Zonder vernieuwing woningen en zorg kan oudere niet langer thuis wonen

Ouderenorganisaties, gemeenten en woningbouwcorporaties moeten goed gaan samenwerken om het woningaanbod beter passend te maken voor ouderen. Daarnaast moet er betere ondersteuning thuis georganiseerd worden, desnoods door zorgverzekeraars afgedwongen. Dat is nodig om te voorkomen dat ouderen die niet meer in aanmerking komen voor verblijf in een zorginstelling, tussen wal en schip vallen. Met de hervorming van de AWBZ moeten ouderen, ook zorg- of hulpbehoevende ouderen, steeds langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In de praktijk blijkt dat vaak niet te kunnen. Dat zeggen patiëntenfederatie NPCF en seniorenorganisatie ANBO, na veldonderzoek. De organisaties onderzochten wat ouderen nodig hebben om langer thuis te kunnen blijven wonen.

"In het vorige huis heb ik 61 jaar gewoond. Een eengezinswoning met toilet beneden. Ik wilde er wel blijven wonen maar het ging niet meer. Ik moet 's nachts 5 tot 6 keer plassen .Op een traplift durfde ik niet.."

Woning
Slechts een derde van de zelfstandig wonende ouderen in de verkenning woont in een gelijkvloerse (senioren)woning of een woning die aangepast is voor rolstoelgebruik. De meerderheid woont in een eengezinswoning of portiekflat zonder lift. Vooral ouderen die niet goed ter been zijn lopen daar meer risico om te vallen en voelen zich sneller onveilig en eenzaam. Volgens de onderzoekers is het essentieel dat er meer gelijkvloerse rollator- of rolstoeltoegankelijke woningen komen. Om dat te realiseren moeten seniorenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten en woningbouwcorporaties op lokaal niveau gaan samenwerken.

"De nachtverpleegster moet uit Gouda komen. Dat duurt een half uur tot drie kwartier. Er zou hier 24-uursbezetting zijn maar te weinig mensen en daardoor te duur. Vannacht ben ik gevallen en moest drie kwartier wachten."

Hulp
Ook bleek dat ouderen niet het vertrouwen hebben dat er snel hulp komt als zij na een val of incident alarm slaan. Hierdoor voelen ouderen zich onveilig, en hebben mantelzorgers niet het gevoel dat ze afstand kunnen nemen. Vernieuwing op het gebied van zogeheten onplanbare zorg is vereist: ouderen moeten kunnen terugvallen op ondersteuning bij zowel acute gezondheidsproblemen als geleidelijke achteruitgang. Daarvoor moet er beter worden samengewerkt tussen de aanbieders van ouderenzorg. Zorgverzekeraars kunnen die samenwerking afdwingen. Daarnaast moet hulp van mantelzorgers en vrijwilligers benut worden om het gevoel van veiligheid te versterken. Bijvoorbeeld door het opzetten van telefooncirkels of een sms-alert in de wijk.

Steeds meer ouderen willen en moeten in hun eigen huis blijven wonen. Nu nog kunnen ouderen met een lichte zorgvraag naar een verzorgingshuis als ze niet meer veilig in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Maar de komende jaren wordt de toegang tot het verzorgings- en verpleeghuis verscherpt. Nieuwe cliënten die in 2012 nog in aanmerking kwamen voor lichte zorg in een verzorgingshuis, krijgen in 2013 een indicatie voor zorg thuis.

Monitor
Patiëntenfederatie NPCF en seniorenorganisatie ANBO willen dat de gevolgen van de maatregelen uit het regeerakkoord voor ouderen worden gemonitord. De organisaties zijn in principe voorstander van het scheiden van wonen en zorg, maar voorzien in de huidige uitvoering veel problemen voor de zelfstandigheid en kwaliteit van leven van ouderen.

Verkenning
NPCF en ANBO ondervroegen 29 ouderen en mantelzorgers op de op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis, in verschillende regio's en hielden gesprekken met zorginstellingen. Ook is er een expertmeeting georganiseerd met zorgaanbieders.

Patiëntenfederatie NPCF is een samenwerkingsverband van patiënten- en consumentenorganisaties die zich sterk maken voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Informatie: Nicole Velthuis 0620629845
ANBO is de grootste belangenorganisatie voor senioren. ANBO is dé belangenorganisatie voor senioren, en vertegenwoordigt zo'n 400.000 mensen. Alles wat ANBO doet moet ertoe bijdragen dat senioren tot op hoge leeftijd volwaardig mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Zorg en gezondheid is een belangrijk speerpunt, naast inkomen en pensioen, wonen en mobiliteit en participatie. ANBO is lid van de NPCF. Informatie: Renée de Vries 06 - 46 27 06 18
Het rapport verschijnt als bijlage bij dit bericht.

ANBO en NPCF

plaats:
Utrecht Woerden

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234