Nettowinst BNG Bank EUR 369 miljoen

DEN HAAG, Nederland, March 13, 2017 /PRNewswire/ --- Toekenning duurzaamheidsrating 
- Terughoudendheid bij klanten 
- Hogere nettowinst (+63%) 
- Leverage ratio: vereiste niveau bereikt 
- Dividendvoorstel: EUR 91 miljoen 
BNG Bank kijkt tevreden terug op het jaar 2016. De nettowinst is in 2016 fors gestegen. De bank heeft haar in 2015 aangescherpte strategie verder ingevuld door zich met nieuwe producten zoals de Energietransitie Financieringsfaciliteit nog sterker te richten op de klant en op verduurzaming van haar balans.
Toekenning duurzaamheidsrating 
BNG Bank heeft in 2016 twee duurzame obligaties uitgegeven ten behoeve van balansfinanciering van respectievelijk de meest duurzame woningcorporaties en gemeenten. Sinds 2014 zijn vier duurzame obligaties geplaatst ter waarde van EUR 2,7 miljard, waarmee BNG Bank op dit terrein behoort tot de kopgroep in de Nederlandse bankensector. De portefeuille van duurzame projectfinancieringen is eind 2016 gegroeid tot bijna EUR 1 miljard. In het verslagjaar heeft Oekom Research, een toonaangevend ratingbureau op het gebied van duurzaamheid, de rating C 'prime' toegekend aan BNG Bank. Dit houdt in dat Oekom de aandelen en obligaties van de bank beschouwt als duurzame belegging, onder meer dankzij het sterke maatschappelijke karakter van de kredieten, de initiatieven op het gebied van financiering van duurzame investeringen en het personeelsbeleid. Oekom gaf deze kwalificatie nog vóór de Energietransitie Financieringsfaciliteit van EUR 100 miljoen, die de bank eind 2016 heeft opengesteld in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Investeringsagentschap.
Terughoudendheid bij klanten 
Onder invloed van onzekerheid over hun toekomstige inkomsten en verplichtingen zijn de kernklanten van de bank relatief terughoudend met nieuwe investeringen. Het Rijk heeft een groot aantal taken gedecentraliseerd naar gemeenten, omdat deze de burger effectief en efficiënt kunnen bedienen. Mede daardoor is de afhankelijkheid van inkomsten vanuit het Rijk en het gemeentefonds toegenomen. Het afgelopen jaar was sprake van een verbetering van de financiële positie van woningcorporaties. De beleidsmaatregelen die zijn ingezet naar aanleiding van de verhuurdersheffing hebben hun effect, maar hebben geleid tot minder investeringen in zowel nieuwbouw als bestaand bezit. De zorgsector kenmerkt zich als een complex krachtenveld met een hoge mate van regeldruk. Het Rijk heeft zich deels teruggetrokken uit deze sector en belegt financiële risico's zoveel mogelijk bij de partijen zelf. Onder invloed van deze ontwikkelingen daalde de kredietvraag, maar dankzij een onverminderd hoog marktaandeel van BNG Bank is het afgelopen jaar EUR 10,2 miljard aan langlopende kredieten verstrekt.
Hogere nettowinst 
De nettowinst van BNG Bank over 2016 is uitgekomen op EUR 369 miljoen, een stijging van 63% ten opzichte van de EUR 226 miljoen over 2015. Deze ontwikkeling is positief beïnvloed door incidentele factoren. Het renteresultaat stond ook in 2016 nog onder druk van de historisch lage rentetarieven en de, uit hoofde van risicobeleid, terughoudende rentepositie van de bank. Het resultaat financiële transacties is uitgekomen op EUR 118 miljoen positief door gerealiseerde verkoopresultaten (EUR 62 miljoen) en ongerealiseerde marktwaardeveranderingen (EUR 56 miljoen). Met de verkoop aan a.s.r. van de aandelen BNG Vermogensbeheer en enkele participaties in een beleggingsfonds is een verkoopresultaat van EUR 34 miljoen gerealiseerd. BNG Bank heeft daarnaast in 2016 het voorstel geaccepteerd tot volledige afwikkeling van de in 2015 met EUR 63 miljoen afgewaardeerde vordering op HETA. Na aftrek van juridische kosten leverde dit een positief resultaat op van ruim EUR 39 miljoen in 2016. De geconsolideerde bedrijfslasten zijn met EUR 1 miljoen gedaald tot EUR 66 miljoen, vooral dankzij de weggevallen kosten van BNG Vermogensbeheer. De kosten voor toezicht, informatietechnologie en personeel blijven een stijgende lijn vertonen. Grote inspanningen blijven nodig om te kunnen voldoen aan de snel veranderende wet- en regelgeving en de uitgebreide rapportagevereisten die hieruit voortvloeien. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2017.
Leverage ratio: vereiste niveau bereikt 
De naar risico gewogen solvabiliteit van BNG Bank is in de verslagperiode verder toegenomen. De Tier 1-ratio van de bank steeg tot 32% per eind 2016. De leverage ratio van de bank is toegenomen van 2,6% tot 3,0%, de voorgestelde minimumnorm voor deze ratio per 1 januari 2018. Indien de gehele herwaarderingsreserve en de ingehouden winst over 2016 worden meegeteld, bedraagt de leverage ratio bijna 3,3%. De sterke kapitaalpositie van de bank is bevestigd door de bevredigende uitkomst van de stresstest voor Europese systeemrelevante banken in juli 2016.
Dividendvoorstel: EUR 91 miljoen 
Over het jaar 2016 EUR is 365 miljoen beschikbaar voor uitkering van dividend aan aandeelhouders en voor toevoeging aan reserves. Voorgesteld wordt om conform beleid 25% van dit bedrag uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van EUR 91 miljoen (2015: EUR 57 miljoen).
BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar AAA-rating goedkope financiering te verstrekken aan gemeenten, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en andere instellingen met een maatschappelijk belang. Met een balans van meer dan EUR 150 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland.
Het volledige jaarverslag van BNG Bank wordt gepubliceerd op vrijdag 21 april.
GECONSOLIDEERDE BALANS 
In miljoenen euro's

