Rijk en mede-overheden sluiten principeakkoord over financiën

Het Kabinet heeft met bestuurders van waterschappen, gemeenten en provincies een principeakkoord bereikt over belangrijke financiële onderwerpen. Zo gaan waterschappen bijdragen aan het terugbrengen van het begrotingstekort en de staatsschuld, maar houden ze ruimte voor investeringen. De waterschappen, provincies en gemeenten hebben de afgelopen maanden steeds hun bezwaren tegen de kabinetsplannen uitgesproken vanwege de grote financiële gevolgen. De huidige afspraken zijn volgens hen aanvaardbaar. De koepels leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan de leden.

Unievoorzitter Peter Glas: "we spreken al langer over deze onderwerpen. Voor ons stond altijd voorop dat we voldoende ruimte moeten hebben om de investeringen te doen die nodig zijn om te kunnen zorgen voor droge voeten, schoon en voldoende water. Het Kabinet erkent die noodzaak nu, en dat is winst. Tevens hebben wij met het Kabinet uitgesproken dat gezonde overheidsfinanciën een verantwoordelijkheid zijn van alle overheden. Ook daar staan we voor."

Wet Hof

De ambitie is dat het EMU-tekort van decentrale overheden in 2017 is gedaald tot 0,2% van het nationale inkomen. Maar daarnaast is een tekortnorm geïntroduceerd. In 2014 en 2015 mogen de decentrale overheden nog een tekort van 0,5% hebben. Eind 2015 wordt gekeken of het realistisch en verantwoord is om de tekorten terug te brengen naar 0,4% in 2016 en 0,3% in 2017. Over de onderlinge verdeling binnen deze ruimte zullen gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UvW) dit jaar afspraken maken.

Terugdringen overheidstekort

Het terugdringen van het overheidstekort wordt geregeld met een voorstel voor de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF). Dit wetsvoorstel regelt wat de aanpak is bij het overschrijden van tekortnormen. Deze normen worden tussen Rijk en medeoverheden aan het begin van een kabinetsperiode vastgesteld.
Afspraak is om te werken met een ambitieniveau dat leidt tot een lager begrotingstekort, maar pas bij overschrijding van een ruimere norm tot landelijke bijsturing over te gaan. Dat stelt wa-terschappen in staat verreweg het grootste deel van hun voorgenomen investeringen uit te voe-ren. Aan het eind van 2015 wordt bezien of de afspraken het gewenste effect hebben en of aanscherping van de normen verantwoord is.
Bovendien zullen de komende kabinetsperiode geen boeten worden opgelegd.
'De acties die we samen met VNG en IPO hebben opgezet tegen de oorspronkelijke plannen, hebben nu resultaat gehad', aldus Uniebestuurder en portefeuillehouder financiën Huub Hieltjes.

2015 opnieuw met kabinet aan tafel

Voor voorzitter Peter Glas is het vooral belangrijk dat het Kabinet erkent dat aan de investerin-gen van de waterschappen allerlei nationale en Europese verplichtingen ten grondslag liggen. "Wij investeren om onze kerntaken uit te voeren. De manier waarop we dat doen is afhankelijk van Europese en nationale verplichtingen. Lagere investeringen zullen onvermijdelijk leiden tot lagere ambities op het terrein van waterveiligheid, waterkwaliteit (de uitvoering van de Kader-richtlijn Water) en wateroverlast. Voor de eerste jaren denken we met de investeringsruimte die we samen met provincies en gemeenten hebben, met passen en meten wel uit te komen. Na 2015 zullen we opnieuw met het Kabinet aan tafel gaan om te spreken over hoe de afspraken in de praktijk hebben uitgewerkt."

Vrijdag nemen waterschappen definitief besluit

In het onderhandelaarsakkoord is tevens afgesproken dat deze kabinetsperiode nog niet met concrete sancties gewerkt wordt. Indien nodig zullen de medeoverheden en het Rijk in overleg gaan om de doelen van de wet te realiseren.
Waterschappen accepteren met het akkoord dat het Rijk zal overgaan tot een vorm van 'Schat-kistbankieren'. Daarbij worden kasmiddelen van de medeoverheden gestald bij het Rijk. Op die manier tellen ze mee als 'vermogen' van de overheid en zorgen daarmee voor een verlaging van de staatsschuld van Nederland.
Voor waterschappen is belangrijk dat een ondergrens is afgesproken. Daardoor zullen de effecten van het Schatkistbankieren voor de waterschappen beperkt zijn. De afspraken over het BTW-compensatiefonds raken de waterschappen zelfs helemaal niet.

Komende vrijdag zal het bestuur van de Unie van Waterschappen, na een consultatie van de waterschappen, een definitief besluit nemen over het principeakkoord.

Geplaatst in:

Voor meer informatie: Kees Meijer, telefoon 070 3519712

Unie Van Waterschappen

plaats:
Den Haag
website:
http://www.uvw.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234