BB&T rapporteert recordinkomsten voor 2016; Totaal kwartaalinkomsten van $ 592 miljoen, stijging van 18% in vergelijking met 2015

WINSTON-SALEM, North Carolina, 20 januari 2017 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation kondigde vandaag haar verdiensten voor het vierde kwartaal van 2016 aan. De netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $ 592 miljoen, een toename van 17,9% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2015. Rendementen per verwaterd gewoon aandeel bedroegen $ 0,72 voor het vierde kwartaal van 2016. Fusie- en herstructureringskosten vóór belasting van $ 13 miljoen ($ 8 miljoen na belastingen) buiten beschouwing gelaten, bedroegen netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders $ 600 miljoen of $ 0,73 per verwaterd aandeel.

Netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $ 599 miljoen ($ 0,73 per verwaterd aandeel) voor het derde kwartaal van 2016 en $ 502 miljoen ($ 0,64 per verwaterd aandeel) voor het vierde kwartaal van 2015.

Voor het hele jaar bedroegen de netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders een recordaantal van $ 2,3 miljard, een stijging van 16,7% in vergelijking met 2015. Rendementen per verwaterd aandeel bedroegen in totaal $ 2,77 in vergelijking met $ 2,56 voor 2015.

"Met tevredenheid presenteren wij hier sterke verdiensten voor het vierde kwartaal," zei Chairman en CEO Kelly S. King. "Terwijl hogere rentetarieven zorgden voor $ 34 miljoen aan kosten vóór belasting, was de inkomstengroei sterk, kostenbeheersing solide en bevinden wij ons in een uitstekende positie voor groei van rentetarieven in de toekomst.

"Totale FTE-opbrengsten bedroegen $ 2,8 miljard, een stijging van 8,3% in vergelijking met het vierde kwartaal van 2015" zei King. "Niet-rente uitgaven stegen met slechts 4,4% over dezelfde periode, hetgeen een sterke gebruikmaking van acquisities laten zien, samen met een uitstekende beheersing van bedrijfskosten. Inkomsten over het gehele jaar bedroegen een recordbedrag van $ 11,0 miljard, een stijging van 12,3% vergeleken met 2015, en de netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders van $ 2,3 miljard waren ook een record.

"Gedurende het kwartaal kochten wij 7,5 miljoen aan eigen aandelen door middel van open-markt aankopen en een versneld aankoopprogramma van eigen aandelen. Deze transacties werden door onze Raad van Bestuur goedgekeurd, als onderdeel van onze inzet voor de garantie van een optimale winstgevendheid voor onze aandeelhouders.

"Eerder deze maand beëindigden we $ 2,9 miljard aan voorschotten van de FHLB met een hoger kostenniveau, hetgeen resulteerde in een verlies op de gedelgde schuld van $ 392 miljoen. Deze strategische actie zal onze toekomstige financieringslasten verlagen en zorgen voor een versterking van onze toekomstige marges en verdiensten."

Hoogtepunten prestaties vierde kwartaal 2016-- Belastbare equivalente rendementen bedroegen $2,8 miljard in het vierde
kwartaal, $46 miljoen minder dan het derde kwartaal van 2016.-- Netto rente-inkomsten op een belastbaar equivalente basis daalden
met $ 44 miljoen
-- De netto rentemarge was 3,32%, zeven basispunten minder
-- Niet-rente inkomsten waren in principe vlak
-- Het aandeel inkomsten uit vergoedingen was 42,6%, in vergelijking
met 41,9% voor het kwartaal ervoor


-- Niet-rente uitgaven bedroegen $ 1,7 miljard, een daling van $ 43 miljoen
in vergelijking met het derde kwartaal van 2016-- Personeelskosten bleven nagenoeg onveranderd
-- Leninggerelateerde kosten omvatten een vrijgave van $ 31 miljoen op
terugkoopreserves voor hypotheken
-- Fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten daalden met $ 30
miljoen
-- GAAP-efficiëntieratio was 61,1%, in vergelijking met 61,7% in het
kwartaal ervoor. De aangepaste efficiëntieratio was 59,5%, in
vergelijking met 58,7% voor het kwartaal ervoor


-- Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen
bedroegen $ 142,3 miljard, in vergelijking met $141,3 miljard voor het
derde kwartaal van 2016.-- Gemiddelde verkoopsfinancieringsleningen stegen met $ 1,3 miljard,
of 53,7% op jaarbasis, met name als gevolg van portfolio-aankopen in
de derde en vierde kwartalen
-- Gemiddelde andere leningen van kredietverlenende
dochterondernemingen stegen met $ 213 miljoen of 5,7% op jaarbasis
-- Gemiddelde leningen voor woninghypotheken daalden $ 313 miljoen, of
4,1% op jaarbasis


-- Gemiddelde deposito's bedroegen $ 160,1 miljard, in vergelijking met $
159,5 miljard voor het voorgaande kwartaal-- Gemiddelde niet-rentedragende deposito's stegen met $ 862 miljoen,
of 6,8% op jaarbasis:
-- Gemiddelde deposito's in rentedragende betaalrekeningen stegen met $
880 miljoen, of 12,6% op jaarbasis:
-- Gemiddelde rentedragende depositokosten waren 0,22%, een basispunt
lager in vergelijking met het voorgaande kwartaal
-- De depositomix bleef sterk, waarbij gemiddelde niet-rentedragende
deposito's 32,1% van de totale deposito's vertegenwoordigden, in
vergelijking met 31,7% in het voorgaande kwartaal


-- Kwaliteit van activa bleef sterk-- Niet-presterende activa namen $ 30 miljoen af, aangedreven door
afnames in commerciële en industriële niet-presterende leningen
-- Leningen met een levertijdoverschrijding van 90 dagen of meer, en
nog steeds opbouwend, bedroegen 0,44% van leningen die werden
gehouden voor investeringen, vergeleken met 0,42% in het voorgaande
kwartaal
-- Leningen met een levertijdoverschrijding van 30-89 dagen, en nog
steeds opbouwend, bedroegen 0,75% van leningen die werden gehouden
voor investeringen, vergeleken met 0,69% in het voorgaande kwartaal
-- De toeslag voor leningsverlies dekkingsratio was 2,03 maal
niet-presterende leningen die voor investeringen werden gehouden,
tegenover 2,00 maal in het voorgaande kwartaal
-- De toeslag voor verliezen op leningen en leases bedroeg 1,04% van
leningen die werden gehouden voor investeringen, twee basispunten
lager dan het voorgaande kwartaal


-- Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk-- Tier 1- kernkapitaal naar risicogewogen activa bedroeg 10,2%, of
10,0% op een volledig geleidelijke basis
-- Tier 1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 12,0%
-- Totaal kapitaal bedroeg 14,1%
-- Leverage kapitaal bedroeg 10,0%
Presentatie rendementen en samenvatting kwartaalprestaties

Om te luisteren naar de live conference call van de rendementen voor het vierde kwartaal van 2016 van BB&T, om 8 uur 's ochtends (ET) vandaag, belt u 1-888-632-5009 en voert u de deelnemerscode 5184622 in. Er wordt tijdens de conference call over rendementen een presentatie gebruikt, die ook beschikbaar is op onze website op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations] De conference call blijft 30 dagen beschikbaar via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP toelichtingen, vindt u op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]

De Samenvatting Kwartaalprestaties van het vierde kwartaal van 2016 voor BB&T, met gedetailleerde financiële gegevens, vindt u op de website van BB&T op BBT.com.

Over BB&T

Vanaf zaterdag 31 december 2016 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $ 219,3 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $ 38,1 miljard. De onderneming is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in 2196 financiële centra in 15 staten en in Washington, D.C. en biedt een breed scala aan producten en diensten op het gebied van consumenten en zakelijk bankieren, effectenbemiddeling, vermogensbeheer en hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T is genoteerd in de Fortune 500-lijst, en wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. BB&T is ook benoemd tot een van de Sterkste Banken ter Wereld door Bloomberg Markets Magazine, in de top drie in de VS en in de top 15 wereldwijd. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op BBT.com.

