Onderhandelaarsakkoord kabinet en VNG over financiën gemeenten

VNG, IPO en Unie van Waterschappen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt met het kabinet over de financiën van de decentrale overheden. Het gaat om een pakketafspraak over de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof), schatkistbankieren en het btw-compensatiefonds.
De VNG heeft, samen met het IPO en de UVW, de afgelopen maanden steeds haar bezwaren tegen de kabinetsplannen uitgesproken vanwege de grote financiële gevolgen voor decentrale overheden. De huidige afspraken zijn volgens de VNG aanvaardbaar. De VNG legt het onderhandelaarsakkoord voor aan de leden. Gemeenten kunnen tot en met 31 januari aangeven of zij ermee instemmen.
In het onderhandelaarsakkoord zijn de volgende afspraken gemaakt:
Wet Hof
De intentie is dat het EMU-tekort van decentrale overheden in 2017 is gedaald tot 0,2% van het nationale inkomen. In 2014 en 2015 mogen de decentrale overheden nog een tekort van 0,5% hebben. Eind 2015 wordt gekeken of het realistisch en verantwoord is om de tekorten terug te brengen naar 0,4% in 2016 en 0,3% in 2017. Over de onderlinge verdeling binnen deze ruimte zullen VNG, IPO en UvW dit jaar afspraken maken.
Het kabinet komt de decentrale overheden tegemoet door meer ruimte te bieden voor tekorten. Het kabinet wil met de Wet Hof realiseren dat decentrale overheden evenredig bijdragen aan de Europese afspraken over het bereiken van evenwicht op de Rijksbegroting. Gemeenten hebben echter altijd een bepaalde tekortruimte nodig voor investeringen in bijvoorbeeld de (ver)bouw van scholen. Dergelijke investeringen komen niet jaarlijks voor en kunnen niet uit de inkomsten van het betreffende jaar worden gefinancierd.
Schatkistbankieren
Het kabinet wil schatkistbankieren verplichten voor gemeenten. Gemeenten vinden dit principe niet juist. Met twee aanvullende afspraken komt het kabinet de gemeenten enigszins tegemoet. Zo wordt het voor gemeenten mogelijk om overtollige middelen uit te lenen aan andere overheden en zo een beter rendement te halen dan bij de schatkist. Bovendien hoeven gemeenten niet te schatkistbankieren als ze maximaal 0,75% van hun begrotingstotaal aan overtollige middelen hebben.
Btw-compensatiefonds
Het btw-compensatiefonds blijft bestaan. Gemeenten hebben zich steeds tegen afschaffing verzet, omdat dit samenwerking met bijvoorbeeld andere gemeenten afremt. Afschaffing zou in 2014 bovendien een eenmalige strop van ruim Euro 2 mld. hebben betekend voor gemeenten.
Aan het voortbestaan van het btw-compensatiefonds zijn wel twee voorwaarden verbonden: de door het kabinet geplande structurele bezuiniging van Euro 550 mln. op het budget wordt gekort op het gemeentefonds en het provinciefonds. Bovendien wordt vanaf 2015 een jaarlijks maximumbudget vastgesteld, zodat decentrale overheden niet 'onbeperkt' btw kunnen terugvragen.
Gemeentefonds
Tot slot spant het kabinet zich in om deze kabinetsperiode geen extra generieke bezuinigingen op het gemeentefonds door te voeren, afgezien van kortingen vanwege de 'trap op trap af'-systematiek.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Liane ter Maat, tel. 06-11374018.
Dit bericht staat ook op www.vng.nl/pers. Het belangrijkste VNG-nieuws leest u via @VNGemeenten.

VNG

plaats:
Den Haag
website:
http://www.vng.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234