Toezicht op 850-urennorm mbo leidt vooral tot papierwerk

Sturen op onderwijsresultaat van mbo in plaats van administratief proces

De minister van OCW controleert of studenten in het mbo 850 uur onderwijstijd per jaar aangeboden krijgen, zoals volgens de wet zou moeten. Wanneer een instelling de verplichte 850 onderwijsuren niet haalt, kan de minister de aan de opleiding verleende financiering terugvorderen. Dat leidt ertoe, dat mbo-instellingen veel tijd en moeite steken in administratieve processen om aan de urennorm te voldoen. De administratieve lasten van het toezicht op onderwijstijd zijn fors en houden weinig verband met de onderwijskwaliteit.
Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport 'Administratieve lasten van onderwijstijd in het mbo', dat op 17 januari verschijnt.

Studenten in het mbo hebben recht op goed en voldoende onderwijs. Het is belangrijk dat de minister van OCW hier toezicht op houdt. De Algemene Rekenkamer vraagt in het rapport aandacht voor de administratieve lasten die dit toezicht met zich meebrengt.

Patroon van toenemende administratieve lasten bij mbo-instellingen
De Algemene Rekenkamer constateert dat sprake is van een patroon waarbij samenleving, Tweede Kamer en minister naar aanleiding van een incident nieuwe regels opleggen aan mbo-instellingen dan wel extra informatie opvragen. Het doel daarvan is het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het rapport beschrijft hoe mbo-instellingen deze informatievragen beantwoorden en administraties opzetten. Doordat zich incidenten voordoen verzamelen mbo's informatie over verschillende onderwerpen met steeds andere accenten. Deze administraties houden op zichzelf geen noodzakelijk verband met de onderwijskwaliteit of met de oplossing van de incidenten waarvoor ze in het leven geroepen zijn.

Reactie minister van OCW
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte/Asscher spreekt het kabinet de ambitie uit om de regeldruk in het onderwijs te verminderen. De minister geeft in haar reactie op het rapport aan dat zij het signaal over lastendruk zeer serieus neemt.

Persvoorlichter Wietske de Jong-Keetman [070] 342 42 19 / 06 11 92 50 34 is beschikbaar voor meer informatie. Het rapport is te vinden op www.rekenkamer.nl en op te vragen via [070] 342 44 00.

Algemene Rekenkamer

plaats:
Den Haag
website:
http://www.rekenkamer.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234