Kapitaalratio's zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen in de Verenigde Staten ("GAAP"). Het management van BB&T gebruikt deze 'niet-GAAP'maatstaven in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf en de efficiëntie van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande periodes, en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke baten en lasten in de huidige periode. Het bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat investeerders deze niet-GAAP-maatstaven kunnen gebruiken voor de analyse van de financiële prestatie zonder dat daarin de invloed van incidentele gebeurtenissen wordt meegenomen die een vertekend beeld kunnen geven van BB&T's onderliggende prestatie. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:-- Vast kernkapitaal en gerelateerde maatstaven zijn niet-GAAP-maatstaven
die de impact van immateriële activa en daaraan gerelateerde
afschrijving uitsluiten. Deze maten zijn nuttig voor het consistent
evalueren van een bedrijf, of dit nu geacquireerd of intern ontwikkeld
is. Het rendement op de gemiddelde risicogewogen activa is een
niet-GAAP-maatstaf. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven om
de kwaliteit van haar kapitaal en rendement in verhouding tot het risico
op de financiële balans te beoordelen en gelooft dat investeerders deze
nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het Bedrijf.
-- De ratio van leningen die ouder zijn dan 90 dagen waarvan de rente nog
groeit als percentage van de voor investeringen aangehouden leningen is
aangepast om de impact te verwijderen van de leningen die gedekt werden
door de FDIC's verliesdelingsovereenkomsten en zgn. PCI-leningen
("purchase credit impaired"), samen met door de overheid gegarandeerde
leningen. Het management gelooft dat de opname hiervan een zodanig
vertekend beeld geeft van deze verhoudingen dat deze mogelijk
onvergelijkbaar zijn met andere gepresenteerde periodes of portfolio's
die niet zijn beïnvloed door aankooprekeningen of een weerspiegeling
van gezamenlijkheid van activa.
-- De aangepaste efficiëntieratio is niet-GAAP in die zin dat deze winsten
(verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële activa,
fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekostenen en bepaalde andere
elementen buiten beschouwing laten. Het management van BB&T gebruikt
deze maatstaf in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf. Het
management van BB&T gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht
verschaft n de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van
de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de
aanzienlijke baten en lasten aantoont.
-- De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto
rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten
en financieringskosten die samenhangen met de leningen en effecten die
zijn verkregen bij de overname van Colonial- en PCI-leningen die zijn
overgenomen van Susquehanna en National Penn. De netto kernrentemarge
wordt ook aangepast om de aankoopsaccounting markeringen te verwijderen
samen met gerelateerde afschrijving voor niet-PCI-leningen, deposito's
en langtermijnschulden die werden geacquireerd van Susquehanna en
National Penn. Het management van BB&T is van mening dat de aanpassingen
aan de berekening van de netto rentemarge voor bepaalde activa en
deposito's investeerders nuttige informatie verschaft over de prestatie
van de winstgevende activa van BB&T

Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T's prestaties van het vierde kwartaal van 2016, beschikbaar via BBT.com.

