BNG Bank realiseert buitengewoon hoge kredietverlening

- Langlopende kredietverlening +21% naar EUR 14 miljard

- Langlopende kredietportefeuille stijgt naar EUR 84,2 miljard

- Concrete maatschappelijke impact in Nederland

- Nettowinst EUR 163 miljoen

- Solvabiliteitsratio's stabiel op hoog niveau; Tier 1-ratio op 38%

Den Haag, Nederland, 16 maart 2020 /PRNewswire/ -- Gita Salden, bestuursvoorzitter van BNG Bank: "Het afgelopen jaar was voor BNG Bank een uitdagend jaar. De kredietbehoefte en gerealiseerde omzet zijn buitengewoon hoog. De stijgende kredietbehoefte deed zich voor in alle sectoren (decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur). Klanten gebruiken onze financiering voor het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen, zoals meer en betaalbare sociale huurwoningen, publieke voorzieningen in gemeenten, de bouw en verduurzaming van zorg- en onderwijsinstellingen en productie van hernieuwbare energie. BNG Bank vervult daarmee haar missie om de publieke sector te ondersteunen met financiering tegen aantrekkelijke voorwaarden. Want prijs doet ertoe, juist voor de publieke sector. Tegelijkertijd is BNG Bank niet immuun voor de lage renteomgeving; dit heeft een drukkend effect op de rentemarge en het rendement van het eigen vermogen. Ook stijgen onze operationele kosten door investeringen in digitalisering en kosten door toezicht en regelgeving, waaronder de poortwachtersfunctie. Daarnaast hebben we een significante voorziening moeten treffen voor een verwacht kredietverlies. Dit alles leidt tot een lagere nettowinst. BNG Bank is en blijft een sterk gekapitaliseerde bank."

Concrete maatschappelijke impact in Nederland

Belangrijkste instrument van BNG Bank om maatschappelijke impact te creëren zijn onze kredieten in alle looptijden tegen aantrekkelijke voorwaarden. De omvang van nieuw verstrekte langlopende kredieten bedroeg EUR 14,0 miljard. De langlopende kredietportefeuille steeg ten opzichte van ultimo 2018 met EUR 2,6 miljard tot EUR 84,2 miljard. Met deze financiering dragen wij bij aan lage kosten voor gemeenten, woningcorporaties, zorg en onderwijs en projecten op het gebied van energie en infrastructuur. Belangrijke thema's voor onze klanten zijn verduurzaming en de energietransitie. In het kader van het Klimaatakkoord hebben wij in 2019 de CO(2)-impact van onze kredietportefeuille voor het eerst laten meten. De resultaten dienen als vertrekpunt voor het opstellen van een actieplan om de CO(2)-impact van onze kredietportefeuille te verlagen.

Aantrekken financiering wereldwijd

Om de kredietverlening te dekken is voor EUR 17,8 miljard langlopende financiering aangetrokken bij internationale beleggers. Dit betrof onder meer zes benchmarkleningen in euro's en Amerikaanse dollars, in omvang variërend van 500 miljoen tot 3 miljard. In totaal is sinds 2014 voor EUR 7 miljard aan obligaties geplaatst ter financiering van duurzame koplopers en hernieuwbare energie.

Financiële resultaten

Het rendement op het eigen vermogen bedraagt 3,6% bij een doelstelling van 3,7%. De nettowinst bedraagt EUR 163 miljoen. De belangrijkste oorzaken van de daling van de nettowinst ten opzichte van 2018 zijn een lager resultaat financiële transacties en hogere voorzieningen voor kredietverliezen. Het resultaat financiële transacties komt uit op EUR 37 miljoen positief. De afwaarderingen voor kredietverliezen in 2019 bedragen EUR 153 miljoen. Dit in historisch perspectief hoge bedrag is met name het gevolg van de verminderde kredietwaardigheid van een relatie die diensten verleent aan gemeenten. Het renteresultaat bleef met EUR 435 miljoen nagenoeg gelijk aan het renteresultaat over 2018.

De naar risico gewogen solvabiliteitsratio's zijn ten opzichte van ultimo 2018 stabiel gebleven op een hoog niveau; de Common Equity Tier 1-ratio en de Tier-1 ratio kwamen eind 2019 uit op 32% respectievelijk 38%.

