BNG Bank halfjaarcijfers 2017: Focus op maatschappelijke opgaven leidt tot tastbare resultaten

DEN HAAG, Nederland, August 28, 2017 /PRNewswire/ --

BNG Bank kijkt terug op een goed eerste halfjaar. De bank heeft actief gezocht naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven op het gebied van onder meer duurzaamheid, export en midden- en kleinbedrijf (MKB). Dit heeft geleid tot concrete transacties.

Zo worden via het project 'Boer Kiest Zon' 140.000 zonnepanelen op daken van boerenbedrijven gefinancierd en worden minimaal 8.500 huurwoningen van woningcorporatie Ymere verduurzaamd via een zogenaamde Energy Service Company (ESCo). Kort na afloop van de verslagperiode gaf de Europese Commissie haar fiat voor de Energietransitie Financieringsfaciliteit (ETFF), die de bank eind vorig jaar samen met het ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Investeringsagentschap aankondigde. De bank stelt in eerste instantie EUR 100 miljoen beschikbaar voor achtergestelde leningen in het kader van de ETFF. Andere opvallende resultaten zijn een eerste herfinancieringstransactie van USD 200 miljoen ter ondersteuning van het overheidsbeleid voor exportfinanciering en de eerste overeenkomst van EUR 25 miljoen ter ondersteuning van het MKB. Met deze transacties geeft de bank invulling aan haar strategie om dichter bij de klant te staan en actief bij te dragen aan maatschappelijke opgaven als de verduurzaming van Nederland.

De totale nieuw verstrekte langlopende kredietverlening daalde in de eerste helft van 2017 tot EUR 4,4 miljard (H1 2016: 4,7 miljard). De belangrijkste oorzaak is de relatief lage marktvraag bij woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen. Het hoge marktaandeel van de bank nam ten opzichte van voorgaande jaren licht af, onder meer door toenemende concurrentie van institutionele beleggers. Daarnaast wordt in toenemende mate concurrentie ervaren van initiatieven van de Europese Investeringsbank en het Europese Fonds voor Strategische Investeringen.

Hogere nettowinst 

De nettowinst steeg in de verslagperiode met 92% naar EUR 242 miljoen. Het renteresultaat steeg dankzij de lage financieringskosten naar EUR 222 miljoen, een stijging van EUR 31 miljoen ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2016. Het resultaat financiële transacties kwam in de verslagperiode uit op EUR 132 miljoen. Het resultaat financiële transacties is positief beïnvloed, zowel door gerealiseerde als door ongerealiseerde marktwaardeveranderingen, vooral als gevolg van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank en de stijging van de lange rentetarieven in de verslagperiode.

Solvabiliteit stijgt 

De naar risico gewogen solvabiliteit van BNG Bank is in de verslagperiode toegenomen. De Tier 1-ratio van de bank steeg tot 36%. Onder invloed van de stijging van het Tier 1-vermogen en de daling van het balanstotaal is de leverage ratio van de bank ten opzichte van ultimo 2016 met 0,3% toegenomen tot 3,3%. Indien de herwaarderingsreserve en de winst over de verslagperiode, na aftrek van uit te keren dividend, volledig meegeteld zou worden, dan zou de leverage ratio medio 2017 uit zijn gekomen op 3,5%.

Vooruitzichten 

Als gevolg van de relatief lage vraag en toegenomen concurrentie, mede naar aanleiding van het huidige monetaire beleid, verwacht BNG Bank dat de omvang van de nieuw te verstrekken langlopende leningen over 2017 lager zal uitkomen dan over 2016.

De verwachte langlopende financieringsbehoefte in de tweede helft van 2017 bedraagt ongeveer EUR 5 miljard. Het beleid blijft gericht op het realiseren van diversificatie naar product, valuta en looptijd. Naar verwachting worden twee nieuwe Socially Responsible Investment obligaties uitgegeven. Met deze uitgiften speelt BNG Bank in op de groeiende vraag naar deze beleggingen en stimuleert de bank verduurzaming bij decentrale overheden en woningcorporaties.

Het renteresultaat over 2017 zal naar verwachting uitkomen binnen een bandbreedte van EUR 420 tot EUR 450 miljoen. Door de volatiliteit op de financiële markten is het niet mogelijk een gefundeerde uitspraak te doen over de ongerealiseerde resultaten binnen het resultaat financiële transacties. Vooral daarom acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst over 2017.

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar excellente kredietwaardigheid goedkope financiering te verstrekken aan gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Met een balans van meer dan EUR 150 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland. 

Zie voor meer informatie het volledige halfjaarbericht op http://www.bngbank.nl.

GECONSOLIDEERDE BALANS 

In miljoenen euro's


30-6-2017 31-12-2016
ACTIVA
Kas en tegoeden bij de centrale banken 6.681 6.417
Bankiers 13.415 11.795
Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat 2.169 2.350
Derivaten 11.013 15.412
Financiële activa voor verkoop beschikbaar 14.886 15.437
Kredieten 85.879 87.576
Waardeaanpassingen kredieten in portfolio hedge accounting 12.173 14.894
Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures 45 46
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 17 17
Acute belastingvordering 14 -
Overige activa 48 56
TOTAAL ACTIVA 146.340 154.000
PASSIVA
Bankiers 3.077 3.530
Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat 1.132 1.190
Derivaten 22.277 24.780
Acute belastingverplichting - 31
Latente belastingverplichting 160 116
Schuldbewijzen 108.133 112.180
Toevertrouwde middelen 6.699 7.557
Achtergestelde schulden 31 31
Overige passiva 66 99
Totaal verplichtingen 141.575 149.514
Kapitaal 139 139
Agioreserve 6 6
Herwaarderingsreserve 290 275
Cashflow hedge reserve 134 3
Overige reserves 3.221 2.961
Onverdeelde winst 242 369
Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders 4.032 3.753
Hybride kapitaal 733 733
Totaal Eigen vermogen 4.765 4.486
TOTAAL PASSIVA 146.340 154.000


GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 

In miljoenen euro's


Eerste
halfjaar Eerste
2017 halfjaar 2016
- Rentebaten 2.973 3.070
- Rentelasten 2.751 2.879
Renteresultaat 222 191
- Provisiebaten 12 17
- Provisielasten 1 2
Provisieresultaat 11 15
Resultaat financiële transacties 132 -28
Resultaten uit deelnemingen met invloed van betekenis en
joint ventures 2 2
Resultaat uit verkoop van activa aangehouden voor verkoop - 34
Overige resultaten 1 1
TOTAAL BATEN 368 215
Personeelskosten 20 18
Andere beheerskosten 13 12
Afschrijvingen 1 1
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 34 31
Bijzondere waardeverminderingen 3 2
Bijdrage resolutiefonds 9 16
TOTAAL OVERIGE LASTEN 12 18
WINST VOOR BELASTINGEN 322 166
Belastingen -80 -40
NETTOWINST 242 126
- waarvan toekomend aan de houders van hybride kapitaal 18 4
- waarvan toekomend aan aandeelhouders 224 122


    PRN NLD

CONTACT: Robert Bakker Mobile: +31 6 46296189 robert.bakker@bngbank.nl

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234