Psychosociale zorg kankerpatiënt onder druk door CVZ-advies

Minister Schippers praat vandaag (22 februari) met het CVZ verder over het rapport over de Geneeskundige GGZ, dat eind januari verscheen. De samenwerkende partijen op het gebied van professionele ondersteuning van mensen met kanker zijn zeer verontrust over wat deze adviezen betekenen voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de psychologische zorg voor kankerpatiënten. Dit schrijven zij in een brief aan Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Psychologische zorg bij kanker is al een probleem. Door de voorgestelde maatregelen wordt dit nog veel groter. Het rapport wuift problemen rond de verwerking van ziekte weg en werpt forse financiële drempels voor adequate ondersteuning op. De zorg voor kwetsbare mensen wordt zo minder goed bereikbaar. Mensen die er bovenop willen komen krijgen niet de nodige effectieve handvatten. De zorg- en maatschappelijke kosten zullen daardoor stijgen.
Ruim 30 procent van de kankerpatiënten ervaart tijdens of na de behandeling zoveel stress, angst of depressie dat behandeling door een gespecialiseerde instelling noodzakelijk is. Dit geldt ook voor kinderen met een ouder met kanker. Slechts een fractie van deze patiënten of naasten krijgt uiteindelijk de benodigde psychologische zorg. Voor hen betekent dit: onnodig leed, verminderde maatschappelijke participatie, extra medische consumptie en mogelijk onnodige lichamelijke behandelingen.
In de brief wordt aandacht gevraagd voor vijf pijnpunten:
1. Geen vergoeding voor psychologische behandeling van stoornissen ten gevolge van lichamelijke aandoening.
De aanname in het CVZ-rapport dat psychologische zorg opgevangen zal worden binnen de somatische zorg is wishful thinking. Zorg voor mensen met kanker zou integrale zorg moeten zijn, maar dit is het in de dagelijkse praktijk niet. Ziekenhuizen hebben de oncologische zorg dichtgetimmerd met medische zorg. Het CVZ-advies laat mensen met psychisch lijden als gevolg van somatische aandoening in de kou staan.
2. Aanpassingsstoornis niet meer vergoed
Aanpassingsstoornissen, een veel voorkomende diagnose bij mensen met kanker, dienen volgens CVZ niet meer gerekend te worden tot de verzekerde zorg. Het rapport benoemt dat 'het wegnemen van de stressfactor de beste behandeling is'. Dit is een bijzonder pijnlijke uitspraak voor mensen met kanker. Kanker gaat helaas niet altijd weg, het beloop van de ziekte is grillig en onvoorspelbaar. Fysieke, sociale en psychologische gevolgen op de korte en lange termijn kunnen (zeer) ingrijpend zijn.
3. Zorg aan naasten en kinderen niet meer vergoed
Het CVZ adviseert om ook de rouwverwerking niet meer tot de verzekerde zorg te rekenen. Rouw na kanker is vaak erg complex na alle leed van de ziekte en behandeling. Het is onbegrijpelijk dat ook hier niet gekeken wordt naar zorgbehoefte van naasten en preventie van verder leed.
4. Begeleiding bij werkproblematiek niet vergoed
Mensen met kanker willen meestal zo snel mogelijk weer aan het werk. Helaas lukt dat niet altijd door verwerkingsproblematiek, langdurige, ernstige vermoeidheid en/of cognitieve stoornissen. Voor deze klachten na behandeling voor kanker zijn adequate therapieën ontwikkeld. Hiermee wordt verbetering van arbeidsparticipatie bereikt, maatschappelijke re-integratie en daarmee kostenreductie voor de maatschappij. Het is daarom onbegrijpelijk dat dergelijke zorg voor deze doelgroep niet meer beschikbaar zou kunnen zijn. Deze therapieën niet vergoeden staat haaks op het doel van het advies aan de minister: doelmatige zorg tegen minder kosten.
5. De rol van de huisarts
Het CVZ-rapport kent een belangrijke rol toe aan de huisarts, met name voor de behandeling van psychische stoornissen bij een somatische aandoening. Het is goed als de huisarts meer betrokken zou raken bij de signalering van problemen na kanker en ondersteuning bij eenvoudige problematiek. Echter, psychologische zorg aan kankerpatiënten met ernstige problemen is noodzakelijk gespecialiseerde zorg, zowel in het ziekenhuis, in de eerste lijn en in de tweede lijn GGZ, juist vanwege de complexe wisselwerking tussen lichamelijke en psychische klachten.
De laatste jaren zijn goede initiatieven ondernomen voor noodzakelijke verbetering in de zorg voor mensen met kanker. Zoals richtlijnontwikkeling, implementatie van psychosociale signalering en het Nationaal Programma Kankerbestrijding, een samenwerkingsverband van alle relevante partijen op het gebied van kankerzorg, waarbinnen integratie van de psychologische zorg in de oncologie speerpunt was. Financiering van de psychologische zorg aan kankerpatiënten blijkt een belangrijk knelpunt om deze verbeteringen adequaat te kunnen implementeren. De voorgestelde maatregelen van CVZ vergroten dit financiële knelpunt en ondermijnen adequate zorgverlening en kostenefficiëntie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Drs. Margot Remie, Hoofd therapie De Vruchtenburg, op 06-12436492 of via margotremie@devruchtenburg.nl

KWF Kankerbestrijding

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.kwfkankerbestrijding.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234