31-12-2016 31-12-2015
ACTIVA
Kas en tegoeden bij de centrale banken 6.417 3.175
Bankiers 11.795 10.540
Financiële activa tegen reële waarde via het resultaat 2.350 2.884
Derivaten 15.412 16.370
Financiële activa voor verkoop beschikbaar 15.437 13.459
Kredieten 87.576 89.366
Waardeaanpassingen kredieten in portfolio hedge accounting 14.894 13.559
Deelnemingen met invloed van betekenis en joint ventures 46 47
Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 17 16
Overige activa 56 27
Activa aangehouden voor verkoop - 68
TOTAAL ACTIVA 154.000 149.511
PASSIVA
Bankiers 3.530 2.968
Financiële passiva tegen reële waarde via het resultaat 1.190 1.788
Derivaten 24.780 23.261
Acute belastingverplichtingen 31 16
Latente belastingverplichtingen 116 206
Schuldbewijzen 112.180 110.123
Toevertrouwde middelen 7.557 6.869
Achtergestelde schulden 31 31
Overige passiva 99 86
Totaal verplichtingen 149.514 145.348
Kapitaal 139 139
Agioreserve 6 6
Herwaarderingsreserve 275 320
Cashflow hedge reserve 3 251
Overige reserves 2.961 2.797
Onverdeelde winst 369 226
Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 3.753 3.739
Hybride kapitaal 733 424
Totaal Eigen vermogen 4.486 4.163
TOTAAL PASSIVA 154.000 149.511


GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING 
In miljoenen euro's

2016 2015
- Rentebaten 6.126 6.278
- Rentelasten 5.721 5.828
Renteresultaat 405 450
- Provisiebaten 28 32
- Provisielasten 4 4
Provisieresultaat 24 28
Resultaat financiële transacties 118 16
Resultaten uit deelnemingen met invloed van betekenis
en joint ventures 4 2
Resultaat uit verkoop van activa aangehouden voor
verkoop 34 -
Overige resultaten 3 3
TOTAAL BATEN 588 499
- Personeelskosten 38 38
- Andere beheerskosten 26 27
Personeels- en andere beheerskosten 64 65
Afschrijvingen 2 2
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN 66 67
Bijzondere waardeverminderingen -32 72
Bijdrage resolutiefonds 16 9
Bankenbelasting 35 37
TOTAAL OVERIGE LASTEN 19 118
WINST VOOR BELASTINGEN 503 314
Belastingen -134 -88
NETTOWINST 369 226
- waarvan toekomend aan de houders van hybride kapitaal 4 -
- waarvan toekomend aan aandeelhouders 365 226
- Dividend per aandeel van nominaal EUR 2,50 EUR 1,64 EUR 1,02 
Voor nadere informatie: 
Robert Bakker, woordvoerder 
+31(0)70-3750609 
robert.bakker@bngbank.nl 


 
    PRN NLDBNG Bank

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234