Kort geding tegen Ministerie van Veiligheid en Justitie door NGTV

Het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), de grootste beroepsorganisatie van tolken en vertalers in Nederland, heeft een kort geding aangespannen tegen de aanbesteding van vertaaldiensten door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het geding dient morgen op 30 januari a.s. om 11.00 uur.

- Sinds het inwerkingtreden van de Wet beëdigde tolken en vertalers op 1 januari 2009 besteedt het Ministerie van Veiligheid en Justitie tolk- en vertaaldiensten aan, gezien de omvang van de werkzaamheden daartoe door Europa verplicht. Het gaat hier vooral om tolk- en vertaaldiensten van zeer vertrouwelijke aard, essentiële processtukken, ten behoeve van de FIOD of de advocatuur, de IND en de Raad voor de Kinderbescherming.

Nederland schiet als rechtstaat te kort als de kwaliteit van de vertalingen onder de maat is bij gerechtelijke procedures waarbij de belanghebbenden de Nederlandse taal niet machtig zijn. Dit vormt een ernstige bedreiging voor een ordentelijke rechtsgang.
Het NGTV verzet zich tegen de aanbesteding.

- Het Ministerie kiest voor een commerciële bemiddelaar die prijs belangrijker vindt dan kwaliteit.
- De desastreuze gevolgen die dit voor de kwaliteit heeft, komen niet of nauwelijks in de openbaarheid. Er is vrijwel geen controle van overheidswege en het ontbreekt aan een onafhankelijke instantie die erop toeziet dat gekwalificeerde vertalers worden ingezet.
- Belangrijke databestanden (vertaalgeheugens) worden door particuliere bemiddelaars ontwikkeld en als privé hulpbronnen beheerd in plaats van openbaar bezit te zijn. De overheid die deze databestandendirect of indirect heeft gefinancierd wordt zodoende steeds meer afhankelijk van de toeleveranciers, die daarmee een dominante positie opbouwen. De concurrentie voor toekomstige overheidsopdrachten wordt hierdoor ernstig ondermijnd.

Conclusie: Als het Ministerie van Veiligheid en Justitie de commerciële belangen van een bemiddelaar laat prevaleren boven haar verplichting te voldoen aan de eisen van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures alsmede het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden dan zijn buitenlandse verdachten, getuigen en asielzoekers de eerste slachtoffers. Verder dreigen er op den duur geen gekwalificeerde vertalers meer beschikbaar te zijn, aangezien hun honorering onvoldoende is voor een behoorlijke beroepsuitoefening. Daarbij komt nog dat deze aanbesteding marktwerking tegengaat, hetgeen juist een belangrijke reden is voor het aanbesteden.

Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers

plaats:
Leiden

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234