Ango stuurt brandbrief juridische dienstverlening naar 2e Kamer leden

Tot onze ontsteltenis hebben wij, de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango), kennisgenomen van het feit, dat stichting De Ombudsman haar werkzaamheden om budgettaire redenen moet beëindigen. Als grootste algemene vereniging voor mensen met een beperking maakten vele van onze leden en ook onze vrijwillige adviseurs gebruik van de diensten van stichting De Ombudsman.
Wegvallen van sociaal juridische steun bron zeer grote zorg

Het wegvallen van deze vorm van ondersteuning is voor onze leden een grote aderlating in het verkrijgen van sociaal juridische ondersteuning. Deze aantasting van de ondersteuning vormt voor ons als belangenorganisatie een bron van zeer grote zorg. Deze zorg willen wij door middel van deze brandbrief bij u kenbaar maken.

Vragen van individuele personen nemen toe
Wij constateren, dat allerlei vormen van informatieverstrekking, ondersteuning en advisering, evenals de ondersteuning bij beroep en bezwaar voor onze doelgroep in toenemende mate worden beperkt. De landelijke subsidies aan de PG-organisaties worden afgebouwd, naar een minimaal peil. De aanwezige voorzieningen als het Juridisch Steunpunt, dat stichting De Ombudsman uitvoerde voor de CG-raad en aangesloten organisaties wordt om budgettaire redenen hervormd en daarbij is nauwelijks ruimte voor individuele ondersteuning. De toekomst van een organisatie als MEE, waarmede wij nauw samenwerken is uiterst onzeker gezien de decentralisaties. Kortom aan de aanbodzijde van de individuele ondersteuning voor mensen met een beperking en chronisch zieken zijn we een van de weinige (vrijwilligers)organisaties.

Tegelijkertijd constateren wij, dat de vragen van individuele personen toenemen. De komende decentralisaties en beleidswijzigingen op het gehele sociale domein zorgen voor veel vragen en een toenemende onzekerheid onder de doelgroep. Daarnaast neemt de doelgroep toe op basis van de bestaande plannen betreffende bv. de AWBZ. Scheiden van wonen en zorg leidt voor cliënten met een ZZP van minder dan 5 tot een grote administratieve vraagtoename. Er dient in veel gevallen huurtoeslag te worden aangevraagd op basis van de aparte huurovereenkomst. De zorg van de WMO zal moeten worden aangevraagd en geregeld. Kortom wij constateren een grote toename van cliënten en bij deze cliënten een toenemende complexiteit in vragen om ondersteuning.

Ontstaan maatschappelijk probleem bij gehandicapten en chronisch zieken
Bovenvermelde tegenstelde ontwikkelingen dragen er naar onze mening aan bij, dat er bij een groot deel van de onderhavige doelgroep een maatschappelijk probleem ontstaat. Dit probleem is niet alleen op te lossen door de inzet van de mantelzorgers, de vrijwillige ondersteuningsorganisaties als de onze, de beschikbaarheid van informatie op ontoegankelijke overheidswebsites e.d.
We achten het van onderschatting getuigen de gemeente(n) aan te wijzen als de organisatie, die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van deze grotendeels kwetsbare groep in onze samenleving en de bal daar neer te leggen.

Wij vragen nadrukkelijk uw aandacht
Wij vragen nadrukkelijk uw aandacht voor deze ontwikkeling en zijn van zelfsprekend bereid met u nader van gedachten te wisselen over de problematiek, zoals die zich bij onze vrijwillige adviseurs nu al aandient.

Dagelijks Bestuur
Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie
www.ango.nl - 033-465 43 43 - info@ango.nl
.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Meijer, secretaris Ango, tel. 06-51 43 20 39.

ANGO

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.ango.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234