BNG Bank stelt conform het kapitalisatie- en dividendbeleid voor om EUR 71 miljoen uit te keren aan aandeelhouders. Dit is 50% van de nettowinst na aftrek van dividend aan de verschaffers van hybride kapitaal. Het dividend bedraagt EUR 1,27 per aandeel.

Vooruitzichten

Ons belangrijkste instrument blijft het verstrekken van financiering tegen lage prijzen aan onze kernklanten. Die lage prijzen vereisen een uitstekend risicoprofiel (de huidige ratings zijn AAA) zodat we financiering kunnen aantrekken tegen scherpe tarieven. Om het risicoprofiel en daarmee de lage prijzen ook de komende jaren te behouden is het noodzakelijk dat BNG Bank het volume beheerst van leningen die beslag leggen op het risicokapitaal van de bank (tot maximaal 10% van de leningenportefeuille). Wij maken daarom keuzes.

De langlopende rentetarieven blijven een drukkend effect hebben op de ontwikkeling van het renteresultaat. Het coronavirus heeft vergaande maatschappelijke gevolgen, ook voor onze klanten. Wat dit voor de bank betekent is nu nog niet in te schatten. Een betrouwbare uitspraak over het resultaat financiële transacties is niet te geven. Daarom achten we het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2020.

Door de huidige renteomgeving is er meer concurrentie. We richten ons op het continu verbeteren van klant- en kredietprocessen. Dit betekent dat we blijven investeren in digitalisering, risicobeheersing en het voldoen aan toezicht en regelgeving. BNG Bank zal zich blijven richten op de publieke sector en het realiseren van maatschappelijke impact.

Het volledige jaarverslag 2019 wordt gepubliceerd op 25 maart 2020 op www.bngbank.nl

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. BNG Bank is met een kredietportefeuille van meer dan 80 miljard euro de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.
GECONSOLIDEERDE BALANS


Bedragen in miljoenen euro's

31-12-2019

31-12-2018

--- ---ACTIVAKasmiddelen 1.272 1.587Bankiers 66 82Cash collateral 14.643 12.043Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat 1.764 1.606Derivaten 10.004 8.390Financiële activa tegen reële waarde via het vermogen 9.222 9.648Rentedragende waardepapieren tegen amortised cost 7.764 7.406Kredieten 88.279 85.034Waardeaanpassingen kredieten in portfolio hedge accounting 16.462 11.566Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures 35 44Onroerende zaken & bedrijfsmiddelen 18 17Acute belastingvorderingen 30 7Overige activa 130 79
TOTAAL ACTIVA 149.689 137.509

---

PASSIVABankiers 1.933 2.383Cash collateral 1.137 419Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat 674 762Derivaten 22.651 19.223Schuldbewijzen 112.661 103.722Toevertrouwde middelen 5.575 5.800Achtergestelde schulden 33 32Latente belastingverplichtingen 78 99Overige passiva 60 78
Totaal passiva 144.802 132.518


EIGEN VERMOGENKapitaal en gerealiseerde reserves 3.711 3.555Hybride kapitaal 733 733Herwaarderingsreserve 84 125Cashflow hedge reserve 14 10Own credit adjustment 8 9Cost of hedging reserve 174 222Nettowinst 163 337


4.887 4.991


TOTAAL PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 149.689 137.509

---

GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING


Bedragen in miljoenen euro's 2019 2018

--- ---


- Rentebaten 5.538 5.720- Rentelasten -5.103 -5.286Renteresultaat 435 434

- Provisiebaten 32 30- Provisielasten -2 -2Provisieresultaat 30 28

Resultaat financiële transacties 37 112Resultaten uit deelnemingen 3 4Overige resultaten 1 2
TOTAAL BATEN 506 580

Personeelskosten -41 -40Andere beheerskosten -37 -33Afschrijvingen -3 -3
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN -81 -76

Bijzondere waardeverminderingen op financiële activa -153 2Bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen met invloed van -7 -4
betekenis en joint venturesResolutieheffing -8 -12Bankenbelasting -30 -31
TOTAAL OVERIGE LASTEN -198 -45


WINST VOOR BELASTINGEN 227 459

--- ---
Belastinglast -64 -122
NETTOWINST 163 337

--- ---


- waarvan toekomend aan de houders van hybride kapitaal 21 19- waarvan toekomend aan aandeelhouders 142 318CONTACT: Robert Bakker, +31-(0)70-3750-609, robert.bakker@bngbank.nl

Web site: https://www.bngbank.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234