BB&T rapporteert uitstekende resultaten voor eerste kwartaal; aangedreven door een recordomzet en kostenbeheersing

WINSTON-SALEM, North Carolina, 21 april 2017 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation heeft vandaag de resultaten voor het eerste kwartaal van 2017 gerapporteerd. De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $378 miljoen, een daling van 28,3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. De winst per verwaterd gewoon aandeel was $0,46 voor het eerste kwartaal van 2017. Exclusief een verlies op de vroege aflossing van leningen van FHLB met een hoger kostenniveau van $392 miljoen ($246 miljoen na belasting), fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten vóór belasting van $36 miljoen ($22 miljoen na belasting) en $35 miljoen aan extra belastingvoordelen op basis van compensatie in de vorm van aandelenkapitaal, bedroegen de netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders $611 miljoen, ofwel $0,74 per verwaterd aandeel.

De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen $592 miljoen ($0,72 per verwaterd aandeel) voor het vierde kwartaal van 2016 en $527 miljoen ($0,67 per verwaterd aandeel) voor het eerste kwartaal van 2016.

"We zijn blij met de prima resultaten voor het eerste kwartaal", aldus Chairman en Chief Executive Officer Kelly S. King. "Gedurende het kwartaal hebben we $2,9 miljard aan FHLB-leningen met een hoger kostenniveau weten te elimineren, wat heeft geresulteerd in een verlies vóór belasting op de vroege aflossing van $392 miljoen, ofwel $0,30 per verwaterd aandeel. Deze strategische actie betekent een verlaging van onze toekomstige financieringskosten en zal de marges en winsten in de toekomst opdrijven".

"Het equivalent van belastbare inkomsten kwam uit op het record van $2,8 miljard, een stijging van 9,1 procent in ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016", zei King. "De netto rente-inkomsten stegen met $81 miljoen en de inkomsten niet uit rente afkomstig stegen met $155 miljoen ten opzichte van vorig jaar en we blijven doorgaan met de kapitalisatie van onze overnames. Daarnaast liet de omzet een stijging van 7,6 procent zien ten opzichte van het vierde kwartaal van 2016".

"Kosten bedroegen $2,1 miljard, waarbij inbegrepen meer dan $400 miljoen in schuldaflossing en fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten", zei King. "Als we die posten buiten beschouwing laten, komt onze aangepaste efficiëntieratio uit op het laagste niveau sinds 2014, als gevolg van onze sterke kostenbeheersing, de invloed van onze overnames en de uitstekende kwaliteit van de activa".

Hoogtepunten prestaties eerste kwartaal 2017-- Belastbare equivalente inkomsten bedroegen $2,8 miljard in het eerste
kwartaal, een stijging van $52 miljoen ten opzichte van het vierde
kwartaal van 2016-- Netto rente-inkomen op basis van belastbaar equivalent steeg met $43
miljoen
-- Netto rentemarge bedroeg 3,46 procent, een stijging met 14
basispunten, aangedreven door tariefverhogingen en lagere
financieringskosten
-- Inkomen niet afkomstig uit rente steeg met $9 miljoen
-- De ratio van de provisie-inkomsten bedroeg 42,1 procent, vergeleken
met 42,6 procent in het voorgaande kwartaal


-- Niet-rente uitgaven bedroegen $2,1 miljard, een stijging met $434
miljoen vergeleken met het vierde kwartaal van 2016-- Inbegrepen bij de toename is een verlies van $392 miljoen op
schuldaflossing
-- Uitgaven voor personeel namen toe met $7 miljoen
-- Fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten namen toe met $23
miljoen
-- GAAP-efficiëntieratio bedroeg 75,6 procent, vergeleken met 61,1
procent in het voorgaande kwartaal
-- Aangepaste efficiëntieratio bedroeg 58,0 procent, vergeleken met
59,5 procent in het voorgaande kwartaal


-- Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen,
bedroegen $142,0 miljard, vergeleken met $142,3 miljard voor het vierde
kwartaal van 2016-- Gemiddelde private financieringsleningen namen toe met $297 miljoen,
ofwel 11,4 procent op jaarbasis, met name vanwege de overname van
een portefeuille in het vierde kwartaal van 2016
-- Gemiddelde huizenhypotheken namen af met $343 miljoen, ofwel 4,6
procent op jaarbasis


-- Gemiddelde deposito's bedroegen $161,4 miljard, vergeleken met $160,1
miljard voor het voorgaande kwartaal-- Gemiddelde niet-rentedragende deposito's namen af met $326 miljoen,
ofwel 2,6 procent op jaarbasis, voornamelijk vanwege
seizoensinvloeden
-- Gemiddelde rentedragende deposito's stegen met $1,6 miljard en de
kosten bedroegen 0,26 procent, een stijging van vier basispunten ten
opzichte van het voorgaande kwartaal
-- De depositomix bleef sterk, met gemiddelde niet-rentedragende
deposito's die uitkwamen op 31,7% van de totale deposito's,
vergeleken met 32,1 procent in het voorgaande kwartaal


-- Kwaliteit van activa bleef sterk-- Niet-presterende leningen namen af met $13 miljoen en stonden voor
0,51 procent van de voor investeringen aangehouden leningen
-- Leningen 90 dagen of meer achterstallig en nog steeds groeiend
bedroegen 0,38 procent van de voor investeringen aangehouden
leningen, vergeleken met 0,44 procent in het voorgaande kwartaal
-- Leningen 30-89 dagen achterstallig en nog steeds groeiend bedroegen
0,56 procent van de voor investeringen aangehouden leningen,
vergeleken met 0,75 procent in het voorgaande kwartaal
-- De reservering voor de dekkingsratio van leningsverlies was 2,05
maal niet-presterende leningen die voor investeringen werden
aangehouden, vergeleken met 2,03 maal in het voorgaande kwartaal
-- De reservering voor lenings- en leaseverliezen was 1,04 procent van
de leningen aangehouden voor investeringen, ongewijzigd ten opzichte
van het voorgaande kwartaal


-- Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk-- Tier 1 kernkapitaal ten opzichte van risicogewogen activa bedroeg
10,3 procent, of 10,1 procent op een volledig gefaseerde basis
-- Tier 1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 12,0 procent
-- Totaal kapitaal bedroeg 14,1 procent
-- Leverage kapitaal bedroeg 10,0 procent


Presentatie resultaten en samenvatting kwartaalprestaties

Als u wilt luisteren naar de live conference call over de resultaten van BB&T in het eerste kwartaal van 2017, vandaag om 8 uur 's ochtends (ET), belt u 888-632-5009 en voert u de deelnemerscode 9586536 in. Tijdens de conference call over de resultaten wordt een presentatie gebruikt die daarna ook beschikbaar is op onze website op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. De conference call kan gedurende 30 dagen worden afgeluisterd via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP verklaringen, vindt u op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. De samenvatting van de kwartaalprestaties van BB&T in het eerste kwartaal van 2017, die gedetailleerde financiële bijlagen bevat, is beschikbaar op de website van BB&T op BBT.com.

Over BB&T

Per 31 maart 2017 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $220,5 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $36,3 miljard. Het fundament van BB&T is een lange traditie van uitstekende dienstverlening in de banksector, en BB&T biedt een breed scala aan financiële services, waaronder bankdiensten voor de detailhandel en zakelijke bankdiensten , investeringen, verzekering, vermogensbeheer, activumbeheer, hypotheken, bankdiensten voor grotere ondernemingen, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. BB&T is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in meer dan 2.100 financiële centra in 15 staten en Washington, D.C. Het bedrijf staat op de Fortune 500-lijst, is door Forbes in 2017 erkend als een van de beste banken van Amerika en wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de Greenwich Associates als bank voor het midden- en kleinbedrijf. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op BBT.com.

