Rechter stelt Register Chiropractoren alsnog vrij van BTW

Per 1 januari 2013 zijn patiënten over alle niet gereguleerde zorg 21% BTW verschuldigd. Alleen de zorg, waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de wet BIG, blijft vrijgesteld voor de BTW.

Chiropractie en het beroep van chiropractor zijn in Nederland niet in de wet omschreven. Iedereen mag zich chiropractor noemen en een praktijk openen en daarom zouden chiropractoren in principe BTW moeten betalen.

In 2001 is de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) opgericht. Om als Register Chiropractor(c) geregistreerd te kunnen worden moeten chiropractoren een opleiding aan een internationaal erkende universiteit met goed gevolg hebben afgerond en aan de kwaliteitseisen van de SNRC voldoen.

Omdat Register Chiropractoren(c) uitsluitend gezondheidszorg verlenen welke strikt binnen de gereguleerde wettelijk omschreven regels valt heeft de Amsterdamse rechter op 20 februari 2013 (rolnr 1224838 RL EXPL 12-32285) beslist dat de Register Chiro-practoren(c) vrijgesteld blijven van de BTW-heffing en dat zij aan hun patiënten geen BTW in rekening behoeven te brengen.

Die wettelijke regels luiden:
1. herkennen van risicofactoren en symptomen bij de patiënt die wijzen op de mogelijke aanwe¬zigheid van een aandoening waar¬voor deskundigheid van een arts gewenst of noodzakelijk is en bij constatering daarvan verwijzen naar een arts;
2. onderzoeken van een patiënt op diens vermogens en gewoonten met betrekking tot houding en beweging alsmede op de aanwe¬zigheid van stoornissen en beperkingen van diens steun- en bewegingsapparaat en de functioneel daarbij betrokken organen en regelsystemen en op basis van de verkregen gegevens vast¬stellen van de diagnose en zo nodig opstellen van een behan¬delplan;
3. behandelen van de patiënt door het toepassen van methoden, strekkende tot het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen of beperkingen van het steun- en bewegings¬appa¬raat en de daarbij betrokken organen en regelsystemen alsmede het normaliseren van het houdings- en bewegingsvermogen, waarbij die methoden omvatten:
a) bewegingstherapie, waaronder wordt verstaan het door de zorgverlener uitvoeren van bewegingen aan de patiënt of doen uitvoeren van bewegingen door de patiënt;
b) massagetherapie, waaronder wordt verstaan het methodisch toepassen van specifieke handgrepen aan het lichaam van de patiënt;
c) fysische therapie (met natuurlijke middelen in plaats van medicijnen) in engere zin, waaronder wordt verstaan het aan de patiënt toedienen van fysische prikkels (b.v. warmte en kou), niet zijnde ioniserende stralen;
4. geven van advies aan de betrokken patiënt

Aldus mr.E.H.C.M.Biemans, advocaat en voorzitter van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC).

Kantoor mr. Job van Broekhuijze

plaats:
Ridderkerk

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234