Aegon boekt sterke nettowinst in vierde kwartaal 2016

DEN HAAG, Nederland, February 17, 2017 /PRNewswire/ --Onderliggend resultaat sterk verbeterd door activiteiten in Amerika 

- Onderliggend resultaat stijgt tot EUR 554 miljoen door succesvolle
kostenbeheersing, lagere claims en hogere rente
- De jaarlijkse kostenbesparingen bedragen EUR 110 miljoen en komen aanzienlijk hoger
uit dan het doel voor 2016
- Fair value items resulteren in een verlies van EUR 13 miljoen doordat voordelen van
hogere credit spreads en hogere rente in Nederland zijn tenietgedaan door verliezen in
de VS als gevolg van marktvolatiliteit
- Nettowinst bedraagt EUR 470 miljoen door sterk onderliggend resultaat en eenmalige
belastingvoordelen
- Rendement op eigen vermogen stijgt naar 10,5%, of 9,1% exclusief eenmalige
belastingvoordelen


Aanhoudend sterke bruto-stortingen; netto-uitstroom voornamelijk uit activiteiten met lage marges 

- Bruto-stortingen van EUR 23 miljard; netto-uitstroom van EUR 3,5 miljard door
uitstroom van kapitaal uit Chinese geldmarktfondsen en verwachte contractbeëindigingen
in de van Mercer overgenomen portefeuille
- Verkoop nieuwe levensverzekeringen bedraagt EUR 240 miljoen, deels doordat meer
klanten in Nederland overstappen op producten op basis van een vergoeding (fee)  
- Verkoop schade- en aanvullende ziektekostenverzekeringen daalt met 5% naar EUR 225
miljoen door productbeëindigingen in de VS
- Marktconforme waarde van de nieuwe productie bedraagt EUR 118 miljoen door het
voordeel van hogere rente


Solvency II ratio verbetert door marktontwikkelingen 

- Solvency II ratio neemt toe tot een geschatte 159% door gunstige ontwikkeling
spreads en hogere rente
- EUR 0,3 miljard aan kapitaal gegenereerd, exclusief marktontwikkelingen en eenmalige
items van EUR 0,3 miljard
- Het huidige verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen is 75% en wordt
voor het einde van het tweede kwartaal van 2017 opnieuw beoordeeld
- Kapitaaloverschot in de holding stijgt naar EUR 1,5 miljard en de bruto schuldratio
naar 29,9% als gevolg van de uitgifte van niet-achtergestelde schuld
- Slotdividend 2016 is vastgesteld op EUR 0,13 per aandeel


Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur 
"We hebben in 2016 veel vooruitgang geboekt met de uitvoering van onze strategie door groei van onze activiteiten , aanzienlijke kostenbesparingen en verhoging van ons rendement. Tegelijkertijd blijven we investeren in onze digitale transformatie en verbeteren we de klantervaring.  
Ik ben vooral tevreden dat we het jaar afsluiten met sterke vierde kwartaalresultaten. De resultaten zijn gestegen als gevolg van succesvolle kostenbesparingen, lagere claims en groei van onze fee-based activiteiten.  
Onze kapitaalpositie op groepsniveau is het hele jaar door stabiel gebleven ondanks aanzienlijke volatiliteit op de financiële markten, politieke onzekerheid en veranderingen in de regelgeving. In lijn met onze doelstelling om kapitaal terug te geven aan onze aandeelhouders, maken we vandaag een slotdividend van 13 cent per aandeel bekend. Ik heb er alle vertrouwen in dat wij met de maatregelen die wij als managementteam nemen, onze beloftes aan alle belanghebbenden bij ons bedrijf zullen waarmaken." 
Aegon's geschiedenis gaat ruim 170 jaar terug - tot de eerste helft van de negentiende eeuw. Inmiddels is Aegon uitgegroeid tot een internationale onderneming met activiteiten in meer dan 20 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Als aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer behoort het bedrijf nu tot de toonaangevende financiële dienstverleners ter wereld. Aegon heeft een duidelijke doelstelling om mensen te helpen financiële zekerheid te bereiken in alle fasen van hun leven. Meer informatie: aegon.com.