Kapitaalratio's zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet zijn bepaald in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes ("GAAP") in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze "niet-GAAP"-maatstaven in de analyse van de prestaties van het Bedrijf en de efficiëntie van de activiteiten. Het management denkt dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten, de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande perioden en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke posten in de huidige periode. Het bedrijf denkt dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestaties. Het management van BB&T denkt dat voor investeerders deze financiële niet-GAAP-maatstaven bruikbaar zijn. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP, noch is deze per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht worden gehanteerd:-- Vast kernkapitaal en gerelateerde kapitaalratio's zijn
niet-GAAP-maatstaven die de impact van immateriële activa en daaraan
gerelateerde afschrijving uitsluiten. Deze maatstaven zijn nuttig voor
de consistente evaluatie van de bedrijfsprestaties, ongeacht of het gaat
om overgenomen of intern ontwikkelde activiteiten. Het management van
BB&T hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van het kapitaal en het
rendement ten opzichte van het balansrisico te beoordelen en denkt dat
investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het Bedrijf.
-- De aangepaste efficiëntieratio is een niet-GAAP-maatstaf in de zin dat
deze winsten (verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële
activa, fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten en andere
geselecteerde posten buiten beschouwing laat. Het management van BB&T
hanteert deze maatstaf in haar analyse van de prestaties van het
Bedrijf. Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter
inzicht verschaft in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid
vergroot van de resultaten in voorliggende perioden, en daarnaast de
effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantoont.
-- De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto
rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten
en geschatte financieringskosten die samenhangen met de leningen en
effecten die zijn verkregen bij de overname van de Colonial Bank en
PCI-leningen die zijn verkregen van Susquehanna en National Penn. De
netto kernrentemarge is ook bijgesteld om de verantwoordingen van de
aankooprekeningen en de gerelateerde afschrijving voor
niet-PCI-leningen, deposito's en langetermijnschulden verkregen van
Susquehanna en National Penn, te verwijderen. Het management van BB&T
gelooft dat de aanpassingen van de berekening van de netto rentemarge
voor bepaalde verkregen activa en deposito's investeerders nuttige
informatie verschaffen over de relatieve prestatie van de winstgevende
activa van BB&T.

Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T's prestaties in het eerste kwartaal van 2017, dat is te vinden op BBT.com.

