Uitspraak: Defensie discrimineert jonge militairen

Militairen die geen eigen huisvesting voeren hebben recht op dezelfde vergoedingen als militairen met een eigen huishouding. Dat is de strekking van de uitspraak die het College voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) op 13 november 2012 voor één van onze leden heeft gedaan.

Jonge militairen hebben in de regel geen eigen huishouding, maar wonen nog vaak bij hun ouders. Om die reden moeten zij als ze doordeweeks op de kazerne verblijven betalen voor huisvesting en voeding en krijgen zij een lagere reiskostenvergoeding dan hun collega's die wel een eigen huishouding hebben. De AFMP vond dat een niet te verdedigen verschil in behandeling door Defensie en heeft daarom de zaak aan het College voor de Rechten van de Mens voorgelegd. En met succes! Het College meent dat Defensie ongehuwden in het bijzonder nadelig treft en concludeert in haar oordeel dat 'dat de Defensie regelgeving indirect onderscheid op grond van burgerlijke staat tot gevolg heeft'.

De AFMP is zeer blij met dit oordeel. Eindelijk wordt onderkend dat er geen onderscheid tussen militairen met een eigen huishouding en inwonende veelal jonge militairen gemaakt mag worden. Juist deze laatste groep moet dezelfde rechten hebben als de andere militairen. Het College heeft ons daar voor 100% gelijk in gegeven.

Het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens heeft de status van een (zwaarwegend) advies. De komende weken zal moeten blijken of Defensie het advies van het College opvolgt of dat de rechter een oordeel zal moeten vellen. De AFMP zal het er in elk geval niet bij laten zitten en zo nodig tot aan de hoogste rechter over deze kwestie doorprocederen. We zullen niet alleen opkomen voor militairen die in het weekend naar huis gaan, maar ook voor militairen die dagelijks de afstand tussen huis en werk afleggen.

Voor militairen die aanspraak willen maken op een (hogere) tegemoetkoming in de voedings-, huisvestings- en reiskosten, is het volgens Wim van den Burg, voorzitter van de AFMP "belangrijk dat ze hun rechten tijdig veilig stellen. Binnen Defensie gaat dat door het indienen van een rekest".

Nadere informatie:

Zie www.afmp.nl

Voorzitter AFMP/FNV, W. (Wim) van den Burg,
M 06 - 53 52 60 80

FNV Veiligheid

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234