8 op de 10 zorginstellingen niet klaar voor marktwerking

Onderzoek BDO naar marktwerking in de zorg:
8 op de 10 zorginstellingen niet klaar voor marktwerking

De zorg bereidt zich onvoldoende voor op de sterk opkomende marktwerking in de sector. Het daadwerkelijk maken van strategische keuzes en adequaat portfoliomanagement zijn de belangrijkste uitdagingen, concluderen de onderzoekers van BDO. In combinatie met de onzekerheid rond de regelgeving zorgt dit voor grote continuïteitsrisico's.

Gemiddeld 80% van de onderzochte zorginstellingen blijkt nog niet klaar voor de tucht van de markt. Daarentegen zijn AWBZ-instellingen het best voorbereid: 90% zegt tenminste stappen in gang te hebben gezet. Eerstelijnshulporganisaties en jeugdzorg scoren het slechts: bijna de helft moet nog grote stappen zetten om zich tegen de al ingezette marktwerking te wapenen.

Het onderzoek noemt de beperkte grip van veel zorginstellingen op de eigen strategie, of de gebrekkige vertaling van die strategie in keuzes rond samenstelling van de dienstenportfolio, de grootste bottleneck voor de slechte overall score van de zorg. "Om een goede marktpositie te behouden of te verwerven, dienen zorginstellingen strategische keuzes te maken in de activiteiten waarop ze zich concentreren. 56% van de ondervraagde zorginstellingen geeft aan die keuze voor zich uit te schuiven", aldus Chris van den Haak en Rob Karlas, onderzoekers en verbonden aan de BDO Branchegroep Zorg.

Domino-effect
Het uitstellen van het maken van portfoliokeuzes veroorzaakt een negatief domino-effect op andere terreinen, zoals talentmanagement, innovatie en investeringsbeleid. Van den Haak: "Als een instelling niet weet waar zij in de toekomst op gaat focussen, wordt het lastig om de organisatiestructuur, het talentmanagement of investeringen goed te stroomlijnen. We zien die strategische besluiteloosheid dan ook terug in de resultaten van die kerngebieden."

Het formuleren van een heldere strategie en visie begint bij inzicht in kosten en opbrengsten per zorgproduct. Ruim de helft (51%) van de instellingen zegt dit niet in het vizier te hebben. "Zonder dat inzicht is er onvoldoende basis voor een gedegen bedrijfseconomische analyse en is adequaat portfoliomanagement op basis van bedrijfseconomisch inzicht naar onze mening onmogelijk. In de huidige transitiefase naar gereguleerde marktwerking is dit spelen met vuur", vindt Karlas.

Faillissementen
Voor de zorginstellingen waarbij sprake is van zowel een onduidelijke strategie als een zwak financieel weerstandsvermogen, zien de onderzoekers van BDO het somber in. Karlas: "De zorgsector staat voor een grote opgave. Op het gebied van bedrijfsmatig werken, is een forse inhaalslag nodig, net als bij flexibilisering om tot substantieel lagere organisatiekosten te komen. De omvang van de organisatie zal bovendien bepalend kunnen zijn voor het succes. Onze inschatting is dat niet iedereen deze opgave met succes zal volbrengen. We verwachten dan ook een toename van het aantal faillissementen in de zorg."

Kernuitdagingen
Naast grote eisen aan zorginstellingen biedt marktwerking volgens BDO echter ook kansen. De BDO Branchegroep Zorg onderscheidt vijf kernuitdagingen om toenemende gereguleerde marktwerking het hoofd te bieden en nieuwe kansen te benutten:

1. Duidelijke strategie en beleid
2. Meer bedrijfsmatig werken
3. Kwaliteit en innovatie
4. Organisatiestructuur en good governance
5. Investeringsstrategie

Van den Haak: "Het is wel van cruciaal belang dat genoeg mensen binnen de instellingen openstaan voor verandering. Zonder die open houding zullen initiatieven, hoe goed ze conceptueel ook zijn, op onvruchtbare bodem stuiten in de organisatie. Op dit punt scoren zorginstellingen - en met name ziekenhuizen - nog te laag."

Over het onderzoek
Het onderzoek is gebaseerd op de door de BDO Branchegroep Zorg opgestelde vragenlijst die op de website van de BDO Branchegroep Zorg beschikbaar is gesteld (zie http://www.bdo.nl/ zorg en het thema "marktwerking in de zorg"). Alle ingevulde vragenlijsten zijn door de BDO Branchegroep Zorg kritisch getoetst op plausibiliteit en betrouwbaarheid. 185 instellingen uit verschillende zorgsectoren hebben bruikbare vragenlijsten ingevuld.

Alle resultaten en aanvullende informatie staan in het onderzoeksrapport dat u via www.bdo.nl/zorg kunt downloaden of aanvragen.

Einde bericht

Geplaatst in:

Over BDO
BDO Accountants & Adviseurs verleent vanuit vestigingen in heel Nederland en met ruim 2.000 professionals diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy. BDO adviseert ondernemingen in tal van branches en is sterk in de advisering aan het Nederlandse middenbedrijf en familiebedrijven. BDO maakt deel uit van het internationale BDO-netwerk dat bestaat uit zelfstandige en onafhankelijke organisaties, die over de hele wereld onder de merknaam BDO actief zijn op het gebied van de zakelijke dienstverlening.

BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam 'BDO' actief is op het gebied van de zakelijke dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy).

BDO Accountants & Adviseurs is een op naam van BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van een aantal met elkaar in een groep verbonden rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder de merknaam 'BDO' actief zijn op een bepaald terrein van de zakelijke dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy).

BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam 'BDO' optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

BDO
BDO is a world wide network of public accounting firms, called BDO Member Firms. Each BDO Member Firm is an independent legal entity in its own country. The combined total fee income of all BDO Member Firms was euro 4.064 million in 2011. The global network has more than 1.110 offices in 135 countries, and more than 48,750 partners and staff provide business advisory services throughout the world.

Sara Sprakel
Woordvoering
BDO Nederland
T : 040 - 2698272
F : 040 - 2698399
E : Sara.Sprakel@bdo.nl

BDO Holding BV

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234