Dit persbericht bevat "voorspellende verklaringen" in de betekenis van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en de toekomstige prestaties van BB&T . Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten maar vertegenwoordigen de verwachtingen en aannames van het management over de bedrijfsactiviteiten van BB&T, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat toekomstgerichte verklaringen zich op de toekomst richten, zijn deze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico's en veranderingen van omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. De daadwerkelijke resultaten van BB&T kunnen materieel afwijken van de omstandigheden die in de toekomstgerichte verklaringen uiteengezet worden. Termen als "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorspelt", "bedoelt", "plant", "projecteert", "kan", "zal", "moet", "kon" en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Ook al bestaat er geen garantie dat een opsomming van risico's en onzekerheden of risicofactoren compleet is, volgt hier een lijst van belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten materieel verschillen van de resultaten die worden gepresenteerd in de toekomstgerichte verklaringen, zonder beperking:-- algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer, kan
resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een
teruglopende vraag naar leningen, verzekeringen en andere diensten;
-- verstoringen aan de nationale of wereldwijde financiële markten,
inclusief de impact van een afwaardering van Amerikaanse
overheidsobligaties door een van de kredietbeoordelaars en de
bijwerkingen van recessiegerelateerde omstandigheden of
marktverstoringen in Europa, China of andere internationale markten,
inclusief, maar niet beperkt tot, het potentiële vertrek van het
Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
-- veranderingen aan het renteklimaat, inclusief veranderingen aan de
rentetarieven door de Federal Reserve, of de mogelijkheid van een
scenario voor negatieve rentetarieven, samen met herbeoordelingen van
cashflow, kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en
waarde van (aangehouden) leningen verminderen. Hetzelfde geldt voor de
waarde van andere financiële activa;
-- de concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen
kan aanzienlijk toenemen;
-- veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de
ondernemingen waarbinnen BB&T opereert;
-- lokale, provinciale en nationale belastingautoriteiten kunnen
belastingposities innemen die nadelig zijn BB&T;
-- de kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;
-- er kunnen nadelige veranderingen plaatsvinden op de effectenmarkten;
-- concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan BB&T. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere
regelgeving dan BB&T;
-- cyber-veiligheidsrisico's, waaronder "denial-of-service", "hacking" en
"identiteitsdiefstal", kunnen BB&T's zakelijke en financiële prestaties
en reputatie negatief beïnvloeden; en BB&T kan aansprakelijk zijn voor
financiële verliezen die door derden worden veroorzaakt, als gevolg van
inbreuk op gedeelde data tussen financiële instellingen;
-- natuurrampen of andere rampen, waaronder terroristische aanslagen,
kunnen nadelige effecten hebben op BB&T, waarbij de bedrijfsactiviteiten
van BB&T wezenlijk verstoord kunnen worden alsmede de mogelijkheid of
bereidheid van klanten van BB&T om een beroep te doen op de financiële
diensten van BB&T;
-- kosten die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van
BB&T en haar fusiepartners kunnen hoger uitvallen dan verwacht;
-- het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen,
inclusief het vermogen om succesvol fusies en acquisities te voltooien
en/of integreren, of volledig verwachte kostenbesparingen of omzetgroei
door fusies en acquisities te verwezenlijken binnen de verwachte tijd,
kunnen een negatief effect hebben op de financiële toestand en
bedrijfsresultaten van BB&T;
-- significante juridische kosten en regelgevingsprocedures kunnen een
nadelig materieel effect hebben op BB&T;
-- ongunstige uitkomsten van juridische procedures of andere claims en
onderzoek door regelgevende instanties of overheden of andere
onderzoeken kunnen resulteren in negatieve publiciteit, protesten,
boetes, straffen, restricties op de activiteiten van BB&T of haar
vermogen om de zakelijke activiteiten uit te breiden, en andere
negatieve consequenties. Deze factoren kunnen allen leiden tot schade
aan de reputatie van BB&T en ze kunnen een negatieve impact hebben op de
financiële omstandigheden en bedrijfsresultaten van BB&T;
-- risico's voortkomend uit het uitvoerige gebruik van modellen;
-- maatregelen op het gebied van risicomanagement zijn mogelijk niet
volledig effectief;
-- afname van deposito door natuurlijk verloop, verlies van klanten en/of
inkomsten als gevolg van voltooide fusies/overnames kunnen verwachtingen
overtreffen;
-- hoger dan verwachte kosten als gevolg van IT-infrastructuur of het
nalaten om toekomstige systeemverbeterringen succesvol te implementeren
kunnen een nadelige impact hebben op BB&T financiële toestand en
bedrijfsresultaten en kunnen resulteren in significante extra kosten
voor BB&T; en
-- grootschalige systeemuitval, als gevolg van het falen van cruciale
interne systemen of cruciale diensten die door derden worden verstrekt,
kunnen een negatieve impact hebben op de financiële positie en
bedrijfsresultaten van BB&T;

Lezers worden gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen refereren aan de data waarop deze gebaseerd zijn. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn geuit of geïmpliceerd in de voorspellende verklaringen. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen om wat voor reden dan ook.
BB&T Corporation


CONTACT: CONTACTPERSOON: ANALISTEN, Alan Greer, Executive Vice President,Investor Relations, (336) 733-3021; Tamera Gjesdal, Senior Vice President,Investor Relations, (336) 733-3058; MEDIA, Brian Davis, Vice President,Corporate Communications, (336) 733-2542


Web site: http://www.bbt.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234