Dit persbericht bevat "uitspraken over verwachtingen voor de toekomst", in de zin van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsplannen en toekomstige prestaties van BB&T. Uitspraken over verwachtingen voor de toekomst zijn niet gebaseerd op historische feiten, maar in plaats daarvan op overtuigingen en aannames van het management met betrekking tot de activiteiten van BB&T, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat uitspraken over verwachtingen betrekking hebben op de toekomst, zijn die onderworpen aan inherente onzekerheden, risico's en wijzigingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BB&T kunnen wezenlijk afwijken van de resultaten die worden overwogen in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Termen als "anticipeert", "denkt", "schat", "verwacht", "voorspelt", "bedoelt", "plant", "projecteert", "kan", "zal", "moet", "kon" en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Ook al bestaat er geen garantie dat een opsomming van risico's en onzekerheden of risicofactoren compleet is, volgt hier een lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die worden gepresenteerd in de uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, zonder beperking, alsmede de risico's en onzekerheden die tot in detail worden besproken onder "Item 1A-Risk Factors" in ons jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 31 december 2016 en in stukken die BB&T daarna nog heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission:-- algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal,
hetzij regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder
meer, kan resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of
een teruglopende vraag naar krediet, verzekeringen en andere diensten;
-- storingen in de nationale of wereldwijde financiële markten, inclusief
de impact van een downgrade van obligaties van de Amerikaanse overheid
door een van de kredietbeoordelaars, de negatieve effecten van de
recessie en marktverstoringen in Europa, China of andere markten,
inclusief, maar niet beperkt tot, de potentiële opgave door het
Verenigd Koninkrijk van het lidmaatschap van de Europese Unie;
-- veranderingen in het renteklimaat, inclusief wijzigingen in het
rentetarief door de Federal Reserve of de mogelijkheid van een scenario
voor negatieve rentetarieven, samen met herbeoordelingen van cashflows,
kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en waarde van
(aangehouden) leningen verminderen. Hetzelfde geldt voor de waarde van
andere financiële activa;
-- de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
-- veranderingen in wet- en regelgeving of boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
bedrijfstakken waarbinnen BB&T actief is;
-- lokale en nationale belastingdiensten en belastingdiensten op
staatsniveau kunnen belastingposities innemen die nadelig zijn voor
BB&T;
-- de kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;
-- er kunnen nadelige veranderingen optreden op de effectenmarkten;
-- concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
of producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BB&T, en kunnen onderhevig zijn aan andere regelgeving
dan BB &T;
-- cyber-veiligheidsrisico's, waaronder "denial-of-service", "hacking" en
"identiteitsdiefstal", kunnen de zakelijke en financiële prestaties en
reputatie van BB&T negatief beïnvloeden, en BB&T kan aansprakelijk
worden gesteld voor financiële verliezen waarmee derden te maken
krijgen als gevolg van inbreuk op gegevens die worden gedeeld onder
financiële instellingen;
-- natuurrampen en andere rampen, inclusief terroristische acties, kunnen
nadelige effecten hebben op BB&T in die zin dat zulke gebeurtenissen de
bedrijfsactiviteiten van BB&T wezenlijk kunnen verstoren en de
mogelijkheid of bereidheid van de klanten van BB&T om een beroep te doen
op de financiële diensten van BB&T nadelig kunnen beïnvloeden;
-- kosten die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van
BB&T en fusiepartners, kunnen groter uitvallen dan verwacht;
-- het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen,
inclusief het vermogen om succesvol fusies en overnames te voltooien
en/of te integreren, of de verwachte bezuinigingen of omzetgroei in
verband met fusies en overnames te realiseren binnen het verwachte
tijdsbestek, kan een negatief effect hebben op de financiële toestand
en bedrijfsresultaten;
-- gewichtige rechtszaken en regelgevingsprocedures kunnen een wezenlijk
negatieve uitwerking hebben op BB &T;
-- ongunstige oplossing van wettelijke procedures of andere claims en
onderzoeken door regelgevende instanties en andere overheidsinstellingen
of andere onderzoeken kunnen resulteren in negatieve publiciteit,
protesten, boetes, geldstraffen, beperkingen van de activiteiten van
BB&T of het vermogen van het bedrijf om de activiteiten uit te breiden
en andere negatieve consequenties, hetgeen allemaal de reputatie kan
schaden en negatieve gevolgen kan hebben voor de financiële
omstandigheden en bedrijfsresultaten van BB&T;
-- risico's voortkomend uit het uitvoerige gebruik van modellen;
-- maatregelen op het gebied van risicomanagement zijn mogelijk niet
volledig effectief;
-- afname van deposito's door natuurlijk verloop, klantverlies en/of
inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter
zijn dan verwacht;
-- kosten hoger dan verwacht met betrekking tot de IT-infrastructuur of het
mislukken van de implementatie van toekomstige systeemuitbreidingen
kunnen negatieve gevolgen hebben voor de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BB&T en kunnen leiden tot aanzienlijke extra
kosten voor BB&T; en
-- wijdverspreide systeemonderbrekingen, veroorzaakt door storingen in
kritieke interne systemen of kritieke diensten verleend door derden,
kunnen een negatief gevolg hebben voor de financiële omstandigheden en
bedrijfsresultaten van BB&T.

Lezers wordt aangeraden niet bovenmatig te vertrouwen op deze uitspraken over verwachtingen voor de toekomst, die uitsluitend geldig zijn op de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet worden voorspeld in uitspraken over verwachtingen voor de toekomst. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige uitspraken over verwachtingen voor de toekomst om welke reden dan ook.
BB&T Corporation


CONTACT: ANALISTEN: Alan Greer, Executive Vice President, InvestorRelations, +1 (336) 733-3021; of Tamera Gjesdal, Senior Vice President,Investor Relations, +1 (336) 733-3058; of MEDIA: Brian Davis, Senior VicePresident, Corporate Communications, Media@BBT.com


Web site: http://www.bbt.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234