Beleggers presteren beter met academische modellen

Veel beleggers weten het al langer: het is niet gemakkelijk om de markt te verslaan. Wanneer het rendement op beleggingsportefeuilles ook nog wordt gecorrigeerd voor de gemaakte kosten, blijkt dat de verschillende markten - zowel qua risico als rendement - in veel gevallen beter presteren dan de gemiddelde belegger. Maar recent onderzoek door Research Unlimited toont aan dat beleggers die op basis van goede, wetenschappelijk getoetste modellen hun asset allocatie kiezen, wél in staat zijn om over een langere periode bovengemiddeld te presteren.

Actieve strategieën
Beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders zijn slecht in staat om structureel de markt te verslaan. Zij volgen veelal actieve beleggingsstrategieën, waarvan niet op voorhand duidelijk is hoe deze presteren. Bij combinaties van verschillende strategieën ontbreekt het bovendien in bijna alle gevallen ook aan een duidelijke kwantitatieve onderbouwing. De resultaten van de gecombineerde strategieën zijn niet beschikbaar en daarmee is het onmogelijk om een goede en betrouwbare scenario-analyse maken.

Kwantitatieve onderbouwing vereist
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt eisen aan zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer. Zo behoren beleggers op voorhand concreet inzicht te krijgen in het risico en het rendementsprofiel van de gevolgde beleggingsstrategie. De strategie moet ook aantoonbaar aansluiten bij het individuele rendementsdoel en de risicobereidheid van de eindbelegger.
Research Unlimited heeft een nieuwe applicatie voor Investment Professionals ontwikkeld, het Alpha Platform, waarmee een oplossing wordt geboden om aan de AFM-richtlijnen te voldoen en waarmee tegelijkertijd toegang wordt geboden tot een grote databank van succesvolle academische beleggingsmodellen.

Wetenschappelijke handelsmodellen onbenut
Veel wetenschappelijk onderzoek naar lucratieve handelsmodellen is ongebruikt op de plank blijven liggen of slechts beschikbaar voor een selecte groep beleggers. "Daardoor worden veel beleggingsbeslissingen genomen op basis van subjectieve analyses en zijn deze vaak gebaseerd op vuistregels en aannames, waarvan onduidelijk is of deze goed werken. Het gevolg is teleurstelling en frustratie, omdat verwachtingen voor wat betreft rendement en risico achteraf niet blijken te stroken met de realiteit", zo zegt Cees Quirijns, Senior Partner van Research Unlimited.

Met het Alpha Platform krijgen beleggers nieuw gereedschap om wetenschappelijk getoetste handelsmodellen te gebruiken en duurzaam extra rendement te genereren bovenop het 'normale' rendement van de markt. Naast een groot aantal passieve strategieën ontsluit dit platform academisch getoetste, volledig transparante en robuuste handelsmodellen met een gedegen track record en aantoonbare meerwaarde. Er wordt gebruik gemaakt van strategieën gebaseerd op technische, fundamentele en kwantitatieve analyse.

Direct inzichtelijk resultaat
De innovatie van het Alpha Platform ligt in de mogelijkheid om verschillende actieve en passieve strategieën met een eigen weging in één portefeuille samen te voegen en te volgen. Van deze samengestelde portefeuille worden de resultaten en statistieken over de laatste 15 jaar doorlopend berekend. "De toegevoegde waarde van actief beleggen wordt daarmee direct inzichtelijk en praktisch bruikbaar. Dat geeft beleggers vaste grond onder de voeten bij het nemen van hun beslissingen.", aldus Bob Emanuels, de andere Senior Partner van Research Unlimited. Zo kan onderbouwd en op maat worden aangesloten bij het doelrisicoprofiel van iedere belegger. Vanaf nu kunnen beleggers al deze handelsmodellen gemakkelijk vinden, toepassen en met behulp van dagelijkse signalering actief volgen via het Alpha Platform van Research Unlimited.

Geplaatst in:

- Voor meer informatie:
Research Unlimited B.V., Tel : +31 (0)20 80 80 218 Fax: +31 (0)20 820 22 88
Bob Emanuels +31 (0)6 39 43 66 28 , bob@researchunlimited.nl
Cees Quirijns +31 (0)6 50 93 44 82, cees@researchunlimited.nl


OVER RESEARCH UNLIMITED
Research Unlimited B.V. opgericht in 2003, is een Investment Research onderneming en stelt aan Investment Professionals een set van hulpmiddelen ter beschikking, waarmee zij in staat zijn om op objectieve en reproduceerbare wijze wetenschappelijk onderbouwde beleggingsbeslissingen te nemen, teneinde portefeuillerisico te minimaliseren en beleggingsresultaat te optimaliseren.

Research Unlimited beheert geen geld van derden en verstrekt geen beleggingsadvies.
Voor meer informatie zie www.researchunlimited.nl
NOTEN VOOR DE REDACTIE
- Beleggingsbeslissingen worden door vele beleggers en hun adviseurs vaak genomen op basis van kwalitatieve (fundamentele of technische) analyses. Dergelijke kwalitatieve analyses zijn menigmaal gebaseerd op logica, vuistregels en/of aannames waarvan lang niet altijd duidelijk is of ze überhaupt goed werken. Het gevolg zijn verwachtingen die niet stroken met de realiteit, teleurstelling en frustratie, nu de rendements- en risicokarakteristieken van dergelijke strategieën doorgaans niet anders dan achteraf pas vastgesteld kunnen worden.
- Kwantitatieve modellen bieden daarvoor een oplossing. De analyses worden "geprogrammeerd", waardoor ze niet alleen reproduceerbaar worden, maar bovendien middels een backtest inzicht geven in hun (historische) effectiviteit. Hierdoor wordt een handelsstrategie voor de belegger beheersbaar: hij verkrijgt een goed beeld van de (on)mogelijkheden van een specifieke beleggingsaanpak, kan daardoor beter gefundeerde beleggingsbeslissingen nemen en wordt vervolgens in staat gesteld de performance van een model actief te monitoren op mogelijke discrepanties versus het verleden.
- Kwantitatieve analyses komen echter niet zo gemakkelijk tot stand als de kwalitatieve: zij vereisen immers naast te objectiveren handelsregels ook aanzienlijke kennis van (en investeringen in) data, testmethodieken en (onderhoud van) specialistische software. Hierdoor zijn kwantitatieve beleggingsmodellen vaak slechts toegankelijke voor een zeer beperkte groep beleggers. Research Unlimited brengt daar verandering in en ontsluit deze modellen dus richting de bredere professionele beleggingsmarkt.
- De AFM heeft in haar leidraad "De klant in beeld: Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer" van 22 november 2011 nog eens onderstreept dat het van groot belang is dat beleggingsondernemingen hun beleggingsstrategieën kunnen uitleggen aan de klant, het voor de klant duidelijk is wat hij kan verwachten in termen van verwachte rendementen en risico's, zodat teleurstellingen over de uitkomsten van de beleggingen tot op zekere hoogte kunnen worden voorkomen. Doelrendement en risicobereidheid van de klant moet volgens AFM niet alleen gekwantificeerd worden, maar bovendien moet de gekozen strategische asset allocatie daar ook aantoonbaar op aansluiten. Dit vereist dus -meer dan voorheen- dat beleggingsinstellingen de historische rendement- en risicokarakteristieken van hun beleggingsoplossingen meten en inzichtelijk maken.

Research Unlimited B.V.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234