ons hebben weten te binden.
Vanzelfsprekend gaan we door met de uitvoering van onze strategie die erop gericht is om onze groei-ambities op de lange termijn te realiseren en daarom hebben we ons Canadese bedrijf en Clark Consulting in de VS verkocht. In Nederland hebben wij als eerste verzekeraar aangekondigd een Algemeen Pensioenfonds op te willen richten. Ook hebben we in dit kwartaal ons risicoprofiel aanzienlijk verbeterd door EUR 6 miljard aan langleven reserves in Nederland te hedgen en in de Verenigde Staten een afgesloten portefeuille met variable annuities verder te verkleinen.
Hoewel er nog onzekerheden over Solvency II blijven, hebben we over een aantal onderwerpen meer duidelijkheid gekregen, zoals over de waardering van de VS. Hierdoor kunnen wij een smallere bandbreedte hanteren voor de verwachte uitkomsten. We hebben bovendien ons interne model ter goedkeuring voorgelegd aan de toezichthouder.
Ten slotte kondigen we met genoegen aan dat door onze sterke kapitaalpositie en groeiende kasstromen het interim-dividend verhoogd kan worden naar 12 eurocent per aandeel."

Kerncijfers
Kw2 Kw1 Kw2 6M 6M
bedragen in EUR miljoenen 2015 2015 % 2014 % 2015 2014 %
Onderliggend resultaat voor belastingen 549 469 17 514 7 1,018 1,012 1
Nettowinst 350 316 11 343 2 666 735 -9
Verkoop 2,442 2,750 -11 2,066 18 5,192 4,152 25
Marktconforme waarde nieuwe productie 183 140 30 221 -17 323 444 -27
Rendement op eigen vermogen 8.2% 6.6% 25 8.7% -5 7.5% 8.6% -12


Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het tweede kwartaal 2014, tenzij anders vermeld.  
Voor het officiële Engelstalige bericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com [http://www.aegon.com/en/Home/Investors/News/Press-Releases/Archive/Earnings-Q2-2015 ]
ANVULLENDE INFORMATIE  
Presentatie  
De presentatie is beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/en/Home/Investors/News/Presentations/Archive/Q2-2015-Results ] vanaf 7:30 a.m. CET
Supplement  
Aegon's Q2 2015 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements zijn beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ].
Conference call inclusief Q&A  
9:00 a.m. CET
Audio webcast op aegon.com [http://edge.media-server.com/m/p/6gp3fzxc ]
Inbelnummer  

 
Nederland: 020 716 8256 
Passcode: 7116860 


 
DISCLAIMERS  
Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven  
In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat deze niet-IFRS maatstaven, tezamen met de IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen. Voorts wijzen wij er op dat 'rendement op eigen vermogen' een ratio is die gebruikt maakt van een niet IFRS maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal exclusief preferente aandelen, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot 'defined benefit plans'.
Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen  
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde
Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten,
bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende
beleggingsportefeuilles;
- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van
gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende
waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
- het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door
de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden
beleggingen in de private sector.
- veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende
kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
- gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
- veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico,
invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's
verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
- het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht
die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel
veranderende rentestanden;
- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en
EUR/GBP wisselkoersen;
- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van
liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden
op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van
tegenpartijen;
- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
de opkomende markten;
- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het
vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het
productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen
beïnvloeden;
- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in
de markten waarin Aegon actief is;
- veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met
betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder
begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan
veranderende verwachtingen van klanten;
- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
- verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het
eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op
Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's
verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies,
polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
- het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties
met betrekking tot kapitaalvereisten;
- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt
substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
- vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk
zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een
computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de
bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op
Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar
Aegon's producten beïnvloeden;
- veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door
Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, welke
invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van
producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van
overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
- catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante
verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
- Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of
andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en
de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.


Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.
Aegon's geschiedenis gaat ruim 150 jaar terug - tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling: klanten helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Meer informatie: aegon.com [http://www.aegon.com ].

 
Media relations 
Dick Schiethart 
+31(0)70-344-8821 
gcc@aegon.com

 
Investor relations 
Willem van den Berg 
+31(0)70-3448405 
ir@aegon.com

 


  PRN NLDAegon N.V.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234