Stijging waterschapsbelastingen gelijk aan inflatieniveau

In 2013 stijgen de belastingen van de waterschappen gemiddeld net zoveel als het inflatieniveau. Een gezin van vier personen met een eigen woning ter waarde van Euro 200.000 betaalt dit jaar gemiddeld slechts Euro 7 meer voor droge voeten, schoon en voldoende water en de zuivering van zijn afvalwater. Dit ondanks aangescherpte Nederlandse en Europese richtlijnen, vaker voorkomende weersextremen en een uitbreiding van taken. Met de gematigde lastenontwikkeling geven de waterschappen invulling aan afspraken uit het Bestuursakkoord Water en zorgen zij dat het waterbeheer voor burgers en bedrijven betaalbaar blijft.

Waterschappen hebben te maken met steeds strengere normen op het gebied van de veiligheid van dijken, het voorkomen van wateroverlast en de zuivering van afvalwater. Daarnaast worden zij geconfronteerd met steeds meer weersextremen. Ook hebben waterschappen extra taken gekregen, zoals de muskusrattenbestrijding en een financiële bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarbij komt nog de verhoging van de BTW sinds oktober 2012. Voorzitter Peter Glas van de Unie van Waterschappen "Ondanks de taakverzwaring, doen de waterschappen er alles aan om de lasten voor de burger zo veel mogelijk te beperken door op diverse terreinen te besparen. In het Bestuursakkoord Water hebben wij afspraken gemaakt over samenwerking, besparingen en doelmatigheid, die ervoor zorgen moeten zorgen dat de stijging van de waterschapslasten beperkt blijft. Dit doen we vooral door samenwerking met gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en van waterschappen onderling, bijvoorbeeld door gezamenlijk in te kopen. Tegelijkertijd houden we de investeringen op peil om Nederland veilig, bewoonbaar en leefbaar te houden. Om onze taken ook in de toekomst goed uit te kunnen voeren, werken we dagelijks met nieuwe technieken om onze taken slimmer en goedkoper uit te voeren. Dit alles zorgt voor besparingen die geleidelijk oplopen tot wel 750 miljoen euro per jaar in de gehele watersector in 2020".

Regionale verschillen
Gemiddeld betaalt een huishouden van vier personen met een koopwoning van Euro200.000 dit jaar Euro 297 aan waterschapsbelastingen. Waterschapsbelastingen zijn regionale belastingen, waardoor de hoogte afhangt van de inrichting van het gebied en de eisen die in het gebied worden gesteld. In een laaggelegen gebied is het nu eenmaal veel ingewikkelder en daardoor duurder om het waterbeheer uit te voeren en langs de kust en grote rivieren liggen meer dijken dan op de hoge zandgronden. Ook geldt dat niet alle waterschappen evenveel mogelijkheden hebben om kosten te besparen. Door dit soort factoren is de stijging niet bij alle 24 waterschappen gelijk: bij veertien waterschappen dalen de lasten voor een gezin met een koopwoning of is de stijging onder het inflatieniveau, dat voor dit jaar op 2,75% wordt geraamd. Bij negen waterschappen ligt de lastenstijging tot 2,5% boven inflatieniveau en bij één waterschap is de stijging beduidend boven inflatieniveau.

Andere inzichten
De cijfers hiervoor hebben betrekking op de lastendruk, datgene wat een gezin daadwerkelijk aan het waterschap betaalt. Later deze week publiceert het CBS cijfers over de ontwikkeling van de totale belastingopbrengst die de waterschappen in rekening brengen. De stijging hiervan zal iets hoger liggen dan de 2,7% die geldt voor wat een gezin meer betaalt. Dat komt onder andere omdat het aantal huishoudens dat een belastingaanslag krijgt toeneemt. Hierdoor ligt de stijging van de tarieven iets lager dan die van de opbrengst.

Voor gezinnen met een huurwoning en voor bedrijven is de stijging van de waterschapsbelastingen anders dan voor gezinnen met een koopwoning. In de loop van februari zal de Unie van Waterschappen inzicht geven in de ontwikkelingen voor andere soorten gezinnen en diverse soorten bedrijven.

Waterschappen hebben te maken met steeds strengere normen op het gebied van de veiligheid van dijken, het voorkomen van wateroverlast en de zuivering van afvalwater. Daarnaast worden zij geconfronteerd met steeds meer weersextremen. Ook hebben waterschappen extra taken gekregen, zoals de muskusrattenbestrijding en een financiële bijdrage aan het Hoogwaterbe-schermings-programma. Daarbij komt nog de verhoging van de BTW sinds oktober 2012. Voorzitter Peter Glas van de Unie van Waterschappen "Ondanks de taakverzwaring, doen de waterschappen er alles aan om de lasten voor de burger zo veel mogelijk te beperken door op diverse terreinen te besparen. In het Bestuursakkoord Water hebben wij afspraken gemaakt over samenwerking, besparingen en doelmatigheid, die ervoor zorgen moeten zorgen dat de stijging van de waterschapslasten beperkt blijft. Dit doen we vooral door samenwerking met gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en van waterschappen onderling, bijvoorbeeld door gezamenlijk in te kopen. Tegelijkertijd houden we de investeringen op peil om Nederland veilig, bewoonbaar en leefbaar te houden. Om onze taken ook in de toekomst goed uit te kunnen voeren, werken we dagelijks met nieuwe technieken om onze taken slimmer en goedkoper uit te voeren. Dit alles zorgt voor besparingen die geleidelijk oplopen tot wel 750 miljoen euro per jaar in de gehele watersector in 2020".

Regionale verschillen
Gemiddeld betaalt een huishouden van vier personen met een koopwoning van Euro200.000 dit jaar Euro 297 aan waterschapsbelastingen. Waterschapsbelastingen zijn regionale belastingen, waardoor de hoogte afhangt van de inrichting van het gebied en de eisen die in het gebied wor-den gesteld. In een laaggelegen gebied is het nu eenmaal veel ingewikkelder en daardoor duurder om het waterbeheer uit te voeren en langs de kust en grote rivieren liggen meer dijken dan op de hoge zandgronden. Ook geldt dat niet alle waterschappen evenveel mogelijkheden hebben om kosten te besparen. Door dit soort factoren is de stijging niet bij alle 24 waterschappen gelijk: bij veertien waterschappen dalen de lasten voor een gezin met een koopwoning of is de stijging onder het inflatieniveau, dat voor dit jaar op 2,75% wordt geraamd. Bij negen waterschappen ligt de lastenstijging tot 2,5% boven inflatieniveau en bij één waterschap is de stijging beduidend boven inflatieniveau.

Geplaatst in:

Voor meer informatie Kees Meijer, telefoon 070 3519712

Unie Van Waterschappen

plaats:
Den Haag
website:
http://www.uvw.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234