OU en onderwijsstichting INNOVO samen voor betere taal- en rekenles

Leerkrachten van INNOVO-basisscholen volgen bij de Open Universiteit professionalisering op maat op het gebied van taal- en rekenonderwijs. De onderwijsstichting INNOVO wil goed vakmanschap van de leerkrachten op het gebied van taal- en rekendidactiek versterken. Een centraal element in de scholing is het thema opbrengstgericht werken. De leerkrachten stemmen hun lessen hierbij af op de ontwikkeling van hun leerlingen. Kennis van toetsen, onderwijs ontwerpen en differentiatie in de klas zijn daarbij van essentieel belang. Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek worden daarin vertaald naar bruikbare toepassing in de onderwijspraktijk.
Vrijdag 2 november 2012 tekenen de Open Universiteit en INNOVO hiertoe een overeenkomst in Heerlen. De eerste groep leerkrachten is vooruitlopend hierop al gestart met een bijscholingstraject.

Voldoen aan gewijzigde eisen Onderwijsinspectie
De eisen die aan leerkrachten worden gesteld wat betreft kennis van taal en rekenen zijn gewijzigd. Leerkrachten die al langer voor de klas staan en dus een tijdje geleden de pabo hebben afgerond, moeten hun kennis op deze gebieden actualiseren. Om aan de nieuwe eisen te voldoen werkt INNOVO samen met de Open Universiteit. INNOVO is een katholieke stichting voor primair en speciaal onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. De OU verzorgt de professionaliseringstrajecten onder de noemer van de Lerarenuniversiteit.

Geleerde direct in praktijk
Kenmerkend voor de opzet van het professionaliseringstraject is dat de deelnemers hun studietaken grotendeels uitvoeren in de eigen lessen. Daarmee kunnen ze nagaan wat werkt en wat niet en waar zij hun leerlingen meer motiverend en meer gedifferentieerd kunnen onderwijzen.
Zij volgen onderwijs via een digitale leeromgeving en komen eenmaal in de zes tot acht weken bijeen op de campus van de OU in Heerlen. Tussentijds werken zij in de speciaal ontwikkelde digitale leeromgeving, zowel zelfstandig als samen met collega's. Onder begeleiding coachen de leerkrachten elkaar met behulp van video peer coaching: in kleine groepjes worden opnames van de eigen lessen besproken. Zo kunnen zij tot meer diepgang en efficiënter en effectiever werken komen. De eerste groep van 25 leerkrachten uit onder- en bovenbouw is gestart.

Open Universiteit

website:
http://www.ou.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234