Schadevergoeding mag niet meetellen voor AWBZ

De Letselschade Raad acht het onacceptabel dat een letselschadevergoeding sinds 1 januari wordt aangemerkt als vermogen bij het bepalen van de eigen bijdrage AWBZ. Slachtoffers van een ongeval of medische fout dragen geen schuld aan hun letsel. Het overkomt hen en volgens de wet hebben zij recht op vergoeding van de schade.

Bij de vaststelling van schadevergoedingen is tot op heden geen rekening gehouden met een vermogensinkomensbijtelling. Van rechtszekerheid is daarom geen sprake nu slachtoffers de schadevergoeding moeten inzetten voor de verhoogde eigen bijdragen AWBZ.

Een letselschadevergoeding is gebaseerd op iemands beperkingen door een ongeval en de effecten daarvan op de verdiencapaciteit, de mate van zelfredzaamheid en het toekomstperspectief. Hoewel de aansprakelijkheidsverzekeraar de schadevergoeding vaak in één keer uitbetaalt, is het bedrag bestemd voor de totale periode waarin iemand minder kan verdienen, geen of minder pensioen opbouwt en meer hulp en zorg nodig heeft. Die periode kan de rest van iemands leven beslaan.

Doordat slachtoffers de schadevergoeding moeten aanspreken om de verhoogde eigen bijdrage te betalen, is er geen sprake meer van een vergoeding van de werkelijk geleden schade. Voor mensen die zwaar gehandicapt raakten bij een ongeval, vormt de schadevergoeding de buffer tussen een leven óp of zelfs beneden het sociaal minimum. Aantasting van deze zekerheid is onacceptabel.

Ook als de gevolgen van de bijtelling vanaf nu wordt meegenomen bij de berekening van de schadevergoeding, heeft de beleidswijziging zeer ongewenst effecten. De hoogte van claims stijgt en dat bemoeilijkt de behandeling van letselschade. Belangenbehartigers zullen voortaan een voorbehoud in de vaststellingsovereenkomst willen opnemen, zodat slachtoffers de verzekeraar kunnen aanspreken als hun financiële situatie verslechtert bij toekomstige beleidswijzigingen. Een dergelijk voorbehoud maakt van de schadeafwikkeling een open einderegeling, wat onzekerheid geeft voor verzekeraars en wat slachtoffers belemmert bij de verwerking van het ongeval. De behandeling van letselschade wordt dus complexer, zal langer duren en wordt extra belastend voor slachtoffers.

De Letselschade Raad wil bijdragen aan meer duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in alle facetten van het letselschaderegelingsproces. Hiertoe werkt De Letselschade Raad nauw samen met betrokken partijen. De Letselschade Raad beheert de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en de gedragscode bij medische aansprakelijkheid (GOMA). Ook zorgt de Raad voor voorlichting en hulp aan letselschadeslachtoffers via het Bemiddelingsloket.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandre Douma van De Letselschade Raad, T 0646-238 088, info@deletselschaderaad.nl.

De Letselschade Raad

plaats:
Den Haag
website:
http://www.deletselschaderaad.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234