Kerncijfers
Kw4 Kw3 Kw4 12M 12M
bedragen in EUR miljoenen 2016 2016 % 2015 % 2016 2015 %
Onderliggend resultaat voor
belastingen 554 461 20 435 27 1,913 1,867 2
Nettowinst / (verlies) 470 358 31 (580) - 586 (523) -
Verkoop 2,727 2,904 (6) 2,886 (6) 11,956 10,410 15
Marktconforme waarde nieuwe
productie 118 70 70 149 (21) 420 597 (30)
Rendement op eigen vermogen 10.5% 7.7% 35 7.7% 35 8.0% 7.3% 9


Alle vergelijkingen in dit persbericht zijn gemaakt ten opzichte van het vierde kwartaal 2015, tenzij anders vermeld. 
Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de corporate website aegon.com [https://www.aegon.com/en/Home/Investors/News-releases/2017/Earnings-Q4-2016 ].
Disclaimers
Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven 
In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen, belastingen, winst vóór belastingen, marktconforme waarde nieuwe productie en rendement op eigen vermogen. Deze niet-IFRS maatstaven worden berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaven, behalve voor marktconforme waarde nieuwe productie, naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. 'Rendement op eigen vermogen' is een ratio die gebruikt maakt van een niet IFRS maatstaf en wordt berekend door onderliggend resultaat voor belastingen na aftrek van financieringskosten te delen door het gemiddelde aandelenkapitaal, de herwaarderingsreserve en de reserves met betrekking tot 'defined benefit plans'.Aegon is van mening dat deze niet-IFRS maatstaven, tezamen met de IFRS gegevens, zinvolle aanvullende informatie verschaffen in de onderliggende operationele resultaten van Aegon's activiteiten, alsmede in de financiële maatstaven die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen.
Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen  
De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde
Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten,
bijvoorbeeld met betrekking tot:
- de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende
beleggingsportefeuilles;
- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van
gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende
waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
- het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door
de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden
beleggingen in de private sector.
- veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende
kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
- gevolgen van het eventueel (partieel) opbreken van de eurozone;
- gevolgen van een voorzien vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
- veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico,
invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's
verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
- het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht
die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel
veranderende rentestanden;
- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en
EUR/GBP wisselkoersen;
- veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van
liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden
op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van
tegenpartijen;
- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
de opkomende markten;
- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het
vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden,
belastingpositie van Aegon's bedrijven, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van
bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en
verzekeringsbedrijfstakken in de markten waarin Aegon actief is;
- (voorstellen voor) standaarden van supranationale organisaties, zoals de Financial
Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors, of
veranderingen van dergelijke standaarden, die van invloed kunnen zijn op de financiële
toezichtregelgeving op regionaal (zoals EU), nationaal of, met betrekking tot de
Verenigde Staten op federaal of statelijk niveau, of de toepassing daarvan op Aegon,
met inbegrip van de aanwijzing van Aegon tot Global Systemically Important Insurer
(G-SII);
- veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met
betrekking tot, onder meer, het soort producten dat Aegon verkoopt, daaronder begrepen
in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende
verwachtingen van klanten;
- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
- verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het
eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op
Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's
verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies,
polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
- het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties
met betrekking tot kapitaalvereisten;
- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt
substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
- vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk
zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een
computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de
bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op
Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of
belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar
Aegon's producten beïnvloeden;
- veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door
Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, die
invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
- Aegon's verwachte resultaten zijn afhankelijk van complexe wiskundige modellen die
gebruikt worden voor berekeningen ten aanzien van de financiële markten, het
kortlevenrisico, het langlevenrisico, alsmede andere dynamische systemen die
onderhevig zijn aan schokken en volatiliteit. Indien aannames of de modellen, ondanks
alle controles om de accuraatheid te waarborgen, later onjuist blijken, is het
mogelijk dat resultaten van verwachtingen afwijken;
- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van
producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van
overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
- catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante
verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen;
- Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of
andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en
de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen; en
- Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert, of mogelijk kwalificeert, als
voorwetenschap in de zin van Artikel 7(1) van de Europese Verordening marktmisbruik.


Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.
Aanvullende Informatie  
Den Haag - 17 februari 2017  
Presentatie  
De presentatie is beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ] vanaf 7:30 a.m. CET
Supplementen  
Aegon's Q4 2016 Financial Supplement en Condensed Consolidated Interim Financial Statements zijn beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ].
Conference call  
9:00 a.m. CET
Audio webcast op aegon.com [http://www.aegon.com/results ]
Inbelnummer  
Nederland: 020 721 9251
Passcode: 9768082
Twee uur na de conference call is een audio-opname beschikbaar op aegon.com [http://www.aegon.com/results ].

 
Media relations  
Debora de Laaf  
0 70 344 8730  
gcc@aegon.com

 
Investor relations 
Willem van den Berg 
0 70 344 8305 
ir@aegon.com

 


 Aegon N.V.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234