Aegon publiceert Jaarverslag en Review over 2016

DEN HAAG, Nederland, March 24, 2017 /PRNewswire/ --Aegon N.V. heeft vandaag het Jaarverslag over 2016 gepubliceerd en deponeert het Form 20-F bij de Amerikaanse toezichthouder Securities and Exchange Commission(SEC)  
Voor het zesde opeenvolgende jaar brengt Aegon naast het Jaarverslag [https://www.aegon.com/en/Home/Investors/Annual-Reports/2016/aegon-2016-annual-report ] ook de Review [https://www.aegon.com/2016review ] uit, het geintegreerde verslag over 2016. In de Review staat hoe Aegon waarde creeert voor alle belanghebbenden, zoals klanten, medewerkers, beleggers en lokale gemeenschappen. De Review belicht zeven voor de onderneming relevante onderwerpen, zoals vergrijzing en demografische veranderingen, gevolgen van nieuwe technologieen, toename van regelgeving en financieel-economische onzekerheden.
In een interview in de Review belicht Alex Wynaendts, CEO van Aegon, de belangrijke vooruitgang die Aegon heeft geboekt bij het bereiken van de doelstellingen voor 2018, waaronder de versnelling naar een meer digitale en meer duurzame onderneming die dichter bij de klant staat. Voorzitter van de Raad van Commissarissen Rob Routs gaat in zijn interview in op de veranderingen in de samenstelling van de Management Board en de rol van de Raad van Commissarissen bij de bepaling van de strategie.
Het Jaarverslag bevat een geactualiseerde schatting van de Solvency II groepsratio van 157% per eind 2016 door een veranderde berekening van de risicomarge in Nederland. Het management heeft besloten om aan de Solvency II positie per eind 2016 een risicomarge voor kosteninflatie toe te voegen. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van de groepsratio met 2 procentpunten vergeleken met de op 17 februari 2017 gepubliceerde geschatte ratio. Hoewel de op een best estimate gebaseerde aannames in de technische voorzieningen van Aegon marktconform zijn en het inflatierisico economisch te hedgen is, heeft het management toch besloten prudent te zijn en een strikt juridische interpretatie van de regels te volgen. Het management heeft zich volledig gecommitteerd aan maatregelen om de Solvency II ratio van Aegon Nederland te verbeteren.
De Solvency II ratio's zoals die in het Jaarverslag staan vermeld, zijn schattingen en kunnen nog veranderen als gevolg van definitieve interpretaties van de Solvency II regels en beoordeling door de toezichthouder. Meer gedetailleerde informatie over de Solvency II ratio's voor de bedrijfsonderdelen van Aegon en voor de groep komen beschikbaar in de Solvency and Financial Condition Reports (SFCRs) die de komende maanden worden gepubliceerd.
Digitale versies van het Engelstalige Jaarverslag 2016, het Form 20-F en de 2016 Review zijn beschikbaar op onze corporate website aegon.com [https://www.aegon.com/reports ]. Een papieren versie van het Engelstalige jaarverslag kan zonder kosten online aangevraagd worden op aegon.com [http://aegon.hexspoor.com ]. De overige documenten voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 mei 2017, waaronder de agenda, zijn vanaf 7 april 2017 online beschikbaar.
Voor het officiele Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website [http://www.aegon.com/news ].
Over Aegon 
Aegon's geschiedenis gaat ruim 170 jaar terug - tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azie. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiele dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiele zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie: aegon.com/about [http://www.aegon.com/about ].    
Noot voor de redactie (Engelstalig)

- Jaarverslag
[https://www.aegon.com/en/Home/Investors/Annual-Reports/2016/aegon-2016-annual-report ]
- Review [https://www.aegon.com/2016review ]
- Aegon's brands & markets
[http://www.aegon.com/en/Home/About/Brands--markets/?id=62629 ]
- Company presentation
[http://www.aegon.com/en/Home/Investors/News/Presentations/Archive/Introduction-to-Aegon/?id=31260 ]
- Aegon fact sheets [http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Fact-Sheets/?id=43432 ]


Updates

- Follow Aegon on Twitter [http://twitter.com/Aegon ]
- Register for Aegon's Newsletter
[http://aegon.us8.list-manage.com/subscribe?u=bed4350c3e2011a47e35e8081&id=8bc411d73f ]
- Calendar event reminders [http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Calendar ]


Disclaimer 
Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen  
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde
Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
- veranderingen op de financiele markten, waaronder begrepen de opkomende markten,
bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende
beleggingsportefeuilles;
- het effect op de financiele markten van faillissementen en/of bijstelling van
gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende
waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
- het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door
de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden
beleggingen in de private sector.
- veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende
kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
- gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone;
- gevolgen van een voorzien vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
- veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico,
invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's
verzekeringsproducten kunnen beinvloeden;
- het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht
die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
- veranderingen die de rentestanden beinvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel
veranderende rentestanden;
- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en
EUR/GBP wisselkoersen;
- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van
liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden
op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van
tegenpartijen;
- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
de opkomende markten;
- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het
vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden,
belastingpositie van Aegon's bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van
bepaalde producten voor klanten kunnen beinvloeden;
- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en
verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
- (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial
Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of
veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiele
toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de
Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon,
met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer
(G-SII);
- veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met
betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen
in wet- en regelgeving of de commerciele noodzaak om te voldoen aan veranderende
verwachtingen van klanten;
- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen;
- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
- verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het
eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op
Aegon's liquiditeit en financiele situatie;
- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's
verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies,
polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
- het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties
met betrekking tot kapitaalvereisten;
- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt
substantiele schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
- vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk
zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een
computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de
bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op
Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar
Aegon's producten beinvloeden;
- veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door
Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die
invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
- Aegon's verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die
gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiele markten, het
kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die
onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks
alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het
mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beeindiging van
producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van
overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieen van overnames;
- catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante
verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
- Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of
andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en
de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen; en
- Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als
voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik.


Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiele Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

 
Contacten 
Media relations 
Debora de Laaf [http://www.aegon.com/Home/Investors/Contact/Media-Team/#50477 ] 
+31-070-344-8730 
gcc@aegon.com 

Investor relations 
Willem van den Berg
[http://www.aegon.com/en/Home/Investors/Contact/Investor-Relations-Team/#34471 ] 
+31-070-344-8405 
ir@aegon.com 


 Aegon N.V.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234