Slechts 17% toezichthouders houdt zich aan OR-wet

Medezeggenschap is blinde vlek voor toezichthouder

Toezichthouders komen op grote schaal hun wettelijke plichten niet na als het gaat om de medezeggenschap. Zo is ruim 40% van de toezichthouders nooit aanwezig bij de belangrijkste overlegvergaderingen tussen directie en ondernemingsraad. Daarnaast verzuimt 83% van de toezichthouders aanwezig te zijn bij de bespreking van besluiten die voor advies aan de OR moeten worden voorgelegd. Tot slot vergeet 30% van de toezichthouders de OR te consulteren als er een nieuwe directeur moet worden aangesteld. En dat terwijl raden van toezicht en commissarissen hier allemaal wettelijk toe verplicht zijn. Toezichthouders, die toch al regelmatig onder vuur liggen als het gaat om good governance, laten het dus blijkbaar afweten als het gaat om de medezeggenschap. Dat blijkt uit OR Insight 2012, het grootste onderzoek onder ondernemingsraden van Performa en FNV Formaat.

In de non-profit sector is de toezichthouder in een op de drie gevallen nooit aanwezig bij de belangrijkste overlegvergadering. In het bedrijfsleven komt maar liefst 58% van de commissarissen niet opdagen bij de 'algemene-gang-van-zaken-vergadering'. In deze vergadering bespreken directie, toezichthouder en OR bijvoorbeeld het jaarverslag van de onderneming en de plannen voor het komende jaar die van invloed zijn op het personeel, zoals reorganisaties en veranderingen in het personeelsbeleid.

Ook op een tweede punt laten toezichthouders het afweten. Zij horen aanwezig te zijn bij de vergadering waar de directie een besluit voor advies aan de OR voorlegt. In 82% van de gevallen is de toezichthouder daar afwezig. Niet verplicht, maar wel getuigend van good governance, is het rechtstreekse overleg tussen toezichthouder en OR. Ruim de helft van de OR's vergadert nooit met de toezichthouder; in het bedrijfsleven gaat het zelfs om 66%. Daarnaast is er bijna nooit (8%) informeel contact tussen toezichthouder en OR.

Overigens komen ook directies hun plichten lang niet altijd na. Hoewel het voor de bestuurder en de OR verplicht is om twee keer per jaar te overleggen over de 'algemene gang van zaken', gebeurt dit in ruim een van de drie organisaties niet. 37% van de ondernemingsraden gaf aan in 2012 geen of te weinig van deze overlegvergaderingen te hebben gehad. In 2011 was dat zelfs 45%.

OR Insight 2012 is het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland, gemeten onder bijna 600 ondernemingsraden en hun ondersteuners, de ambtelijk secretarissen. OR Insight is opgezet door vakuitgeverij Performa, in samenwerking met FNV Formaat, de grootste opleider op het gebied van medezeggenschap en met medewerking van de VASMO, de vereniging van ambtelijk secretarissen in de medezeggenschap.

In bijgaande persdocumentatie treft u meer gegevens aan over het thema 'OR en toezichthouders' uit OR Insight 2012.

Meer inhoudelijke informatie over dit onderwerp:
drs Simone van Houten-Pilkes MMO of dr John Snel (FNV Formaat), tel 0348 - 497 397 (FNV Formaat algemeen), 06 - 525 99 039 (Simone van Houten-Pilkes) of 06 - 525 99 070 (John Snel)

FNV Formaat is een trainings- en adviesbureau en marktleider op het gebied van ondernemingsraadtrainingen. Daarnaast traint en adviseert FNV Formaat vakbonden en individuele werknemers die meer willen betekenen in het bedrijf.

Voor overige vragen over of naar aanleiding van dit onderzoek:
Wander de Groot of Arne Westerhof (Performa), tel 070 - 31 070 11 (Performa algemeen) 06 - 24 77 17 40 (Arne Westerhof).
Luigi Mascini (FNV Formaat), tel 0348 - 497 397 (FNV Formaat algemeen) of 06 - 525 99 040

FNV Formaat

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234